http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de achtentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Na de heidenen komen vandaag de joden aan de beurt. Alle mensen zijn zondaars; allen staan bij God in het krijt. God kent geen partijdigheid. Wie het kwade bedrijft wordt gestraft, jood of Griek. Wie het goede doet wordt beloond. Deze woorden wijzen er reeds op dat rechtvaardiging door het geloof alleen, het hoofdthema van deze brief, niet verkeerd mag verstaan worden alsof wij om het even hoe mogen leven. (Ook al erkent Paulus het eerstgeboorterecht van de joden, het mag in geen geval een joods exclusivisme worden).

EERSTE LEZING                                 Rom 2, 1-11
God zal eenieder vergelden naar zijn werken,
de Jood in de eerste plaats maar ook de Griek.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Gij zijt niet vrij te pleiten, zedenmeester,
wie gij ook zijn moogt.
Want met uw oordeel over anderen veroordeelt gij uzelf.
Gij, die u tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde.
Wij zijn het er over eens dat God terecht hen veroordeelt
die zich hebben prijsgegeven
aan de onreine begeerten van hun hart.
En gij, die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen
en ze zelf evenzeer doet,
rekent gij erop dat gij aan Gods oordeel zult ontsnappen?
Of miskent gij zijn rijkdom aan goedertierenheid
en geduld en lankmoedigheid,
en beseft gij niet dat Gods goedheid u tot inkeer wil brengen?
Met uw botte en onboetvaardige gezindheid
stapelt gij voor uzelf een kapitaal van toorn op
tegen de dag van de toorn,
wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden.
Hij zal eenieder vergelden naar zijn werken:
met het eeuwige leven
hen die door standvastig het goede te doen
streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer;
met straf en toorn
hen die weerspannig de waarheid verwerpen
en de ongerechtigheid omhelzen.
Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwaad bedrijft,
de Jood in de eerste plaats maar ook de Griek;
heerlijkheid, eer en vrede eenieder die het goede doet,
de Jood in de eerste plaats maar ook de Griek.
God kent geen partijdigheid.

TUSSENZANG                   Ps. 62(61), 2-3, 6-7,9

God geeft aan eenieder naar hij verdient.

Bij God alleen kan ik rusten,
van Hem alleen komt mijn heil.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit laat Hij mij los.

Bij God alleen moet ik rusten,
van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, Hij laat mij niet los.

Blijft altijd op Hem vertrouwen,
mijn volk, stort uw hart bij Hem uit ;
Hij is onze enige toevlucht.

ALLELUIA                   Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                          Lc. 11, 42-46
Wee u, Farizeeën; wee ook u, wetgeleerden !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus:
“Wee u, Farizeeën!
Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden,
maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God.
Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
Wee u, Farizeeën!
Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge
en op de begroetingen op de markt.
Wee u!
Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven,
waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.”

Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem:
“Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.”
Hij antwoordde echter:
“Wee ook u, wetgeleerden!
Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op
die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

86. Het geheel van het heelal laat met zijn vele relaties het best de onuitputtelijke rijkdom van God zien. De heilige Thomas van Aquino heeft op een wijze manier onderstreept dat veelheid en verscheidenheid voortkomen “uit de bedoeling van de eerste agens”, Die heeft gewild dat “wat aan ieder ding ontbreekt, door de andere dingen wordt aangevuld om de goddelijke goedheid te vertegenwoordigen”, omdat “zijn goedheid niet voldoende door één schepsel kan worden vertegenwoordigd”. Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen in hun vele relaties aanvaarden. Men begrijpt dan ook beter het belang en de betekenis van ieder schepsel, als men het beschouwt in het geheel van Gods plan. De Catechismus leert het volgende: “De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkele schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”. 

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________

Wednesday in the twenty-eighth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
After the Gentiles, today it is the turn of the Jews. All men are sinners; all are indebted to God. God knows no partiality. He who does evil is punished, Jew or Greek. He who does good is rewarded. These words already point out that justification by faith alone, the main theme of this letter, must not be misunderstood as meaning that we can live however we please. (Even though Paul recognises the first-born right of the Jews, it must not, under any circumstances, become a Jewish exclusivism).

FIRST READING    Rom 2:1-11
God will repay each according to his works,
the Jew first and foremost, but also the Greek.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Thou art not free to plead, moralist,
whoever you may be.
For in judging others you condemn yourselves.
For ye who set yourselves up as judges do just the same.
We are agreed that God justly condemns those
who have given themselves up
the impure desires of their hearts.
And you, who pronounce judgment upon those who do such things
and do them yourselves,
do you count on escaping the judgment of God?
Or do you disregard His riches in mercy
and patience and longsuffering,
and do you not realise that God’s goodness wants to bring you to repentance?
With your blunt and unrepentant attitude
do ye pile up for yourselves a capital of wrath
by the day of wrath
when God’s righteous judgment will be revealed.
He will repay each according to his works:
With eternal life those who, by steadfastly doing good, aspire to imperishable glory and honour;
with punishment and wrath
those who rebel against the truth
and embrace iniquity.
Torment and distress await every man who commits evil,
the Jew in the first place, and the Greek also.
Glory, honour and peace await anyone who does good, both Jews and Greeks.
God knows no partiality.

INTERLUDIUM    Ps. 62(61), 2-3, 6-7,9

God gives to each according to his merit.

I can only rest in God,
from Him alone comes my salvation.
He alone is my rock and my salvation,
my fortress, He never lets go of me.

By God alone I must rest,
from Him comes all that I hope for.
He alone is my rock and my salvation,
my fortress, He will never let me go.

Abide always in Him,
my people, pour out your heart to Him;
He is our only refuge.

ALLELUIA     Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
Lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

GOSPEL        Lk. 11, 42-46
Woe to you, Pharisees; woe to you also, lawgivers!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said:
“Woe to you, Pharisees!
You pay tithes of mint and rue and all kinds of spices,
but do not concern yourselves with righteousness and love of God.
One must do the one and not neglect the other.
Woe unto you, Pharisees!
You are anxious for the chief seat in the synagogue
and the greetings in the marketplace.
Woe unto you!
Thou art like invisible graves,
over which men walk without knowing.”

Here one of the lawgivers took the floor and said to Him:
“Master, by speaking thus Thou offendst us also.”
He replied, however:
“Woe to you also, lawgivers!
You impose almost unbearable burdens on men
which you do not touch with your fingers.

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

86. The whole of the universe, with its many relationships, best reveals the inexhaustible riches of God. St. Thomas Aquinas wisely underlined that multiplicity and diversity result “from the intention of the first agent”, who willed that “what is lacking in each thing is made up by the other things in order to represent the divine goodness”, because “his goodness cannot be adequately represented by one creature”. Therefore, we must accept the diversity of things in their many relationships. We will then better understand the importance and significance of each creature when we consider it in the totality of God’s plan. The Catechism teaches the following: “The interdependence of the creatures is willed by God. The sun and the moon, the cedar and the flower, the eagle and the sparrow: the spectacle of their infinite variety and inequality means that no creature has enough of itself. They exist only in interdependence to complement each other, to serve each other”.

To be continued                           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: