http://kerkengeloof.wordpress.com

Drieëndertigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Nu het liturgisch jaar ten einde loopt,
spreekt de liturgie ons over het einde van de wereld.
Het is een uitnodiging om waakzaam te zijn
en onze blik gericht te houden op wat niet vergaat.
Wanneer we geconfronteerd worden
met het tijdelijke en vergankelijke rondom ons,
weten we dat we ons op Jezus kunnen richten.
Hij is standvastig, belooft ons trouw te blijven,
en heeft ons in alle eeuwigheid lief.

EERSTE LEZING                                                    Dan. 12, 1-3

In die tijd zal uw volk worden gered.

Uit de profeet Daniël

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal dan een tijd van nood zijn
zoals er eerder nog geen is geweest
sinds er volken zijn.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
En velen van hen die slapen in het stof,
zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de smaad van een eeuwige schande te
ondervinden.
Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht,
zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.

Antwoordpsalm                                              Ps. 16(15), 5 en 8, 9-10, 11

Keervers
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
Ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik rustig en blij van hart
en zonder zorg is mijn geest,
mijn lichaam kan veilig rusten.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

TWEEDE LEZING                                             Hebr. 10, 11-14.18

Door één offer heeft Hij hen die zich laten heiligen, tot volmaaktheid gebracht.

Uit dre brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
Christus daarentegen
is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
en Hij wacht nog slechts op het ogenblik
dat zijn vijanden
worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten.
Want door één offer heeft Hij voor altijd
hen die zich laten heiligen, tot volmaaktheid gebracht.

En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.

Vers voor het evangelie                                  Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
dat gij stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 13, 24-32

Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Na de verschrikkingen in die dagen
zal de zon verduisteren
en de maan zal geen licht meer geven;
en de sterren zullen van de hemel vallen
en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.

“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken
met grote macht en heerlijkheid.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden
om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken,
van het einde der aarde tot het uiteinde van de hemel.

“Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les:
Wanneer de twijgen al zacht worden
en beginnen uit te botten,
weet ge dat de zomer in aantocht is.
“Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet,
weet dan dat het einde nabij is,
ja voor de deur staat.

“Voorwaar, Ik zeg u:
dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is.
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
“Van die dag of dat uur weet niemand af,
zelfs niet de engelen in de hemel,
zelfs niet de Zoon,
maar de Vader alleen.”
______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

118. Deze situatie brengt ons tot een permanente schizofrenie, die varieert van een verheerlijking van de technocratie, die andere wezens geen eigen waarde toekent, tot een reactie van het ontzeggen van iedere bijzondere waarde aan de mens.  Maar men kan de mensheid niet buiten beschouwing laten. Er zal geen nieuwe relatie met de natuur zijn zonder een nieuwe mens. Er is geen ecologie zonder een adequate antropologie. Wanneer de mens alleen maar wordt beschouwd als een wezen onder de anderen, die voortkomt uit spel van het toeval of een determinisme binnen de natuur, “dreigt in het geweten van de mensen het verantwoordelijkheidsbewustzijn te verminderen”. Een scheef gegroeid antropocentrisme moet niet noodzakelijkerwijs een “biocentrisme” laten voorgaan, omdat dat zou inhouden een nieuw gebrek aan evenwicht in te voeren, dat niet alleen de problemen niet oplost, maar andere toevoegt. Men kan van de mens geen engagement met betrekking tot de wereld vragen, als men niet tegelijkertijd zijn bijzondere vermogens van kennis, wil, vrijheid en verantwoordelijkheid erkent en op hun juiste waarde schat.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________

Thirty-third Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
As the liturgical year draws to a close,
the liturgy speaks to us of the end of the world.
It is an invitation to be vigilant
and to keep our eyes on what does not perish.
When we are confronted
with the temporary and transient around us,
we know we can turn to Jesus.
He is steadfast, promises to be faithful to us,
and loves us for all eternity.

FIRST READING    Dan. 12, 1-3

In that time your people will be saved.

From the prophet Daniel

At that time the great prince Michael will arise
t o protect the children of thy people.
For it will then be a time of distress
such as have not been before
since there were nations.
But all those of your people who are written down in the book
shall be saved in that time.
And many of those who sleep in the dust
shall awake, some to everlasting life,
others to  suffer
an eternal disgrace.
Then shall the wise shine as the brightness of the firmament
and those who have brought men to righteousness
will shine like the stars forever and ever.

Responsorial   Ps. 16(15), 5 and 8, 9-10, 11

Refrain
Preserve me, O God, and to Thee I will go.

The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.
Always I keep my eyes fixed on the Lord,
I will not fall, for He is beside me.

Therefore I am calm and cheerful in heart
and my mind is without a care in the world,
my body can rest in safety.
Thou wilt not leave my soul to the land of the dead,
Thou wilt not deliver Thy servant to decay.

Thou wilt show me the way of life
to find all my joy with Thee,
constant happiness at Thy side.

SECOND READING      Hebrews 10, 11-14.18

Through one sacrifice He has brought to perfection those who allow themselves to be sanctified.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Every priest performs the daily service standing
and carries out the same sacrifices over and over again
which can never take away the sins.
Christ, on the other hand
is seated at the right hand of God forever
after having offered a single sacrifice for sins,
and He is only waiting for the moment
that His enemies
be made a footstool for His feet.
For through one sacrifice he has forever
Those who allow themselves to be sanctified, to perfection.

And where sins and iniquities are forgiven,
no more atoning sacrifice is needed.

Verse for the Gospel Lk 21, 36

Alleluia.
Be vigilant at all times and pray
that ye may be able to stand
before the Son of Man.
Alleluia.

GOSPEL       Mk 13, 24-32

He will gather his elect from the four winds.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus said to his disciples:
“After the terrors of those days
the sun will be darkened
and the moon will give no more light
and the stars will fall from heaven
and the heavenly hosts will be in confusion.

“Then they will see the Son of Man coming on the clouds
with great power and glory.
Then he will send out his angels
to gather his elect from the four winds,
from the ends of the earth to the ends of heaven.

“Draw from the comparison with the fig tree this lesson:
When the twigs are already growing soft
and begin to bud,
you know that summer is coming.
“Likewise, when ye see all these things,
know that the end is near,
yea, is at hand.

“Verily I say unto you:
this race shall not pass away until all this is done.
“Heaven and earth shall pass away
but my words shall not pass away.
“Of that day or hour no one knows,
not even the angels in heaven,
not even the Son,
but the Father alone.”
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

118. This situation leads us to a permanent schizophrenia, which ranges from a glorification of technocracy, which does not assign any value to other beings, to a reaction of denying any special value to human beings.  But humanity cannot be left out. There will be no new relationship with nature without a new human being. There is no ecology without an adequate anthropology. When man is considered merely as a being among others, arising from the play of chance or a determinism within nature, “there is a danger of a diminished sense of responsibility in the conscience of man”. A skewed anthropocentrism should not necessarily take precedence over a “biocentrism”, because that would mean introducing a new imbalance that not only does not solve the problems, but adds others. One cannot ask of mankind a commitment to the world if we do not at the same time recognise and value his special faculties of knowledge, will, freedom and responsibility.

To be continued      For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: