http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de dertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wij voelen allen aan wat Paulus hier zegt. Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Wij zijn vaak dor; vinden geen woorden; vinden geen vreugde in het gebed. Alle grote meesters van de spiritualiteit beschrijven deze toestand. De zoekende mens komt uit op een punt waarop hij moedeloos en lusteloos is. Hij zou wel willen opgeven. De oplossing is dan de schreeuw naar God die men vruchteloos zoekt. Die schreeuw is juist een schreeuw van de heilige Geest die ons openbreekt. De antwoordpsalm tracht iets weer te geven van die roep.

EERSTE LEZING                                             Rom. 8, 26-30
God bevordert in alles het heil van die Hem liefhebben.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

De Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij die de harten doorgrondt
weet waar de Geest op zint,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
Intussen weten wij
dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij te voren heeft gekend,
heeft Hij ook te voren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,
opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd heeft Hij ook geroepen.
Die Hij riep heeft Hij gerechtvaardigd
en die Hij rechtvaardigde heeft Hij verheerlijkt.

TUSSENZANG                                            Ps. 13(12), 4-5, 6

Heer mijn God, ik rekende op uw genade.

Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God!
Verdrijf de doodsslaap, maak mijn oog weer helder,
gun mijn bestrijder niet dat hij wint.

Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val
terwijl ik rekende op uw genade.
Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

Alleluia                                                         cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 13, 22-30
Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd trok Jezus rond
door steden en dorpen, en gaf er onderricht
en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem :
“Heer, zijn het er weinig die gered worden?”
Maar Hij sprak tot hen:
“Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe deur binnen te komen,
want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen
maar zij zullen daar niet in slagen.
“Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft
en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen
en begint te roepen : Heer, doe open!
zal Hij u antwoorden : Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Dan zult ge opwerpen :
In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven.
“Maar weer zal zijn antwoord zijn :
Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars,
wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de profeten
zult zien in het Rijk Gods,
terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn.
“Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
“Denkt eraan:
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

100. Het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen van de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle relatie met de wereld. Het laat ons dit ook zien als de Verrezene en Verheerlijkte, aanwezig in heel de schepping met zijn universele heerschappij: “Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen” (Kol. 1, 19-20). Dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon de Vader alles zal overhandigen, zodat “God alles in alles is” (1 Kor. 15, 28). Zo doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke werkelijkheid, omdat de Verrezene ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd aanschouwde met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________________________________________________________

Wednesday in the thirtieth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
We all feel what Paul is saying here. We do not even know how to pray. We are often barren; find no words; find no joy in prayer. All the great masters of spirituality describe this state. The seeking man comes to a point where he is discouraged and listless. He would like to give up. The solution is then the cry out to God that one is fruitlessly seeking. This cry is precisely a cry of the Holy Spirit that breaks us open. The antiphon attempts to convey something of this cry.

FIRST READING      Rom 8:26-30
In everything God promotes the salvation of those who love Him.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and Sisters,

The Spirit comes to help our weakness.
For we do not even know how to pray,
but the Spirit himself intercedes for us
with unspeakable sighs.
And he who searches the heart
knows what the Spirit is after,
for He intercedes for the saints according to God’s purpose.
Meanwhile we know
that God in all things promotes the salvation of those who love Him,
those who are called according to His counsel.
For those whom He has known beforehand,
He has also destined beforehand
to be conformed to the image of His Son,
that he might be the firstborn among many brethren.
Whom He hath predestined He hath also called.
Those he called he justified
and whom He justified He glorified.

INTERLUDIUM     Ps. 13(12), 4-5, 6

Lord my God, I counted on your mercy.

Oh, listen to me, hear me, Lord my God!
Cast out the sleep of death, make my eye clear again,
Grant not my fighter to win.

My adversaries would rejoice at my fall
while I counted on your mercy.
Lord, make me glad in heart through your assistance,
and I will always sing your praises.

Alleluia cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may hear the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL    Lk. 13, 22-30
They will come from the East and from the West,
and they shall sit down in the kingdom of God.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus went about
through the cities and villages, teaching there
and he continued his journey to Jerusalem.
Someone asked Him :
“Lord, are they few who are saved?”
But He spoke to them:
“Strive to the utmost,
make every effort to enter through the narrow door,
for, I say to you, many will try to enter
but they will not succeed.
“When once the father of the house has risen and shut the door
and when ye then begin to knock at the door outside
and begin to cry out : Lord, open up!
He will answer you: I do not know where you have come from.
“Then you will raise your voice:
In thy presence we have eaten and drunk,
and in our streets thou didst teach.
“But again his answer will be :
I know not whence ye came.
“Go away from me, all you iniquitous people.
“There shall be weeping and gnashing of teeth,
when you see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets
into the kingdom of God,
while you yourselves shall be cast out.
“They shall come from the east and from the west,
from the north and from the south,
and they will sit down in the Kingdom of God.
“Remember:
there are lasts who are firsts and firsts who are lasts.”

____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

100. The New Testament speaks to us not only of the earthly Jesus and his so concrete and loving relationship with the world. It also shows us this as the Risen and Glorified One, present in all creation with his universal reign: “For in him God has willed to dwell in all his fullness, to reconcile the universe through him and to make peace through the blood shed on the cross, to reconcile everything in heaven and on earth through him alone” (Col 1:19-20). This points us to the end of time, when the Son will hand over everything to the Father, so that “God is all in all” (1 Cor. 15, 28). Thus, the creatures of this world no longer present themselves to us as a purely natural reality, because the Risen One mysteriously surrounds them and directs them towards a destination of fullness. The same flowers in the field and the birds that He gazed upon with human eyes are now full of His luminous presence.

To be continued                            For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: