http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

Romeinse basilieken 1

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Heilig’ noemen wij mensen in wie de genade van het doopsel tot volle wasdom is gekomen. Reeds van bij de oorsprong van de prille Kerk vierden de eerste christenen eucharistie boven de graven van de martelaren. Het waren gewijde plaatsen, die de kracht van de heiligen tastbaar maakte. Om die kracht duidelijk te maken werden later kerken en basilieken gebouwd boven deze graftombes. Het kerkgebouw is met andere woorden een teken dat Gods kracht en deze van de martelaren zichtbaar maakt. Laten we in deze moeilijke tijden voor de Kerk, wanneer we ontgoocheld en gekwetst, ontmoedigd en terneergeslagen zijn, de blik richten op Petrus en Paulus. Dan zullen we ons herinneren hoe vrijmoedig en zonder schaamte zij spraken over Jezus Christus, hun en onze Heer.

EERSTE LEZING                                  Hand. 28, 11-16.30-31

Tenslotte gingen we dan op Rome aan.

Uit de handelingen van de Apostelen

Na drie maanden voeren wij weg op een schip uit Alexandrië
dat op het eiland overwinterd had.
Het droeg de Dioskuren als boegbeeld.
Wij legden aan in Syracuse en bleven daar drie dagen.
Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium.
Doordat er ‘s anderendaags een zuidenwind opstak,
waren we de volgende dag al in Puteoli.
Daar troffen wij broeders aan
en wij werden uitgenodigd zeven dagen bij hen te blijven.
Tenslotte gingen we dan op Rome aan.
Ook vandaar kwamen de broeders,
die al van ons gehoord hadden,
tot aan Forum Appii en Tres Tabernae.
Toen Paulus hen zag, dankte hij God
en schepte nieuwe moed.
Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Volle twee jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.

TUSSENZANG                        Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4, 5-6

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
te gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 14, 22-33

Zeg mij over het water naar U toe te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan
en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden,
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
Tegen de morgen
kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek
omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het.
“Vreest niet.”
“Heer,- antwoordde Petrus – als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang;
hij begon te zinken en schreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast,
terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld ?”

Nadat zij in de boot gestapt waren,
ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Het praktisch relativisme

122. Een scheefgegroeid antropocentrisme veroorzaakt een verkeerde levensstijl. In de apostolische exhortatie Evangelii gaudium heb ik verwezen naar het praktisch relativisme dat onze tijd kenmerkt en dat “nog gevaarlijker is dan dat op theoretisch niveau”. Wanneer de mens zichzelf in het middelpunt plaatst geeft hij uiteindelijk de absolute voorrang aan zijn toevallige belangen en het overige wordt betrekkelijk. Daarom zou het niet hoeven te verbazen dat zich samen met de alomtegenwoordigheid van het technocratisch paradigma en de verering van de onbeperkte menselijke macht dit relativisme zich ontwikkelt, waarbij alles irrelevant wordt, als het niet de eigen onmiddellijke belangen dient. Hierin zit een logica die het mogelijk maakt te begrijpen hoe verschillende houdingen die zowel de milieuvervuiling als het maatschappelijk verval veroorzaken, elkaar voeden.

Wordt vervolgd                                Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Thursday – Dedication of the Roman basilicas of St Peter and Paul, Apostles

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

We call people ‘holy’ in whom the grace of Baptism has come to full maturity. From the very beginning of the early Church, the first Christians celebrated the Eucharist over the graves of the martyrs. These were sacred places, which made the power of the saints tangible. In order to make this power clear, churches and basilicas were later built over these tombs. In other words, the church building is a sign that makes God’s power and that of the martyrs visible. In these difficult times for the Church, when we are disillusioned and hurt, discouraged and depressed, let us look to Peter and Paul. Then we will remember how boldly and without shame they spoke of Jesus Christ, their and our Lord.

FIRST READING     Acts 28, 11-16.30-31

Finally, we went to Rome.

From the Acts of the Apostles

After three months we set sail on a ship from Alexandria
that had been wintering on the island.
It bore the image of Dioskuren as its figurehead.
We moored at Syracuse and stayed there for three days.
From there we sailed along the coast and came to Regium.
The next day a south wind came up.
The next day we were already in Puteoli.
There we found some brothers
and we were invited to stay with them for seven days.
Finally, we set out for Rome.
The brothers came from there too,
who had already heard of us,
as far as Forum Appii and Tres Tabernae.
When Paul saw them, he gave thanks to God
and renewed his courage.
After our arrival in Rome, Paul was given leave
to live on his own with the soldier who was guarding him.
For two years he lived in a rented house of his own
and received all who came to him.
He preached the Kingdom of God
and taught the doctrine of the Lord Jesus Christ
in all boldness,
without any hindrance.

Interludinum   Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4, 5-6

His benefits the Lord has made known to us,
the nations his righteousness.

Sing to the Lord a new song
For he hath done wonders.
His hand was mighty,
the power of his holy arm.

His benefits He made known to us,
His righteousness to the nations.
Once more His goodness and faithfulness
for the house of Israel.

All the earth beheld
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

Sing to the Lord with the zither,
with the zither and the psaltery.
Let the trumpet and the trombone sound
and dance before the Lord, thy King.

ALLELUIA

Alleluia.
Thee, God, we praise.
Thee, Lord, we praise.
The glorious choir of the apostles praise you.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 14, 22-33

Tell me to come to you across the water.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

After the bread had been spread
Jesus forced his disciples to get into the boat
and sail to the other side,
while He was sending the people home.
When He had sent the people away,
He went up the mountain to pray in private.
Night fell and He was alone there.
The boat was already a long way from the shore
and was being ravaged by the waves,
for they had a head wind.
By morning
Jesus came to them on foot across the lake.
But when the disciples saw him going across the lake like that,
they got upset
because they thought they saw a ghost
and they began to cry out in fear.
But Jesus immediately said to them :
“Rest assured, it is I.
“Fear not.”
“Lord,” answered Peter, “if it be Thou,
tell me to come to You by water.”
Whereupon Jesus spoke :
“Come!”
Peter got out of the boat
and walked across the water to Jesus.
But when he noticed how strong the wind was,
he became afraid;
he began to sink and cried out:
“Lord, save me!”
Immediately Jesus reached out and took hold of him,
and said to him:
“Little believer, why have you doubted?”

After they had boarded the boat,
the wind died down.
The passengers threw themselves down before Him and said :
“Truly, Thou art the Son of God.”
___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home by Pope Francis

Practical Relativism

122. A skewed anthropocentrism causes a wrong lifestyle. In the apostolic exhortation Evangelii gaudium I referred to the practical relativism that characterises our time and which is “even more dangerous than that on a theoretical level”. When man places himself in the centre, he ultimately gives absolute priority to his accidental interests and everything else becomes relative. Therefore, it should come as no surprise that along with the ubiquity of the technocratic paradigm and the veneration of unlimited human power, this relativism develops, whereby everything becomes irrelevant if it does not serve one’s own immediate interests. Therein lies a logic that makes it possible to understand how different attitudes that cause both environmental pollution and social decay feed into each other.

To be continued                      For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: