http://kerkengeloof.wordpress.com

Eerste zondag van de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Het is terug advent:
er zijn weer vier kaarsen om te ontsteken,
groeiend licht in een donkere maand en een duistere wereld.
Het Licht van God wil onder ons wonen,
in onze harten, in onze wereld.
We mogen vandaag de plaats zijn waar Hij mens kan worden.
Laten we waken en bidden.
Laten we wachten en verwachten,
stil, maar met grote zekerheid: Hij komt!
Al wie inmiddels wat is ingedommeld of moedeloos neerzit,
krijgt het vandaag te horen:
‘Waak en bid en richt je op! Je verlossing is nabij!’
Laten we bij het begin van deze viering
ons hart openen voor de Heer die ons wil redden.

EERSTE LEZING                                                            Jer. 33, 14-16

Ik schenk David een wettige afstammeling.

Uit de profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer:

“Er komt een tijd
dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb.
“Dan schenk Ik David een wettige afstammeling,
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
“In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
“En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.”

Antwoordpsalm                               Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10 en 14

Keervers
Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem zoeken,
Hij toont hun de waarde van zijn verbond.

TWEEDE LEZING                                            1 Tess. 3, 12 – 4,2

De Heer sterke uw hart bij de komst van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen
zoals ook mijn liefde uitgaat naar u.
Hij sterke uw hart,
zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God onze Vader
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

Voor het overige, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen,
de overlevering namelijk over een levenswandel
die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Vers voor het evangelie                                       Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Lc. 21, 25-28.34-36

Uw verlossing komt nabij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
“De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
“Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.

“Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.”

“Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven;
laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
“Weest daarom altijd waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”
______________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 132. In dit kader moet iedere reflectie worden geplaatst omtrent het menselijk ingrijpen in de dieren- en plantenwereld, dat tegenwoordig genetische veranderingen inhoudt die door de biotechnologie worden veroorzaakt, met als doel de in de materiële werkelijkheid aanwezige mogelijkheden te exploiteren. Het respect van het geloof in de rede vraagt aandacht te schenken aan hetgeen de biologische wetenschap zelf, die onafhankelijk met betrekking tot economische belangen is ontwikkeld, kan leren over de biologische structuren en hun mogelijkheden en veranderingen. In ieder geval is een ingreep in de natuur “om haar te helpen zich te ontwikkelen overeenkomstig haar wezen, die van de schepping, die welke door God is gewild”.

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

First Sunday in Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
It is Advent again:
There are again four candles to light,
growing light in a dark month and a dark world.
The Light of God wants to live among us,
in our hearts, in our world.
Today we may be the place where He can become human.
Let us watch and pray.
Let us wait and expect,
quietly, but with great certainty; He is coming!
All those who have dozed off or are sitting on their hands in despondency,
today it is being said:
Watch, pray and straighten up! Your redemption is near!
At the beginning of this celebration, let us
open our hearts to the Lord who wants to save us.

FIRST READING       Jer. 33, 14-16

I give David a legitimate descendant.

From the prophet Jeremiah

Thus speaks the Lord:

“The time is coming
I will fulfil the promise I made to Israel and to Judah.
“Then I will give David a descendant who is legitimate,
who will rule the land justly and fairly.
“In those days Judah will be saved and Jerusalem will be safe.
“And the city shall be called: Lord our righteousness.”

Responsorial     Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10 and 14

Refrain
To you, Lord, I turn my mind.

Show me your ways, Lord,
teach me your paths.
Lead me according to your word,
for thou art my God and saviour.

The Lord is good and upright,
“therefore he showeth sinners the way.
He guides the humble in the paths of righteousness,
He teaches the simple what to do.

The paths of God are good and sure
for every one that keepeth his covenant.
The Lord is a friend to those who seek Him,
He shows them the value of His covenant.

SECOND READING      1 Thess. 3, 12 – 4,2

The Lord strengthen your hearts at the coming of Christ.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of
of Tessalonica

Brothers and sisters,

May the Lord increase you abundantly
in love for one another and for all people
just as my love goes out to you.
He strengthens your hearts,
so that you may be blameless and holy
before the face of God our Father
at the coming of our Lord Jesus with all his saints.

For the rest, brothers and sisters,
we ask and admonish you in the Lord Jesus
that you may preserve the tradition which you have received from us,
the tradition of a life
that is pleasing to God,
even more faithfully than you do already.
You know the precepts
which we have given you by the authority of the Lord Jesus.

Verse for the Gospel          Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Show us, Lord, your mercy
and grant us your salvation.
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 21, 25-28.34-36

Your salvation comes near.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus said to his disciples:

“There will be signs on the sun, moon and stars
and on the earth shall be peoples in terror,
distraught at the roaring of the tempestuous sea.
“The people will shudder with fear,
in terror of what is about to happen to the world.
“For the heavenly hosts will be thrown into confusion.
“Then they shall see the Son of Man coming on a cloud
with power and great glory.

“When all this is about to take place,
arise and lift up your heads
for your salvation is at hand.”

“See to it that your minds are not dulled
“by the intoxication of drunkenness and the cares of life;
let that day not seize you unawares as in a snare;
for it will come upon all men everywhere.
“Be ye therefore always watchful and pray
that thou mayest be able to escape
from all these things which are about to take place,
and that you may be able to stand
before the Son of Man.”
______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

 132. It is in this context that any reflection on human intervention in the animal and plant world, which today involves genetic changes brought about by biotechnology with the aim of exploiting the potentialities present in material reality, must be placed. The respect of faith in reason demands that we pay attention to what biological science itself, developed independently of economic interests, can teach us about biological structures, their possibilities and changes. In any case, intervention in nature “to help it develop according to its being, that which is willed by God”.

To be continued                       For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: