http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Johannes van Capestrano, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het woord ‘vlees’ heeft bij Paulus een eigen betekenis: het is het menselijk leven in zover het sterfelijk, zwak en onbestendig is. Leven volgens het vlees = zondig leven. De Bijbelvertalingen hebben wel twaalf verschillende vertalingen van dat woord (‘de menselijke natuur’, ‘het menselijk bestaan’). Soms betekent geest: mentaliteit, gezindheid. Heel vaak gaat het over de heilige Geest en zijn levenwekkende kracht.

EERSTE  LEZING                                      Rom. 8, 1-11
De Geest van God
die Jezus van de doden heeft opgewekt woont in u.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Voor hen die in Christus Jezus zijn
bestaat er thans geen vonnis meer.
De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt
heeft u vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde en de dood.
Wat de wet niet vermocht,
machteloos als ze was door het vlees,
dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden
in de gestalte van het vlees van de zonde
en terwille van de zonde:
Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons,
die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
Zij die leven volgens het vlees
zinnen op wat het vlees wil.
Die geleid worden door de Geest
zinnen op de dingen van de Geest.
Het streven van het vlees loopt uit op de dood,
het streven van de Geest op leven en vrede.
Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God.
Het onderwerpt zich niet aan Gods wet,
het kan dit niet eens;
en zij die volgens het vlees leven
kunnen God niet behagen.
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees
doch door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben
dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is
blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd,
maar uw geest lééft
dank zij de gerechtigheid.
En als de Geest
van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest die in u verblijft.

TUSSENZANG                                  Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

ALLELUIA                                               Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 13, 1-9
Als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus:
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
Of die achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Silóam op hen viel:
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Toen vertelde Hij deze gelijkenis:
“Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
Toen zei hij tot de wijngaardenier:
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken
maar ik vind er geen.
Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit?
Maar de man gaf hem ten antwoord:
Heer, laat hem dit jaar nog staan;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

VII. De blik van Jezus

96. Jezus maakt zich het bijbels geloof in God de Schepper eigen en benadrukt een fundamenteel gegeven: God is Vader (vgl. Mat. 11, 25). In de gesprekken met zijn leerlingen nodigde Jezus hen uit de vaderrelatie te erkennen die God heeft met al zijn schepselen, en herinnerde Hij hen met een ontroerende tederheid eraan hoe ieder van die schepselen in zijn ogen belangrijk is: “Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen” (Luc. 12, 6).
“Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze ” (Mat. 6, 26).

Wordt vervolgd           Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Saturday – St. John of Capestrano, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
The word ‘flesh’ has its own meaning for Paul: it is human life insofar as it is mortal, weak and unstable. Living according to the flesh = living in sin. The Bible translations have as many as twelve different translations of that word (‘human nature’, ‘human existence’). Sometimes spirit means mentality, disposition. Very often it is about the Holy Spirit and his life-giving power.

FIRST READING       Rom 8:1-11
The Spirit of God
who raised Jesus from the dead dwells in you.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and Sisters,

For those who are in Christ Jesus
there is now no more judgment.
The ‘law’ of the Spirit who gives life in Christ Jesus
has set you free from the dominion of sin and death.
What the law could not do,
powerless as it was through the flesh,
God accomplished by sending his Son
in the form of the flesh of sin
and for the sake of sin:
He has judged sin in the flesh itself,
so that the requirement of the law might be fulfilled through us,
who do not live according to the flesh but according to the Spirit.
Those who live according to the flesh
seek what the flesh wants.
Those who are led by the Spirit
seek the things of the Spirit.
The striving of the flesh ends in death,
the Spirit’s striving leads to life and peace.
For the desire of the flesh is hostile to God.
It does not submit to God’s law,
it cannot even do so;
and those who live according to the flesh
cannot please God.
But your existence is not controlled by the flesh
but by the Spirit,
because the Spirit of God dwells in you.
If someone does not have the Spirit of Christ
then he does not belong to Him.
If Christ is in you
your body remains consecrated to death because of sin
but your spirit lives
thanks to righteousness.
And if the Spirit
of Him who raised Jesus from the dead dwells in you,
will also quicken your mortal body one day,
by the power of His Spirit dwelling in you.

Interludium   Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

This is the generation that turns to the Lord,
who standeth before the face of Jacob’s God.

To God belong the earth and all that is upon it,
the earth and all that dwelleth therein;
for He hath founded it upon the waters,
established it upon the sea.

Who shall climb the mountain of the Lord,
who shall stand in His sanctuary?
Who is clean of hands and pure of heart,
who shall not set his heart on what is evil.

He shall be blessed of the Lord,
rewarded by God, his redeemer.
So does the generation that turns to Him,
that stand before the face of Jacob’s God.

ALLELUIA      Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 13, 1-9
If you do not repent
you will all perish in the same way.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time there were some people with Jesus
who told Him what had happened to the Galileans,
whose blood Pilate had
mixed with that of their sacrificial animals.
Then Jesus said:
“Do you think that among all the Galileans
only these were sinners,
because they have suffered this fate?
Not at all, I say to you.
But if you do not repent,
you will all perish in the same way.
Or those eighteen who were killed
when the tower at the Siloam fell upon them:
Do you think that they alone were guilty
of all the people who dwelt in Jerusalem?
Not at all, I say to you.
But if ye come not to repentance
you will all perish in the same way.”

Then He told this parable:
“A man had a fig tree planted in his vineyard.
He came to see if there was any fruit on it, but found none.
Then he said to the vinedresser:
For three years now I have come to this fig tree to look for fruit
but I find none.
Cut it down! What is he still exhaust the ground?
But the man answered him:
Lord, let it stand this year;
let me first turn the soil around it
and put manure on it.
Perhaps it will bear fruit next year;
if not, cut it down.

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

VII. The View of Jesus

96. Jesus makes the biblical belief in God the Creator his own and emphasizes a fundamental fact: God is Father (cf. Mat 11:25). In his conversations with his disciples, Jesus invited them to acknowledge the fatherly relationship that God has with all his creatures, reminding them with moving tenderness how important each of them is in his eyes: “Can one not buy five sparrows for two pennies? Yet God does not forget any of them” (Luke 12, 6).
“Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, but your heavenly Father feeds them” (Mat. 6, 26).

To be continued                      For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: