http://kerkengeloof.wordpress.com

Christus, Koning van het heelal

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Op dit feest van Christus Koning
vieren we een Mens die Koning is van een visionair rijk.
Er gelden andere normen dan in een rijk van deze wereld.
Het is een rijk waar de eersten de laatsten zijn,
waar de grootste de dienaar is van allen,
waar de koning de voeten van de dienaren wast
en zich verplaatst op een ezel,
waar de kleinen zetelen op de tronen
waarvan de machtigen zijn verdreven.
Een koninkrijk waar de dood in al zijn vormen overwonnen is.

EERSTE LEZING                    Dan. 7, 13-14

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Uit de profeet Daniël

In die tijd nam Daniël het woord en zei:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
“Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
“Toen werd hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
“Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit
vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”

Antwoordpsalm              Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

Keervers
De Heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij.

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

TWEEDE LEZING                Apok. 1, 5-8

De Vorst van de koningen van de aarde heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader,-
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen van de aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
“Ik ben de Alfa en de Omega,
– zegt God de Heer –
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.”

Vers voor het evangelie                     Mc. 11, 10

Alleluia.
Gezegend de Komende in de naam des Heren.
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Alleluia.

EVANGELIE                   Joh. 18, 33b-37

Gij zegt dat Ik koning ben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
“Zijt Gij de koning der joden?”

Jezus antwoordde hem:
“Zegt gij dit uit uzelf
of hebben anderen u over Mij gesproken?”

Pilatus gaf ten antwoord:
“Ben ik soms een jood?
“Uw eigen volk en de hogepriesters
hebben U aan mij overgeleverd.
“Wat hebt Gij gedaan?”

Jezus antwoordde:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.
“Zou mijn koningschap van deze wereld zijn
dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben
dat Ik niet aan de joden werd uitgeleverd.
“Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”

Pilatus hernam:
“Gij zijt dus toch koning?”

Jezus antwoordde:
“Ja, koning ben Ik.
“Hiertoe werd Ik geboren
en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
“Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

_________________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

125. Als wij proberen te denken aan wat de geëigende relaties van de mens met de wereld die het omgeeft, zijn, is het noodzakelijk een juiste opvatting over arbeid te hebben, omdat, als wij spreken over de relatie van de mens tot de dingen, zich de vraag stelt omtrent de zin en het doel van de invloed van de mens op de werkelijkheid. Wij hebben het niet alleen over het handwerk of het bewerken van de aarde, maar over iedere activiteit die een of andere verandering van het bestaande inhoudt, van het uitwerken van een maatschappelijke studie tot het project van een technologische ontwikkeling. Iedere vorm van arbeid veronderstelt een idee over de relatie die het menselijk wezen kan of moet aanknopen met wat anders is dan hij. De christelijke spiritualiteit heeft samen met de contemplatieve verwondering over de schepsels die wij in de heilige Franciscus van Assisi vinden, ook een rijk en gezond idee ontwikkeld over arbeid, zoals wij dat bijvoorbeeld ontmoeten in het leven van de zalige Charles de Foucauld en zijn leerlingen.

Wordt vervolgd                                Voor voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________

  Christ, King of the Universe

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

On this feast of Christ the King
we celebrate a Man who is King of a visionary realm.
There are other standards than in a kingdom of this world.
It is a kingdom where the first are the last,
where the greatest is the servant of all,
where the king washes the feet of the servants
and moves around on a donkey,
where the little ones sit on thrones
From which the mighty are driven away.
A kingdom where death in all its forms is conquered.

FIRST READING      Dan. 7, 13-14

His dominion is an everlasting dominion.

From the prophet Daniel

In those days Daniel took the floor and said:
“In my vision by night
I saw in the clouds of heaven someone coming who looked like a man.
“He went to the Most High and was led before him.
“Then he was given dominion,
splendour and royal power;
all nations, tribes and languages paid him homage.
“His dominion is an everlasting dominion that never
perish,
His kingdom never perishes.”

RESPONSORIAL     Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

Refrain
The Lord is king, clothed with glory.

The Lord is king, clothed in glory,
with power the Lord hath girded himself.

As firm as the earth, unshakable,
as firm is thy throne throughout the ages,
from everlasting, God, art thou.

All that thou dost proclaim is trustworthy,
Thy house shall be holy for ever and ever.

SECOND READING     Apoc. 1, 5-8

The Prince of kings of the earth has made us a kingdom of priests for God.

From the Revelation of the holy apostle John

Grace be to you from Jesus Christ, the faithful witness,
the first-born of the dead
and the prince of the kings of the earth.
To him who loves us
and who has redeemed us from our sins by his blood,
who has made us a kingdom of priests
before his God and Father,
to Him be the glory and the power in the ages of ages!
Amen.

Behold, He cometh with the clouds
and every eye shall behold him,
even they that pierced him;
and all the tribes of the earth shall mourn over him.
Yes, Amen!
“I am the Alpha and the Omega,
– says God the Lord –
He who is and who was and who is to come,
the Omnipotent.”

Verse for the Gospel Mk. 11, 10

Alleluia.
Blessed be the Coming in the name of the Lord.
Praised be the coming kingdom of our father David!
Alleluia.

GOSPEL     John 18, 33b-37

You say that I am King.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Pilate called Jesus to him and said to him:
“Art thou the king of the Jews?”

Jesus answered him:
“Do you say this of yourselves
or have others spoken to you of Me?”

Pilate replied:
“Am I sometimes a Jew?
“Your own people and the high priests
have delivered thee up to me.
“What hast thou done?”

Jesus answered:
“My kingship is not of this world.
“If my kingship were of this world,
my servants would have fought to keep me
that I had not been delivered to the Jews.
“But my kingship is not of this world.

Pilate resumed:
“Thou art therefore king after all?”

Jesus answered:
“Yes, I am king.
“For this purpose was I born
and to this end have I come into the world
to bear witness unto the truth.
“All who are of the truth listen to My voice.”

_________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

125. When we try to think of the proper relations of man to the world which surrounds it, it is necessary to have a correct conception of labour, because when we speak of man’s relation to things, the question arises as to the meaning and purpose of man’s influence on reality. We are not only talking about manual work or the cultivation of the earth, but about any activity that involves some kind of transformation of the existing, from the elaboration of a social study to the project of a technological development. Every form of work presupposes an idea of the relationship which the human being can or must enter into with what is different from him. Christian spirituality, together with the contemplative wonderment about creatures that we find in St Francis of Assisi, has also developed a rich and healthy idea of work, as we find, for example, in the life of Blessed Charles de Foucauld and his disciples.

To be continued                         For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: