http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De kathedraal van de paus werd rond 320 door keizer Constantijn opgericht. Zij wordt beschouwd als moeder en hoofd van alle kerken. Dit feest herinnert ons aan de verbondenheid van de Kerk met de opvolger van Petrus, en nodigt ons uit om ook zelf te werken aan de verbondenheid met de gelovigen wereldwijd. Jezus roept ons daartoe: om één gemeenschap te vormen door, met en in hem; Hij is immers de hoeksteen, het fundament van de Kerk, wij zijn de bouwstenen ervan. In vreugde en verdriet, in angst of met opgetogen plannen: christenen vieren rond de Heer Jezus. Naar Hem gaat hun eerste aandacht.

EERSTE LEZING                                          Ez. 47, 1-2.8-9.12

Ik zag het water uit de tempel stromen.

Uit de Profeet Ezechiël

In die dagen
bracht een engel mij
naar de ingang van de tempel des Heren.
En daar zag ik onder de drempel
water opwellen en in oostelijke richting stromen ;
de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts
langs de muur
en dan langs de zuidkant van het altaar.
Hij leidde mij door de noordpoort buitenom
naar de oostelijke buitenpoort
en rechts daarvan kwam het water weer te voorschijn.

En de engel zei :
“Dit water stroomt
door het oostelijk deel van het land
naar de Araba,
mondt uit in de Zoutzee
en maakt het water van de zee gezond.
De rivier brengt leven
overal waar hij stroomt ;
het wemelt er van dieren.
De zee zit vol vis,
want de rivier die erin uitmondt,
maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt, is volop leven.
Aan beide oevers van de rivier
groeien allerlei vruchtbomen ;
hun bladeren verdorren niet
en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,
omdat het water dat ze voedt,
uit het heiligdom komt.
De vruchten zijn eetbaar
en de bladeren hebben geneeskracht.”

TUSSENZANG                                    Ps. 46(45), 2-3, 5-6, 8-9

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.

De Heer is voor ons een vesting en toevlucht,
een machtige hulp in de nood.
Zo zijn we niet bang, al kantelt de aarde,
al vallen de bergen in zee.

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.
Die stad staat onwrikbaar want God is daarbinnen,
God staat haar terzij als de dag begint.

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.

TWEEDE LEZING                                                 I Kor. 3, 9b-11.16-17

Gij zijt de tempel van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Gij zijt Gods bouwwerk.
Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt.
Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt.
Want niemand kan een ander fundament leggen
dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.

Gij weet toch dat gij Gods tempel zijt
en dat de Geest van God in u woont ?
Als iemand de tempel van God te gronde richt
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig
en die tempel zijt gij.

ALLELUIA                                                  II Kron. 7, 16

Alleluia.
Zo spreekt de Heer :
Ik heb deze tempel uitverkoren
en geheiligd,
zodat mijn Naam
er voor eeuwig zal wonen.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Joh. 2, 13-22

Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het paasfeest der Joden nabij was
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen ;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij :
“Weg met dit alles !
“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal !”
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat :
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden :
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt ?”
Waarop Jezus hun antwoordde :
“Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”
Maar de Joden merkten op :
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd ;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen ?”
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 113. De mensen lijken overigens intussen niet meer te geloven in een gelukkige toekomst, zij vertrouwen niet meer blindelings in een betere toekomst, uitgaande van de huidige toestand van de wereld en de technische vaardigheden. Zij worden zich ervan bewust dat de vooruitgang van wetenschap en techniek niet gelijk is aan de vooruitgang van de mensheid en de geschiedenis en vermoeden dat er andere wegen zijn voor een gelukkige toekomst. Desondanks kunnen zij zich evenmin voorstellen dat zij afzien van de mogelijkheden die de techniek biedt. De mensheid is diepgaand veranderd en de opeenstapeling van voortdurende vernieuwingen leidt tot een vluchtige oppervlakkigheid. Het is voor ons moeilijk om de diepgang in het leven weer terug te krijgen. Als de architectuur een tijdgeest weerspiegeld, dan brengen de megastructuren en de in serie gebouwde huizen de geest van de geglobaliseerde techniek tot uitdrukking waarbij de voortdurende nieuwheid van de producten zich verenigt met een drukkende verveling. Laten wij hier niet in berusten en laten wij er niet van afzien ons vragen te stellen bij de doeleinden en de zin van alles. Anders zullen wij alleen maar de stand van zaken legitimeren en behoefte hebben aan meer surrogaten om de leegte uit te houden.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Tuesday Dedication of the Lateran Basilica

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
Today we celebrate the foundation
of the Basilica of St. John of Lateran.
Just as the Temple in Jerusalem was for the Jews
a sign of unity,
the bishop’s seat of Rome is for us.
For the successor of Peter watches over 
the unity of the Church in all her diversity
and founded in Christ and his Gospel.
In this way she can bear rich fruit
all over the world.

