http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Johannes Berchmans

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag en morgen lezen we uit het apocalyptisch deel van Daniël. De twee lezingen maken één geheel uit. Vandaag is er het visioen; morgen de uitleg. Het is voor ons niet zo belangrijk al deze dieren en horens te identificeren in historische koningen. De bedoeling van de auteur is al te duidelijk. Hij leeft ten tijde van de vervolging van Antiochus IV en van de Makkabeeënopstand. Hij wil het beproefde volk bemoedigen door de redding van Godswege aan te kondigen. Welke woorden spreken wij tot mensen die beproefd worden?

EERSTE  LEZING                                          Dan. 7, 2-14 of 7, 2-3.9-14
Met de wolken des hemels
zag ik iemand aankomen die op een Mensenzoon geleek.

Uit de profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik
dat de vier winden des hemels
de grote zee in beroering brachten
en vier grote dieren eruit opstegen.
En terwijl ik bleef toekijken
zag ik dat er tronen werden geplaatst
en een Hoogbejaarde zich neerzette;
zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem.
Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend.
Toen zag ik dat het vierde beest
vanwege de grootspraak van de horen
gedood werd, en zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven
en zo vernietigd werd.
Ook de overige dieren werden beroofd van hun macht,
maar ze werden voor een korte tijd in leven gelaten.
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken des hemels iemand aankomen
die op een Mensenzoon geleek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”

TUSSENZANG                                     Dan. 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, bergen en heuvels,
al wat daar groeit, prijst de Heer.

Looft de Heer, alle bronnen,
zeeën en stromen, prijst Hem.

Looft de Heer, al wat leeft in het water,
vogels des hemels, prijst Hem.

Looft Hem, wilde en tamme dieren,
prijst en verheft Hem eeuwig.

ALLELUIA                                                        Joh. 14, 5


Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.

Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 21, 29-33
Wanner ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd maakte Jezus een vergelijking
en zei tot zijn leerlingen:
“Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen:
Zodra ze uitlopen weet ge vanzelf, als ge dat ziet,
dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet,
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Voorwaar, Ik zeg u:
dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.”

________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Biologische vernieuwing door onderzoek

130. In de filosofische en theologische visie op de schepping die ik heb trachten voor te houden, blijkt duidelijk dat de menselijke persoon met de bijzondere eigenschap van zijn rede en zijn wetenschap geen externe factor is die volkomen moet worden buiten gesloten. Hoewel de mens in de planten- en dierenwereld kan ingrijpen en zich ervan kan bedienen, wanneer dat noodzakelijk is voor zijn leven, leert de Catechismus toch dat proefnemingen op dieren alleen maar gewettigd zijn, als “ze binnen redelijke perken blijven en ertoe bijdragen mensen te verzorgen of mensenlevens te redden”. Hij herinnert er met kracht aan dat de macht van de mens grenzen heeft en dat “dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen in strijd is met de menselijke waardigheid”. Ieder gebruik en iedere proefneming ” vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping”.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St. Johannes Berchmans

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Today and tomorrow we read from the apocalyptic part of Daniel. The two readings form a whole. Today there is the vision; tomorrow the explanation. It is not important for us to identify all these animals and horns in historical kings. The author’s intention is all too clear. He lives at the time of the persecution of Antiochus IV and of the Maccabean revolt. He wants to encourage the afflicted people by announcing their salvation by God. What words do we speak to people who are being tried?

FIRST READING     Dan. 7, 2-14 or 7, 2-3.9-14
With the clouds of heaven
I saw someone coming who looked like the son of man.

From the prophet Daniel

In those days Daniel said:
“In my vision by night I saw
that the four winds of heaven
stirred up the great sea
and four great beasts came up out of it.
And while I kept looking on
I saw thrones being set
and a High Elder was prostrate;
his robe was white as snow
and his hair was white as wool.
His throne was made of flames,
its wheels of blazing fire.
A stream of fire rose up and flowed before Him.
A thousand times thousands served him
and ten thousand times ten thousand stood before him.
The court sat down and the books were opened.
Then I saw the fourth beast
because of the boasts of the hearers
and I saw the fourth beast slain because of the boasting of the heathen, and his cadaver given up to the fire
and so was destroyed.
The other beasts were also deprived of their power,
but they were left alive for a short time.
Then in my night vision
with the clouds of heaven I saw someone coming
who looked like the son of man.
He went to the High Elder and was led before Him.
Then He was given dominion,
splendour and royal power;
all nations, tribes and languages paid Him their homage.
His dominion is an everlasting dominion
that never perisheth,
His kingdom shall never perish.”

INTERLUDIUM     Dan. 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Praise the Lord, praise and exalt Him forever.

Praise him, mountains and hills,
all that groweth there, praise be to the Lord.

Praise the Lord, all the springs
the seas and the streams, praise him.

Praise the Lord, all that lives in the water,
birds of the air, praise Him.

Praise Him, wild and tame beasts,
praise and exalt him for ever.

ALLELUIA      John 14, 5
Alleluia.
I am the way, the truth, and the life, says the Lord;
no one comes to the Father except through me.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 21, 29-33
When you see all these things
know that the Kingdom of God is at hand.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus made an equation
and said to his disciples:
“Look at the fig tree and all the other trees:
Whenever they sprout, you will know,
that summer is coming.
Likewise, when you see all these things
know then that the kingdom of God is at hand.
Verily, I say unto you:
This generation shall not pass away until all this is done.
Heaven and earth shall pass away
but my words shall not pass away.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

Biological Renewal through Research

130. In the philosophical and theological vision of creation which I have tried to put forward, it is clear that the human person, with the special quality of his reason and his science, is not an external factor which must be completely excluded. Although man can intervene in the plant and animal world and use it when necessary for his life, the Catechism teaches that experiments on animals are only legitimate if “they remain within reasonable limits and help to care for people or save human lives”. It forcefully reminds us that human power has limits and that “to allow animals to suffer needlessly or to waste their lives is contrary to human dignity”. Every use and experimentation “requires a religious respect for the wholeness of creation”.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: