http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag Eerste week van de advent

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Lang vóór de komst van Jezus ‘verwachten, ‘verlangden’, ‘wensten’, ‘hoopten’ mensen op de komst van Gods koninkrijk. Ook wij leven in de verwachting van het heil dat Hij ons doorheen Jezus Christus zal aanzeggen. Miljoenen mensen op deze aarde leven in dezelfde verwachting, misschien zonder dat klaar te beseffen. Mensen die Christus nooit ontmoet hebben, die zelfs niet weten van zijn bestaan, maar in wie God werkzaam is, gaan op zoek. Openen wij ons hart voor al wie zoekend op weg wil gaan en wil werken aan het visioen van vrede.

EERSTE LEZING                                                 Jes. 2, 1-5
De Heer verzamelt alle volken in zijn rijk van vrede.

Uit de profeet Jesaja

Op die dag
zal de loot van de Heer
een luisterrijk sieraad zijn
en wordt de vrucht van het land
een heerlijke roem
voor wie uit Israël behouden zijn gebleven.
Dan zal het zo zijn,
dat alle overlevenden in Sion,
alle overgeblevenen in Jeruzalem
heilig genoemd zullen worden,
al diegenen die ten leven
in Jeruzalem zijn opgeschreven.
Wanneer de Heer zal hebben weggewassen
het vuil van de dochter Sion,
wanneer Hij de bloedvlekken van Jeruzalem
zal hebben weggespoeld
door de adem van het gericht
en de adem van de verwoesting,
dan zal de Heer komen,
en over heel de Sionsberg
en over allen die daar samenzijn
zal Hij overdag een wolk van rook scheppen
en een heldere vuurgloed ‘s nachts,
en de Glorie van de Heer
zal hen allen overdekken
als een schutdak en een tent,
schaduw geven tegen de hitte van de dag
en bescherming biedend tegen onweer en regen.

TUSSENZANG                                        Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
Wij trekken naar Gods huis!

Hoe blij was ik toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis!
Nu mag mijn voet Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
Naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Ter wille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe;
terwille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

ALLELUIA                                                Ps. 80, 4 (79,4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt. 8, 5-11
Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden:
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.”
Hij sprak tot hem:
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde:
“Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij;
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat;
en tot een ander: kom, en hij komt;
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden:
“Voorwaar, Ik zeg u:
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

____________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 133. Het is moeilijk een algemeen oordeel te geven over de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) bij planten en dieren voor medische doeleinden of in de landbouw, aangezien zij onderling zeer kunnen verschillen en kunnen vragen om verschillende overwegingen. Anderzijds mogen de risico’s niet altijd worden toegeschreven aan de techniek zelf, maar aan een inadequate of excessieve toepassing ervan. In werkelijkheid zijn en worden genetische mutaties vaak door de natuur zelf veroorzaakt. Evenmin zijn de door de mens veroorzaakte mutaties een modern verschijnsel. Het domesticeren van dieren, het kruisen van soorten en andere oude en universeel aanvaarde praktijken kunnen vallen binnen deze overwegingen. Het is gepast eraan te herinneren dat het begin van de wetenschappelijke ontwikkelingen betreffende transgenetische gewassen de waarneming is geweest van bacteriën die van nature en spontaan een verandering in het genoom van een plant teweeg brachten. Toch hebben deze processen in de natuur een langzaam ritme, dat niet te vergelijken is met de door de huidige technologische vooruitgang opgelegde snelheid, ook wanneer deze vooruitgang zich baseert op een wetenschappelijke ontwikkeling van eeuwen.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday First week of Advent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

Long before the coming of Jesus, people ‘expected’, ‘longed’, ‘wished’, ‘hoped’ for the coming of God’s kingdom. We too live in expectation of the salvation that He will bring to us through Jesus Christ. Millions of people on this earth live in the same expectation, perhaps without even realising it. People who have never met Christ, who do not even know of His existence, but in whom God is at work, go in search. Let us open our hearts to all those who want to set out on the road in search and work towards the vision of peace.

FIRST READING       Isaiah 2, 1-5
The Lord gathers all nations into his kingdom of peace.

From the prophet Isaiah

On that day
the sprout of the Lord
be a glorious ornament
and the fruit of the land shall be
a glorious glory
for those who have been preserved from Israel.
Then it will be so,
that all survivors in Zion,
all those remaining in Jerusalem
shall be called holy,
all those who are written down to life
written down in Jerusalem.
When the Lord shall have washed away
the filth of the daughter Zion,
when he has washed away the bloodstains of Jerusalem,
washed away
by the breath of judgment
and the breath of destruction,
then shall the Lord come,
and over all Mount Zion
and over all who are gathered there
He will create a cloud of smoke by day
and a bright flame of fire by night,
and the glory of the Lord
shall cover them all
like a roof and a tent,
giving shade from the heat of the day
and protecting them from thunder and rain.

Interludium   Ps 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

How happy I was, when they called me :
We are going to God’s house!

How happy I was when I was called:
We are going to God’s house!
Now may my foot enter Jerusalem,
enter thy gates.

Jerusalem, walled city,
so densely built:
To thee do the tribes go up,
the tribes of God’s people.

For the sake of my brethren and my companions
I wish you peace;
For the sake of the house of our God
I pray for your blessing.

ALLELUIA      Ps. 80, 4 (79,4)

Alleluia.
God of hosts, raise us up again;
smile upon us again and we shall be saved.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 8, 5-11
Many shall come from the East and the West, and shall sit in the kingdom of heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time, when Jesus had arrived in Capernaum,
a hundred men came to Him
who sought His help with the words:
“Lord!
my servant lies paralyzed in my house and suffers terrible pain.”
He spoke to him:
“I will come and heal him.”
But the centurion replied:
“Lord, I am not worthy that Thou shouldst come under my roof ;
but a single word from Thee is sufficient
to heal my servant.
For though I am myself a subordinate,
I have men under me again;
and to one I say, Go, and he goes;
and to another I say, Come, and he comes;
and to my servant I say, Do this, and he does it.
When Jesus heard this, He stood amazed
and said to those who followed Him:
“Verily, I say unto you:
With no one in Israel have I found such great faith.
I say to you,
that many shall come from the east and from the west
and sit down with Abraham and Isaac and Jacob
in the kingdom of heaven.”

____________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home

 133. It is difficult to make a general judgement on the development of genetically modified organisms (GMOs) in plants and animals for medical purposes or in agriculture, as they may be very different and require different considerations. On the other hand, the risks should not always be attributed to the technique itself, but to its inadequate or excessive application. In reality, genetic mutations are and have often been caused by nature itself. Nor are man-made mutations a modern phenomenon. The domestication of animals, the crossing of species and other ancient and universally accepted practices may fall within these considerations. It is appropriate to recall that the beginning of scientific developments on transgenic crops was the observation of bacteria that naturally and spontaneously produced a change in the genome of a plant. However, these processes in nature have a slow rhythm, which cannot be compared to the speed imposed by current technological progress, even when this progress is based on centuries of scientific development.

To be continued                                  For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: