Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Rond Kerstmis ligt een snoer van feesten waar Maria wordt gevierd. Maar ze staat nooit alleen: ze draagt het Kind om het te tonen aan de wereld. Dat is het echte beeld van Maria; de icoon van de Moeder met het Kind. De levende Heer, Gods Zoon die mens geworden is, kan niet zonder een moeder. Deze tijd nodigt uit om Jezus’ komst voor te bereiden. Van nu tot in februari gaat het telkens weer om hen beiden. Vandaag viert de Kerk dat Maria door God begenadigd werd, gevrijwaard van alle kwaad. Het feest van vandaag gaat over de prille aanvang: Er wordt een kind ontvangen, dat één en al jawoord is, gericht tot God. Er treedt een meisje binnen in de wereld dat nooit neen zal zeggen, niet tot God en niet tot de mensen. Nog voor ze in de schoot van haar moeder leefde, had Gods genade haar al bevrijd van elk mogelijk “neen”. Daarom mogen ook wij van vreugde vervuld zijn: Hij heeft ons alles geschonken.

EERSTE LEZING                 Gen. 3, 9-15.20

Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.

Uit het Boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem :
“Waar zijt gij ?”
Hij antwoordde :
“Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben ;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei :
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt ?
“Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb ?”
De mens antwoordde :
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw :
“Hoe hebt ge dat kunnen doen ?”
De vrouw zei :
“De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang :
“Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten !
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven !
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Dit zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel !”

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.

TUSSENZANG                                   Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

TWEEDE LEZING            Ef. 1, 3-6.11-12

In Christus heeft God ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij ook ons erfdeel hebben ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds tevoren onze hoop op de Christus hadden opgebouwd.

ALLELUIA                                                    Lc. 1, 28

Alleluia.
Verheug u, Maria, Begenadigde,
de Heer is met u ;
gij zijt gezegend onder de vrouwen.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 1, 26-38

Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David ;
de naam van de maagd was Maria.
De engel trad bij haar binnen en sprak :
“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar :
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
“Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
“God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel :
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken ?
Hierop gaf de engel haar ten antwoord :
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen ;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
“Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand ;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria :
“Zie de dienstmaagd des Heren ,
mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

142. Als alles met elkaar in relatie staat, brengt ook de kwaliteit van de instituties van een samenleving gevolgen met zich mee voor het milieu en de kwaliteit van menselijk leven: “iedere beschadiging van solidariteit en vriendschap schaadt het milieu”. In die zin heeft een maatschappelijke ecologie noodzakelijkerwijze een institutionele dimensie en bereikt geleidelijk de verschillende andere dimensies, te beginnen met het gezin als elementaire sociale cel via de lokale gemeenschap en de natie tot aan het internationale leven. Binnen iedere maatschappelijke laag en tussen de verschillende lagen ontwikkelen zich de instellingen die de menselijke relaties regelen. Alles wat deze instellingen schaadt, brengt schadelijke effecten met zich mee, zoals het verlies van vrijheid, ongerechtigheid en geweld. Verschillende landen worden bestuurd door een wankel institutioneel systeem ten koste van het lijden van de bevolking en ten gunste van hen die verdienen aan deze stand van zaken. Zowel binnen het staatsbestuur als in de verschillende delen van de burgermaatschappij of in de relaties van de bewoners onderling constateert men met een buitengewone regelmaat onwettig gedrag. De wetten kunnen in een correcte vorm worden opgesteld, maar vaak blijven zij een dode letter. Kan men dan hopen dat de wetgeving en de normen betreffende het milieu werkelijk doeltreffend zijn? Wij weten bijvoorbeeld dat landen met een heldere wetgeving voor de bescherming van de bossen zwijgende getuigen blijven van de regelmatige schending ervan. Bovendien is wat in de ene streek gebeurt, direct of indirect van invloed op andere streken. Zo veroorzaakt drugsgebruik in de welvarende maatschappijen een constante of groeiende vraag naar producten die uit verarmde gebieden afkomstig zijn, waar gedrag ontaardt, levens worden vernietigd en men uiteindelijk het milieu verpest.

 

Wordt vervolgd             Voor voorafgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________

Wednesday – Immaculate Conception of the Virgin Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Around Christmas lies a string of feasts where Mary is celebrated. But she is never alone: she carries the Child to show it to the world. That is the real image of Mary; the icon of the Mother with the Child. The living Lord, the Son of God who became man, cannot be without a mother. This time invites us to prepare the coming of Jesus. From now until February, it is always about the two of them. Today, the Church celebrates that Mary was gifted by God, safeguarded from all evil. Today’s feast is about the very beginning: a child is received, who is one and all, addressed to God. A girl enters the world that will never say no, neither to God nor to people. Even before she lived in her mother’s womb, God’s grace had already freed her from every possible “no”. Therefore we too can be filled with joy: He has given us everything.