FIRST READING     Ez. 47, 1-2.8-9.12

I saw the water flowing out of the temple.

From the Prophet Ezekiel

In those days
an angel brought me
to the entrance of the temple of the Lord.
And there I saw under the threshold
water rising up and flowing in an easterly direction ;
for the front of the temple faces east.
The water first flowed southward
along the wall
and then along the south side of the altar.
He led me out through the north gate
to the eastern outer gate
and to the right of it the water came again.

And the Angel said :
“This water flows
through the eastern part of the land
to the Araba,
flows into the Salt Sea
and makes the waters of the sea healthy.
The river brings life
wherever it flows;
it is teeming with animals.
The sea is full of fish,
for the river that flows into it
makes the water healthy.
Wherever it flows, there is life.
On both banks of the river
all kinds of fruit trees grow;
their leaves never wither
and they are never without fruit.
Every month they bear fruit,
because the water that feeds them
comes from the sanctuary.
The fruits are edible
and the leaves have healing power.”

INTERLUDIUM    Ps. 46(45), 2-3, 5-6, 8-9

A babbling brook refreshes God’s city,
the holy abode of the Most High.

The Lord is for us a fortress and a refuge,
a mighty help in trouble.
Thus we are not afraid, though the earth may crumble,
though the mountains fall into the sea.

A babbling brook refreshes God’s city,
the holy habitation of the Most High.
That city stands firm because God is within it,
God stands at its side as the day dawns.

The Lord of the heavenly armies is with us,
for our God of Jacob’s is a safe fortress.
Come near and see what the Lord has done,
His wondrous works on earth.

SECOND READING       I Cor. 3, 9b-11.16-17

You are the temple of God.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and Sisters,

You are the building of God.
According to the grace given me, I, as a skilful master builder, have laid the foundation on which another will build.
But let everyone see how he builds upon it.
For no one can lay another foundation
except what is already there, namely, Jesus Christ.

Ye know that ye are the temple of God
and that the Spirit of God dwells in you.
If anyone destroys the temple of God
God will destroy him.
For the temple of God is holy
and that temple is you.

ALLELUIA    2 Chron. 7, 16

Alleluia.
Thus speaks the Lord:
I have chosen this temple
and sanctified,
that my name
will dwell in it forever.
Alleluia.

GOSPEL     John 2, 13-22

He spoke of the temple of his body.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

When the Passover of the Jews was near
Jesus went up to Jerusalem.
In the temple He found the vendors
of cattle, sheep, and doves
and also the moneychangers who were sitting there.
He made a scourge out of ropes,
He drove them all out of the temple,
even the sheep and the cattle;
He swept the changelings’ change from the tables
and he overthrew them.
And to the pigeon-traders He said:
“Get rid of all this!
“Don’t make my Father’s house a marketplace!
His disciples remembered that it is written :
The zeal for your house will consume me.
The Jews turned to Him with the words :
“What sign canst thou show us that thou mayest do this?
To which Jesus answered them :
“Tear down this temple
and in three days I will raise it up again.
But the Jews remarked :
“Forty-six years this temple has been built ;
but Jesus answered them, “Break down this temple and I will resurrect it in three days.
Jesus, however, spoke of the temple of His body.
So when He rose from the dead
His disciples remembered that He had said this,
and they believed the scripture
and in the word that Jesus had spoken.

_________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home by Pope Francis

 113. People no longer seem to believe in a happy future, they no longer blindly trust in a better future based on the current state of the world and technical skills. They are becoming aware that the progress of science and technology is not equal to the progress of humanity and history and suspect that there are other paths to a happy future. Nevertheless, they cannot imagine giving up the opportunities offered by technology either. Humanity has changed profoundly and the accumulation of constant innovations leads to a fleeting superficiality. It is difficult for us to regain the depth of life. If architecture reflects the spirit of the times, then the mega-structures and the houses built in series express the spirit of globalised technology, in which the constant novelty of the products is combined with an oppressive boredom. Let us not resign ourselves to this and let us not refrain from questioning the purpose and meaning of everything. Otherwise, we will only legitimise the state of affairs and need more surrogates to hold out against the void.

 

To be continued                For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: