http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de negenentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Christenen zijn vrije mensen. Voor die vrijheid kunnen ze kiezen, door zich te onderwerpen aan Gods woord en wil. Dat lijkt een vreemde voorwaarde: hoe kan een christen vrij zijn wanneer hij zich dient te onderwerpen? Paulus herinnert ons aan wat deze keuze voorafgaat: ons leven in zonde en kwaad, onze zwakheden die ons verslaafd maakt en: waren wij toen werkelijk zo gelukkig? Maken ze gelukkig? God geeft ons de tijd om na te denken, om te ontdekken hoe groot de slavernij is waarin we soms leven, hoe het kwaad waaraan we toegeven in werkelijkheid onze vrijheid niet groter maakt, maar uitgerekend beperkt. Om ons uit deze slavernij te verlossen is de Heer gekomen.

 

EERSTE LEZING          Rom. 6, 19-23

Nu zijt gij bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Sprekend tot zwakke mensen,
druk ik mij erg menselijk uit.
Zoals gij eertijds uw ledematen
in dienst hebt gesteld van onreinheid
en steeds grotere bandeloosheid,
zo moet gij ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid
tot uw heiliging.
Toen gij slaven waart van de zonde
stondt gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid.
Welk voordeel hadt gij toen
van daden waarover gij u thans schaamt?
Want het einde daarvan is de dood.
Maar nu,
bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God,
oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.
Want het loon van de zonde is de dood,
maar de gave van God is het eeuwige leven
in Christus Jezus onze Heer.

TUSSENZANG                   Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man die op de Heer zijn hoop stelt
(Ps. 40(39), 5a)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet;
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

 

ALLELUIA                         Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

 

EVANGELIE                      Lc. 12, 49-53

Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!
Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.
Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn;
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie;
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader;
de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover haar schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”

___________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

87Wanneer men zich de weerspiegeling van God in alles wat bestaat, realiseert, bespeurt het hart het verlangen de Heer te prijzen om al zijn schepselen en Hem samen met Hem te aanbidden, zoals zichtbaar wordt in het zeer mooie lied van de heilige Franciscus van Assisi:

 

“Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen vooral zuster zon , die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. En zij is schoon en stralend met grote glans: van U, Allerhoogste, is zij het zinnebeeld…

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder maan en de sterren, aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder wind en om de lucht en de wolken en het kalme weer en ieder jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen ondersteuning geeft.

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en zuiver is.

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder vuur, waardoor Gij de nacht verlicht: en hij is mooi en vrolijk en krachtig en sterk”.

Wordt vervolgd

D

e bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Thursday in the twenty-ninth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

CONSIDERATION
Christians are free people. They can choose that freedom, by submitting to God’s word and will. That seems a strange condition: how can a Christian be free when he must submit? Paul reminds us of what precedes this choice: our life in sin and evil, our weaknesses that enslave us and: were we really so happy then? Do they make us happy? God gives us time to reflect, to discover how great the slavery we sometimes live in is, how the evil we succumb to actually does not increase our freedom, but rather limits it. To deliver us from this slavery, the Lord has come.

 

FIRST READING           Rom 6, 19-23

Now you have been freed from sin
and become servants of God.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

Speaking to weak people,
I express myself in very human terms.
As you once put your limbs
in the service of uncleanness
and ever-increasing debauchery,
now you must put them at the service of righteousness
for your sanctification.
When ye were slaves of sin
Ye were free in the sight of righteousness.
What advantage had ye then
of deeds of which ye are now ashamed?
For the end of that is death.
But now,
freed from sin and made servants of God,
you reap holiness and finally eternal life.
For the wages of sin is death,
but the gift of God is eternal life
in Christ Jesus our Lord.

INTERLUDIUM     Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Blessed is the man who places his hope in the Lord
(Ps. 40(39), 5a)

Blessed is the man who refuses to do
what the wicked advise him;
who does not go the ways of sinners,
does not sit in the midst of mockers ;
but who finds his happiness in the Lord’s law,
contemplating it day and night.

He is like a tree planted by the water,
that bears fruit in due season;
and in summer his leaves shall not wither,
but whatsoever he doeth shall prosper him.

The wicked do not fare so;
the wind blows them away like chaff.
For the Lord looketh on the way of the righteous,
the way of sinners is a dead end.

 

ALLELUIA   Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Be merciful to me and let me live, Lord,
and I will be faithful to your decrees.
Alleluia.

 

GOSPEL     Lk. 12, 49-53

Do you think that I have come to bring peace to the earth?
No, I tell you, it is division.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“Fire have I come to bring to the earth,
and how I long for it to flare up!
I must undergo baptism,
and how distressed I feel until it is finished!
Do you think that I have come to bring peace to earth?
No, I tell you, it is division.
For from now on five will be divided in one house;
three shall stand against two
and two against three;
the father against the son and the son against the father;
the mother against the daughter
and the daughter toward the mother,
the mother-in-law to her daughter-in-law
and the daughter-in-law to the mother-in-law.

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic  of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

87. When we can see God reflected in all that exists, our hearts are moved to praise the Lord for all his creatures and to worship him in union with them. This sentiment finds magnificent expression in the hymn of Saint Francis of Assisi:

Praised be you, my Lord, with all your creatures,
especially Sir Brother Sun,
who is the day and through whom you give us light.
And he is beautiful and radiant with great splendour;
and bears a likeness of you, Most High.
Praised be you, my Lord, through Sister Moon and the stars,
in heaven you formed them clear and precious and beautiful.
Praised be you, my Lord, through Brother Wind,
and through the air, cloudy and serene, and every kind of weather
through whom you give sustenance to your creatures.
Praised be you, my Lord, through Sister Water,
who is very useful and humble and precious and chaste.
Praised be you, my Lord, through Brother Fire,
through whom you light the night,
and he is beautiful and playful and robust and strong”.[64]

To be continued

 

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d