FIRST READING       Genesis 3, 9-15.20

I will put enmity between you and the woman,
between thy offspring and hers.

From the Book of Genesis

After Adam had eaten of the tree
God the Lord called man and asked him :
“Where art thou?”
He answered :
“I heard thy thunder in the garden,
and then I became afraid, because I am naked ;
therefore I hid myself.”
But God the Lord said :
“Who told you that you were naked?
“Have you eaten from the tree
which I have forbidden thee?”
Man replied :
“The woman whom thou hast given me for a wife,
she gave me of the tree,
and then I ate.”
Thereupon God the Lord asked the woman :
“How could you have done that?”
The woman said :
“The serpent tempted me ,
and then I ate.”
God the Lord then said to the serpent :
“Because thou hast done this,
you are cursed, among all the domesticated animals
and among all wild beasts!
“On thy belly shalt thou creep, and dust shalt thou eat,
all the days of your life!
“I will put enmity between you and the woman,
between thy seed and hers.
“This shall threaten thy head
and thou his heel!”

Man called his wife Eve,
for she became the mother of all living.

Interludium     Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

Sing to the Lord a new song
for He hath done wonders.

Sing to the Lord a new song
for he hath done wonders.
His hand was strong,
the power of his holy arm.

His benefits He made known to us,
his righteousness to the nations.
Once more his goodness and faithfulness
for the house of Israel.

All the earth beheld
what our God did for us.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

SECOND READING                            Eph. 1, 3-6.11-12

In Christ God chose us
before the foundation of the world.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Blessed is God,
the Father of our Lord Jesus Christ,
who hath blessed us in the heavens in Christ
with every spiritual blessing.
In Him he chose us
before the foundation of the world,
to be holy and spotless before Him.
In love He has predestined us
to become His children through Jesus Christ,
according to the good pleasure of His will,
to the praise of the glory of His grace.
With this He has endowed us in the Beloved,
in whom we have also received our inheritance,
predestined to it by the disposition of Him
who brings about everything according to the determination of his will,
that we may spread the praise of his glory,
we who beforehand had built up our hope in the Christ.

ALLELUIA      Lk. 1, 28

Alleluia.
Rejoice, Mary, the Blessed,
the Lord is with thee;
thou art blessed among women.
Alleluia.

GOSPEL        Lk. 1, 26-38

Rejoice, O blessed one, the Lord is with thee.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, the angel Gabriel was sent by God
to a town in Galilee, Nazareth,
to a virgin betrothed to a man named Joseph,
of the house of David;
the virgin’s name was Mary.
The angel entered her and said :
“Rejoice, the Lord is with thee,
You are blessed among women.”
She was frightened by the word and wondered what the greeting could mean.
But the angel said to her:
“Fear not Mary, for thou hast found favour with God.
“Behold, thou shalt conceive and bear a Son
and give him the name of Jesus.
“He shall be great
and shall be called the Son of the Highest.
“God the Lord will give Him the throne of His father David
and He shall be King over the house of Jacob forever
and his kingship will never end.”
Mary, however, spoke to the angel :
“How can this be, since I do not know any man?
To this the angel answered her:
“The Holy Spirit will come upon you
and the power of the Most High will overshadow you.
Therefore, whatever is brought into the world
will be called holy, Son of God.
“Know that even Elizabeth, your kinsman,
conceived a son in her old age
and, though she was barren,
she is now in her sixth month;
for nothing is impossible for God.”
Now said Mary :
“Behold the handmaid of the Lord ;
let me do according to thy word.
And the angel departed from her.

_________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

142. If everything is interrelated, the quality of a society’s institutions also has an impact on the environment and the quality of human life: “any damage to solidarity and friendship damages the environment”. In this sense, a social ecology necessarily has an institutional dimension and gradually reaches the various other dimensions, starting with the family as a basic social cell through the local community and the nation to international life. Within each social layer and between the layers, the institutions that regulate human relations develop. Anything that damages these institutions brings about harmful effects, such as the loss of freedom, injustice and violence. Several countries are governed by a shaky institutional system at the expense of the suffering of the people and for the benefit of those who profit from this state of affairs. Both within the state administration and in the various parts of civil society or in the relations of the inhabitants among themselves, unlawful conduct is observed with extraordinary regularity. Laws may be written in a correct form, but often they remain a dead letter. Can we then hope that legislation and standards concerning the environment are really effective? We know, for example, that countries with clear laws on the protection of forests remain silent witnesses to their regular violation. Moreover, what happens in one region affects other regions, directly or indirectly. For example, in affluent societies, drug use creates a constant or growing demand for products from impoverished areas, where behaviour degenerates, lives are destroyed and the environment is ultimately ruined.

 

To be continued                                       For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________