http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag -H. Andreas, apostel

Andreas 24

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De twee broers, Simon Petrus en Andreas, werden door Jezus geroepen om vissers van mensen te worden. Ze werden samen met de andere apostelen uitgezonden om alle naties tot zijn leerlingen te maken, ze te dopen en zijn leer te verkondigen. Hun voorbeeld leert ons dat de weg van iedere christen, van de hele Kerk, deze van de navolging is. In de vertrouwvolle omgang met Christus, in zijn uitnodiging en oproep om Hem van nabij te volgen, leren wij hoe dat kan. Kunnen wij ten diepste antwoorden op wat Hij van ons vraagt?

EERSTE LEZING                                       Rom. 10, 9-18

Het geloof ontstaat door de prediking,
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en als uw hart gelooft
dat God Hem van de doden heeft opgewekt,
zult gij gered worden.
Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond het heil.
Zo zegt het de Schrift:
“Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.”
Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden.
Zij hebben allen dezelfde Heer,
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Want alwie de naam van de Heer aanroept,
zal gered worden.
Maar hoe kan men Hem aanroepen
zonder in Hem te geloven?
Hoe in Hem geloven
zonder van Hem te hebben gehoord?
Hoe kan men van Hem horen
als niemand Hem verkondigt?
En hoe zullen zij Hem verkondigen
als zij niet zijn gezonden?
Gelijk er geschreven staat:
“Hoe lieflijk zijn de voeten van hen
die het goede nieuws brengen.”
Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven.
Jesaja zegt het reeds:
“Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze prediking?”
Zo ontstaat dan het geloof door de prediking
en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.
Maar, zo vraag ik,
hebben zij haar misschien niet gehoord?
Toch wel: “Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid
en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld.”

TUSSENZANG                                                  Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA                                                Mt. 4, 19

Alleluia.
Komt, volgt Mij ;
Ik zal u vissers van mensen maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt. 4, 18-22

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield,
zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd
en diens broer Andreas.
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
het waren namelijk vissers.
Hij sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder zag Hij nog twee broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes;
met hun vader Zebedeus waren zij in de boot
de netten aan het klaarmaken.
Hij riep hen,
en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter
en volgden Hem.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

134. Hoewel wij niet beschikken over definitieve bewijzen omtrent de schade die transgenetische gewassen bij mensen zouden kunnen veroorzaken, en in sommige streken heeft het gebruik ervan een economische groei tot stand gebracht die ertoe heeft bijgedragen enkele problemen op te lossen, komt men belangrijke moeilijkheden tegen die niet moeten worden gebagatelliseerd. In veel streken constateert men ten gevolge van het invoeren van deze culturen een concentratie van productief land in de handen van weinigen, te wijten aan het “voortschrijdend verdwijnen van de kleine producenten, die ten gevolge van het verlies aan landbouwgrond zich verplicht hebben gezien zich te onttrekken aan de directe productie”. De meest kwetsbaren onder hen worden tijdelijke arbeiders en veel landarbeiders verhuizen uiteindelijk naar ellendige behuizingen in de steden. Het zich uitbreiden van deze culturen verwoest het complexe weefsel van de ecosystemen, vermindert de verscheidenheid in de productie en treft het heden of de toekomst van de regionale economieën. In verschillende landen ziet men een neiging tot de ontwikkeling van oligopolies in de productie van zaaizaden en andere producten die noodzakelijk zijn voor de verbouwing; en de afhankelijkheid wordt erger, als men denkt aan de productie van steriele zaden, terwijl uiteindelijk de boeren verplicht zouden kunnen worden ze van de producerende ondernemingen te kopen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________________________________________________________

Tuesday -H. Andrew, Apostle

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The two brothers, Simon Peter and Andrew, were called by Jesus to become fishers of men. Together with the other apostles, they were sent out to make all nations his disciples, baptising them and proclaiming his teachings. Their example teaches us that the path of every Christian, of the whole Church, is that of discipleship. In the trustful relationship with Christ, in his invitation and call to follow him closely, we learn how this can be done. Can we respond in the deepest way to what he asks of us?

FIRST READING      Rom 10:9-18

Faith comes through preaching,
and preaching is commissioned by Christ.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

If your mouth confesses that Jesus is Lord,
and if your heart believes
that God has raised Him from the dead,
you will be saved.
The faith of your heart brings righteousness
and the confession of your mouth brings salvation.
Thus says the Scripture:
“No one who believes in Him shall be disappointed.”
There is no difference between Jew and Gentile.
They all have the same Lord,
rich in gifts for all who call upon Him.
For whoever calls on the name of the Lord
shall be saved.
But how can one call upon Him
without believing in Him?
How can one believe in Him
without having heard of Him?
How can one hear of Him
if no one proclaims Him?
And how shall they proclaim Him
if they have not been sent?
As it is written:
“How beautiful are the feet
of those who bring the good news.”
But not all have heeded the good news.
Isaiah says:
“Lord, who has given faith to our preaching?
Thus faith is born of the preaching
and the preaching is by order of Christ.
But, I ask,
did they not hear it?
They did: “Their sound has spread over the whole earth
and their words have echoed to the ends of the earth.”

Interludium   Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over all the earth their cry is heard.

The heavens proclaim God’s glory,
the firmament shows us the work of his hands.
The day calls it to the next day,
the night passes on to the night.

Not a word is spoken, not a voice is heard,
not a sound is heard ;
yet their cry rings out over the whole earth,
their message penetrates to the edge of the world.

ALLELUIA     Mt 4, 19

Alleluia.
Come, follow me;
I will make you fishers of men.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 4, 18-22

Immediately they let down their nets and followed him.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

Once, when Jesus was by the Sea of Galilee,
He saw two brothers, Simon, who is called Peter
and his brother Andrew.
They were casting their nets into the lake;
for they were fishermen.
He said to them:
“Come, follow Me;
I will make you fishers of men.
Immediately they let down their nets and followed Him.
A little further on He saw two more brothers,
James, son of Zebedee, and his brother John;
with their father Zebedee they were in the boat
preparing the nets.
He called them,
and immediately they left the boat and their father
and followed him.

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

134. Although we do not have definitive proof of the harm that transgenic crops could cause in humans, and in some regions their use has brought about economic growth that has helped to solve some problems, we encounter important difficulties that should not be trivialised. In many regions, the introduction of these cultures has led to a concentration of productive land in the hands of a few, due to the “progressive disappearance of small producers who, as a result of the loss of agricultural land, have been forced to withdraw from direct production”. The most vulnerable among them become temporary workers and many farm labourers end up moving to squalid housing in the cities. The spread of these cultures destroys the complex fabric of ecosystems, reduces the diversity of production and affects the present or future of regional economies. In several countries one sees a tendency towards the development of oligopolies in the production of seeds and other products necessary for cultivation; and the dependency becomes worse, if one thinks of the production of sterile seeds, when in the end the farmers could be obliged to buy them from the producing companies.

To be continued                                    For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: