http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Nicolaas, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De eerste lezing spreekt over de hele schepping, natuur, woestijn en wildernis inbegrepen. Heel de schepping zal deelnemen aan de verheerlijking van de glorie van God. De mens deelt in die vernieuwing. Het motief van de terugkeer uit de ballingschap komt duidelijk naar voren. Ook wij worden aangesproken nu: maak slappe handen sterk; geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die de moed verloren hebben. Een opdracht om deze tweede adventsweek in te zetten?

EERSTE LEZING                                              Jes. 35, 1-10

God komt om u te redden.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Woestijn en steppe zullen zich verheugen,
jubelen en bloeien de dorre vlakte.
“Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen.
“De glorie van de Libanon valt haar ten deel,
de luister van Karmel en Sjaron.
“Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen,
de luister van onze God.
“Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën.
“Spreek tot allen die de moed verloren hebben :
“Vat moed en vrees niet :
Uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.”
Dan gaan de ogen van de blinde weer open
en zullen de oren van de dove geopend worden.
De lamme zal springen als een hert
en jubelen zal de tong van de stomme.
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen,
rivieren in de woestijn.
De dorre vlakte wordt een vijver,
het dorstig land één waterbron.
En op de plaats waar de jakhalzen huisden
zullen biezen groeien en groen riet.
Een hoge gebaande weg zal daar lopen,
die de heilige weg zal heten.
Geen onreine betreedt die weg
en de dwazen dwalen er niet.
Er zal geen leeuw te bekennen zijn
en wilde dieren komen er niet,
maar de vrijgekochten zullen die weg begaan,
en degenen die door de Heer verlost zijn,
zij zullen weer terugkeren.
Jubelend komen zij naar Sion,
hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.
Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap,
en pijn en gejammer nemen de vlucht.

TUSSENZANG                                   Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

God zelf zal komen om ons te verlossen (Jes. 35, 4d).

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                               Lc. 3, 4.6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 5, 17-26

Wij zijn getuige van ongehoorde dingen !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf,
zaten er ook Farizeeën en wetgeleerden bij
die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea
en uit Jeruzalem.
En de kracht des heren deed Hem genezingen verrichten.
Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan
die op een bed een verlamde met zich meedroegen.
Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen.
Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden
waarlangs ze hem konden binnenbrengen,
gingen ze het dak op
en lieten hem met bed en al
door een opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken,
voor de voeten van Jezus.
Toen Jezus hun geloof zag zei Hij :
“Vriend, uw zonden zijn u vergeven.”
Maar de schriftgeleerden en Farizeeën vroegen zich af :
“Wat is dat voor iemand die zo godslasterlijk speekt ?
“Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?”
Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen :
“Wat redeneert gij toch bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker
te zeggen : uw zonden zijn u vergeven ;
of te zeggen : sta op en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme –
“Ik zeg u, sta op,
neem uw bed mee en ga naar huis.”
Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op,
nam het bed waarop hij gelegen had mee
en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte.
Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God.
Vol ontzag zeiden zij :
“Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Verenigd door eenzelfde zorg

140.Op grond van de hoeveelheid en de verscheidenheid van de elementen waarmee men rekening moet houden, wordt het op het ogenblik dat men het effect op het milieu van de concrete activiteit van een onderneming bepaalt, onontbeerlijk onderzoekers een permanente rol te geven en hun interactie te vergemakkelijken met een brede academische vrijheid. Dit voortdurende onderzoek zou tot het inzicht moeten leiden hoe de verschillende schepselen met elkaar in relatie staan en grotere eenheden vormen die wij vandaag “ecosystemen” noemen. Wij houden er niet alleen rekening mee om te bepalen wat een verstandig gebruik ervan is, maar ook omdat ze een intrinsieke waarde hebben die onafhankelijk is van dat gebruik. Evenals elk organisme op zichzelf goed en wonderbaarlijk is op grond van het feit dat het een schepsel van God is, geldt hetzelfde voor het harmonische geheel van organismen in een bepaalde ruimte die functioneert als een systeem. Ook al zijn wij het ons niet bewust, wij zijn van dat geheel voor ons bestaan zelf afhankelijk. Het is noodzakelijk eraan te herinneren dat de ecosystemen meespelen bij het opnemen van kooldioxide, zuivering van water, het bestrijden van ziekten en plagen, de samenstelling van de bodem, de afbraak van afval en bij zeer veel andere diensten die wij vergeten of negeren. Wanneer zij zich dit realiseren, worden veel mensen zich opnieuw ervan bewust dat wij leven en handelen vanuit een werkelijkheid die ons van te voren is gegeven, die aan onze vermogens en ons bestaan voorafgaat. Daarom moet men, wanneer men het heeft over “duurzaam gebruik”, altijd met een beschouwing openen over de vermogens tot herstel van ieder ecosysteem in zijn verschillende sectoren en aspecten.

Wordt vervolgd              Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Monday – St. Nicholas, b.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The first reading speaks about the whole of creation, including nature, desert and wilderness. All of creation will participate in the glorification of the glory of God. Man shares in this renewal. The motif of the return from exile is clearly expressed. We too are addressed now: make feeble hands strong; give strength to wobbly knees. Speak to all who have lost heart. A task for this second week of Advent?

FIRST READING         Isa 35:1-10

God comes to save you.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the Lord :
“Desert and steppe will rejoice,
the parched plain shall rejoice and flourish.
“They shall flaunt lilies, rejoice and be glad.
“The glory of the Lebanon shall be hers,
the glory of Carmel and Sharon.
“They shall behold the glory of the Lord,
the glory of our God.
“Make feeble hands strong, give strength to bended knees.
“Speak to all who have lost heart:
“Take courage and fear not :
Your God comes to execute vengeance,
God is coming to retaliate and to save you.”
Then the eyes of the blind will open again
and the ears of the deaf shall be opened.
The lame shall leap like a deer
and the tongue of the dumb shall rejoice.
Yea, brooks shall spring up in the steppe,
rivers in the desert.
The parched plain shall become a pond,
the thirsty land a fountain of water.
And in the place where the jackals used to dwell
will grow rushes and green reeds.
A high road shall run there,
which shall be called the holy way.
No wicked person shall tread the way
and fools shall not err therein.
There shall be no lion to be seen
and wild beasts shall not come,
but the ransomed shall walk in it,
and those who have been redeemed by the Lord,
they shall return again.
Jubilant they shall come to Zion,
their heads encircled with everlasting joy.
They shall obtain joy and gladness,
and pain and wailing shall flee.

Interludium Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

God himself will come to redeem us (Is 35, 4d).

I will hear what God says to me,
Surely a word of reconciliation.
His salvation is near for those who fear Him,
His glory will dwell with us again.

When faithfulness and compassion meet,
when peace and justice embrace one another,
then shall fidelity spring forth from the earth
and righteousness will look down from heaven.

Then the Lord will give us his blessing
and our land shall bear rich fruit.
Then shall righteousness go before him
and prosperity will follow his steps.

ALLELUIA      Lk. 3, 4.6

Alleluia.
Prepare the way of the Lord.
All mankind will see God’s salvation.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 5, 17-26

We witness unheard-of things!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

When Jesus was teaching one day,
there were also among them Pharisees and scholars of the law
who had come from all the villages of Galilee and Judea
and from Jerusalem.
And the power of the Lord caused Him to heal.
At that time some men arrived
they were carrying a cripple on a bed.
They tried to bring him in and lay him down before Jesus.
But because of the crowd, they could not find a way
through which they could bring him in.
They went up on the roof
and let him with his bed and all
through an opening in the tiled roof in the midst of the people,
at the feet of Jesus.
When Jesus saw their faith He said :
“Friend, your sins are forgiven you.”
But the scribes and pharisees wondered :
“What kind of person is this who speaks so blasphemously?
“Who else can forgive sins but God alone?”
Jesus knew that they were reasoning in this way and spoke to them :
“What is it that you reason with yourselves?
“What could be easier
to say: Your sins are forgiven you ;
or to say: Rise up and walk?
“Well then, that you may know
that the Son of Man has power on earth to forgive sins
– and now He spoke to the lame man –
“I say to you, get up,
take your bed and go home.”
Immediately he stood up before all eyes,
took the bed on which he had been lying
and went home, glorifying God.
Everyone was amazed and they glorified God.
In awe they said :
“We have witnessed unheard-of things today.”
____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

United by the same care

140. In view of the number and variety of the elements to be taken into account, when determining the environmental impact of an undertaking’s concrete activity, it becomes indispensable to give researchers a permanent role and facilitate their interaction with a broad academic freedom. This ongoing research should lead to an understanding of how different creatures relate to each other and form larger units that we today call “ecosystems”. We take them into account not only to determine their wise use, but also because they have an intrinsic value independent of that use. Just as every organism is good and wonderful in itself by virtue of being a creature of God, the same is true of the harmonious whole of organisms in a given space functioning as a system. Even if we are not aware of it, we depend on that whole for our very existence. It is necessary to remember that ecosystems play a role in absorbing carbon dioxide, purifying water, fighting diseases and pests, soil composition, decomposing waste and many other services that we forget or ignore. When they realise this, many people again become aware that we live and act from a reality that is given to us in advance, that precedes our abilities and existence. Therefore, when talking about “sustainable use”, one should always open with a consideration of the capacity for restoration of each ecosystem in its different sectors and aspects.

To be continued                                       For previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: