http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Martinus van Tours, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In het tweede deel van zijn boek geeft de auteur de vrije loop aan zijn enthousiaste beschrijving van de Wijsheid. Hij geeft haar niet minder dan 22 attributen en beschrijft haar wezen en haar kracht. Van geslacht tot geslacht daalt ze neer in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God. Werkelijk niets gaat de Wijsheid te boven. (Naast de diepe religieuze inslag, kan men hier ook de hoogstaande literaire vlucht bewonderen, maar er is duidelijk invloed van het Griekse filosofisch denken.)

EERSTE LEZING                                              Wijsh. 7,22-8, 1
De wijsheid is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid.

Uit het boek Wijsheid

De wijsheid is een geest, verstandig en heilig,
enig, veelzijdig en fijnzinnig,
beweeglijk, doordringend en zuiver,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede en scherp,
onweerstaanbaar, weldadig en menslievend;
vastberaden, zeker en rustig,
alles kunnend en alles overziend;
alle andere geesten doordringt zij,
hoe scherp, zuiver en verheven zij ook zijn.
Niets is zo beweeglijk als de wijsheid,
zij doordringt en doortrekt alles
door de kracht van haar reinheid!
Zij ontspringt immers aan de macht van God zelf,
is een zuivere afstraling van de glorie van de Almachtige,
en daarom is zij voor geen besmetting vatbaar.
Zij is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid,
en beeld van zijn goedheid.
Zij is alleen, maar kan alles,
zij rust in zichzelf, maar maakt alles nieuw;
van geslacht tot geslacht daalt ze af in heilige zielen,
en maakt ze tot vrienden van God en de profeten!
Want God bemint slechts degenen
die vertrouwd zijn met de wijsheid.
Zij is schoner dan de zon,
schoner dan heel het leger der sterren;
zij overtreft zelfs het licht van de dag,
want op de dag volgt de nacht,
maar de wijsheid wijkt voor geen boosheid.
Haar kracht strekt zich uit
van het ene uiteinde der aarde tot het andere,
en zij beschikt over alles
tot welzijn van allen.

Tussenzang                                 Ps. 119(118), 89, 90, 91, 130, 135, 175

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig,
het staat in de hemel vast ;
uw trouw is bestendig voor alle geslachten,
zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.
De uitleg van Uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Laat voor Uw dienaar Uw Aangezicht stralen,
laat mij Uw beschikkingen zien.
Mijn geest moge leven en altijd U prijzen
en steunen op wat Gij bepaalt.

ALLELUIA                                          cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 17, 20-25
Het Rijk Gods is midden onder u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld,
wanneer het Rijk Gods zou komen,
gaf Hij hun ten antwoord:
“De komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: Kijk, hier is het, of daar is het.
Want het Rijk Gods is midden onder u.”

Verder zei Hij tot zijn leerlingen:
“Er zal een tijd komen, dat gij zult wensen
één dag van de Mensenzoon te zien
maar gij zult de Mensenzoon niet zien.
Als men u zal zeggen:
Zie, Hij is daar, of: Zie, Hij is hier,
gaat er dan niet naar toe en volgt ze niet.
Want wanneer zijn dag komt
zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem,
die schittert van het ene einde van de hemel tot het andere.
Maar eerst moet Hij veel lijden
en door dit geslacht verworpen worden.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

III. Crisis en gevolgen van het moderne antropocentrisme

115. Het moderne antropocentrisme heeft uiteindelijk paradoxaal de technische rede boven de werkelijkheid gesteld, want “deze mens accepteert de natuur niet meer als geldige norm, noch als levende toevlucht. Hij ziet haar zonder hypothese objectief als ruimte en materie waarbinnen een werk moet worden verwezenlijkt waarop men zich volledig moet storten, en het maakt niet uit wat het resultaat daarvan zal zijn”. Zo wordt de intrinsieke waarde van de wereld gebagatelliseerd. Maar als de mens zijn ware plaats niet opnieuw ontdekt, begrijpt hij niet op een adequate wijze zichzelf en weerspreekt hij uiteindelijk de eigen werkelijkheid. “Niet alleen de aarde is aan de mens gegeven, die haar gebruiken moet met eerbiediging van de oorspronkelijke bedoeling, volgens welke ze hem geschonken is als een goed, maar ook is de mens aan zichzelf gegeven door God en hij moet daarom de natuurlijke en zedelijke structuur respecteren waarmee hij begiftigd is”.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Thursday – Saint Martin of Tours, b.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
In the second part of his book, the author gives free rein to his enthusiastic description of Wisdom. He gives her no less than 22 attributes and describes her being and her power. From generation to generation, she descends into holy souls and makes them friends of God. Truly, nothing surpasses Wisdom. (In addition to the deep religious slant, one can also admire the high literary flight, but there is a clear influence of Greek philosophical thinking).

FIRST READING      Wis. 7,22-8, 1
Wisdom is a glimmer of eternal light,
an unblurred mirror of the divine activity.

From the book of Wisdom

Wisdom is a spirit, wise and holy,
single, versatile and subtle,
agile, penetrating and pure,
bright, invulnerable, careful of the good, sharp,
irresistible, beneficent and humane;
resolute, sure and calm,
Able to do all things and to oversee all things;
She penetrates all other spirits,
however sharp, pure and lofty they may be.
Nothing is so mobile as wisdom,
It penetrates and pervades everything
by the force of its purity!
For it springs from the power of God Himself,
is a pure reflection of the glory of the Almighty,
and therefore it is not susceptible to contamination.
It is a reflection of the eternal light,
an unblurred mirror of the divine activity,
and image of His goodness.
She is alone, but can do everything,
she rests in herself, but makes everything new;
from generation to generation she descends into holy souls,
and makes them friends of God and the prophets!
For God loves only those
who are acquainted with wisdom.
It is more beautiful than the sun,
more beautiful than all the stars;
it outshines even the light of day,
for day follows night,
but wisdom yields to no evil.
Its power extends
from one end of the earth to the other,
and disposes of all things
for the good of all.

Interludium     Ps. 119(118), 89, 90, 91, 130, 135, 175

Your word, Lord, remains valid forever.

Thy word, O Lord, abideth for ever,
it is established in heaven;
Thy faithfulness endureth throughout all generations,
as firm as the earth which Thou hast made.

As Thou hast determined, so it is for ever,
for all that exists serves Thee.
The interpretation of Thy words affords clarity,
giving wisdom to the inexperienced.

Let Your face shine before Your servant,
let me see Thy statutes.
My spirit may live and always praise Thee
and rely on what Thou dost ordain.

ALLELUIA      cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
may our inner eye be enlightened,
to see how great is the hope
to which he calls us.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 17, 20-25
The Kingdom of God is among you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

When Jesus was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come,
He answered them:
“You cannot see the coming of the kingdom of God.
You cannot say: Look, here it is, or there it is.
For the Kingdom of God is in the midst of you.”

Furthermore, He said to His disciples:
“The time will come when you will wish to have
one day of the Son of Man
but you will not see the Son of Man.
When it shall be said to you:
Behold, he is there, or behold, he is here,
then go not to them, nor follow them.
For when his day cometh
the Son of Man will be like the flashing lightning
shining from one end of heaven to the other.
But first He must suffer much
and be rejected by this generation.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

III. Crisis and Consequences of Modern Anthropocentrism

115. Modern anthropocentrism has ultimately paradoxically placed technical reason above reality, for “this man no longer accepts nature as a valid norm, nor as a living refuge. He sees it objectively, without hypothesis, as space and matter within which a work must be accomplished, to which one must throw oneself completely, and it does not matter what the result will be. Thus the intrinsic value of the world is trivialised. But if man does not rediscover his true place, he does not adequately understand himself and ultimately contradicts his own reality. “Not only is the earth given to man, who must use it with respect for its original purpose, according to which it was given to him as a good, but also man is given to himself by God and he must therefore respect the natural and moral structure with which he has been endowed”.

To be continued                         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: