http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de negenentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Paulus gaat voort op de gedachte van dienen en dienst. De gedachte van keuze wordt ook herhaald. Wie kiest ge te dienen? Waarop loopt die keuze uit? (De antwoordpsalm 1, illustreert dit volkomen: de weg van de vrome en de weg van de goddeloze). Wanneer gesproken wordt over slavernij, verslaving, denken we nu normaal aan belangrijke vormen van verslaving: drugs, alcohol, tabak, medicatie. Misschien is het goed te beseffen dat we allemaal kleine vormen van verslaving hebben waarvan we onvoldoende bewust zijn: eigenzinnigheid, humeurigheid, snoepen, . . . en wat al meer. Hoe moeilijk wordt het om juist daar een keuze te maken.

EERSTE LEZING                              Rom. 6, 19-23

Nu zijt gij bevrijd van de zonde
en dienstknechten geworden van God.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Sprekend tot zwakke mensen,
druk ik mij erg menselijk uit.
Zoals gij eertijds uw ledematen
in dienst hebt gesteld van onreinheid
en steeds grotere bandeloosheid,
zo moet gij ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid
tot uw heiliging.
Toen gij slaven waart van de zonde
stondt gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid.
Welk voordeel hadt gij toen
van daden waarover gij u thans schaamt?
Want het einde daarvan is de dood.
Maar nu,
bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God,
oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.
Want het loon van de zonde is de dood,
maar de gave van God is het eeuwige leven
in Christus Jezus onze Heer.

TUSSENZANG                   Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man die op de Heer zijn hoop stelt
(Ps. 40(39), 5a)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet;
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA                         Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                      Lc. 12, 49-53

Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!
Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.
Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn;
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie;
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader;
de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover haar schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

94. De rijke en de arme hebben een gelijke waardigheid, omdat “de Heer hen allen heeft gemaakt” (Spr. 22, 2), “Hij zelf klein en groot heeft gemaakt (Wijsh. 6, 7) en “de zon laat opgaan over slechten en goeden” (Mat. 5, 45). Dit heeft praktische consequenties, zoals die welke door de bisschoppen van Paraguay worden geformuleerd: “Iedere boer heeft het natuurlijke recht een redelijk stuk grond te bezitten, waar hij zijn huis op kan bouwen, werken voor het levensonderhoud van zijn gezin en zekerheid kan hebben betreffende zijn eigen bestaan. Dit recht moet worden gegarandeerd, opdat het uitoefenen ervan niet schijn, maar werkelijk is. En dit betekent dat de boer, behalve dat hij het eigendomsrecht heeft, moet kunnen rekenen op de middelen van technische vorming, leningen, verzekeringen en toegang tot de markt”.

Wordt vervolgd          Voor voorgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Thursday in the twenty-ninth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Paul continues with the idea of serving and service. The idea of choice is also repeated. Whom do you choose to serve? (The answer to Psalm 1 illustrates this perfectly: the way of the pious and the way of the wicked). When we speak of slavery, addiction, we normally think of major forms of addiction: drugs, alcohol, tobacco, medication. Perhaps it is good to realise that we all have small forms of addiction of which we are insufficiently aware: willfulness, moodiness, snacking, . . . and whatnot. How difficult it becomes to make a choice.

First Reading    Rom 6, 19-23

Now you have been freed from sin
and become servants of God.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

Speaking to weak people,
I express myself in very human terms.
As you once put your limbs
in the service of uncleanness
and ever-increasing debauchery,
now you must put them at the service of righteousness
for your sanctification.
When ye were slaves of sin
Ye were free in the sight of righteousness.
What advantage had ye then
of deeds of which ye are now ashamed?
For the end of that is death.
But now,
freed from sin and made servants of God,
you reap holiness and finally eternal life.
For the wages of sin is death,
but the gift of God is eternal life
in Christ Jesus our Lord.

INTERLUDIUM     Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Blessed is the man who places his hope in the Lord
(Ps. 40(39), 5a)

Blessed is the man who refuses to do
what the wicked advise him;
who does not go the ways of sinners,
does not sit in the midst of mockers ;
but who finds his happiness in the Lord’s law,
contemplating it day and night.

He is like a tree planted by the water,
that bears fruit in due season;
and in summer his leaves shall not wither,
but whatsoever he doeth shall prosper him.

The wicked do not fare so;
the wind blows them away like chaff.
For the Lord looketh on the way of the righteous,
the way of sinners is a dead end.

ALLELUIA   Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Be merciful to me and let me live, Lord,
and I will be faithful to your decrees.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 12, 49-53

Do you think that I have come to bring peace to the earth?
No, I tell you, it is division.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“Fire have I come to bring to the earth,
and how I long for it to flare up!
I must undergo baptism,
and how distressed I feel until it is finished!
Do you think that I have come to bring peace to earth?
No, I tell you, it is division.
For from now on five will be divided in one house;
three shall stand against two
and two against three;
the father against the son and the son against the father;
the mother against the daughter
and the daughter toward the mother,
the mother-in-law to her daughter-in-law
and the daughter-in-law to the mother-in-law.

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic  of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

94. The rich and the poor have equal dignity, because “the Lord made them all” (Spr. 22:2), “he himself made small and great” (Wis. 6:7) and “he makes the sun rise on the bad and on the good” (Mat. 5:45). This has practical consequences, such as those formulated by the Paraguayan bishops: “Every peasant has the natural right to own a reasonable piece of land on which to build his house, work for his family’s subsistence and have security of his own existence. This right must be guaranteed, so that its exercise is not apparent but real. And this means that, in addition to the right of ownership, the farmer must be able to count on the resources of technical training, loans, insurance and access to the market”.

To be continued          For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: