http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – Eerste dag in de Kerstnoveen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van 17 december leven we naar Kerstmis toe in een andere toonaard. De O-antifonen komen eraan en de grote oude verhalen die naar de Messias verwijzen komen aan bod. Vandaag hebben we de zegen van Jacob met de tekst die voor Juda wordt uitgesproken. “Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem dragen mag: hem zijn de volken gehoorzaam.” Een allusie op het koningschap van David. De antwoordpsalm is een koningspsalm en haakt daarop in, en het evangelie geeft de geslachtsboom van Jezus vanaf Juda. Het is koningstraditie in de messiaanse verwachting.

EERSTE LEZING               Genesis 49,1a-2.8-10
Van Juda zal de scepter niet wijken.

Uit het boek Genesis

In die dagen ontbood Jakob
zijn zonen en sprak:
“Komt nu bijeen en luistert, zonen van Jakob,
luistert naar Israël hier, jullie vader.
Juda, jou prijzen je broers;
jouw hand drukt de nek van je vijanden neer,
voor jou staan de zonen van je vader gebogen.
De welp van een leeuw is Juda;
met roof ben je opwaarts gekomen, mijn zoon!
Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw,
als de koning der dieren; wie waagt hem te wekken?
Van Juda zal de scepter niet wijken,
de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten,
totdat Hij verschijnt die hem dragen mag:
Hem zijn de volken gehoorzaam.”

TUSSENZANG              Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8, 17

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA

Alleluia.
Wijsheid van de Allerhoogste,
alles bestuurt Gij met kracht en inzicht ;
kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.
Alleluia.

EVANGELIE           Mt. 1, 1-17
Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.

Abraham was de vader van Isaäk,
Isaäk van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers.
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden.
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminádab,
Amminádab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd.
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth.
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uría.
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abía,
Abía van Asa,
Asa van Jósafat,
Jósafat van Joram,
Joram van Uzzía,
Uzzía van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkía,
Hizkía van Manásse,
Manásse van Amon,
Amon van Josía,
Josía van Jechónja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechónja de vader van Seáltiël,
Seáltiël van Zerúbabel,
Zerúbabel van Abiúd,
Abiúd van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliúd,
Eliúd van Eleázar,
Eleázar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt.
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David
veertien geslachten,
van David tot de Babylonische gevangenschap
ook veertien geslachten
en van de Babylonische gevangenschap tot de Christus
eveneens veertien geslachten.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

151. Het is noodzakelijk te zorgen voor de publieke ruimten, de perspectivische kaders en stedenbouwkundige referentiepunten die ons gevoel van verbondenheid, onze beleving van verworteling, ons “zich thuis voelen” binnen de stad die ons bevat en verenigt, versterken. Het is belangrijk dat de verschillende delen van een stad goed geïntegreerd zijn en dat de bewoners een algemeen overzicht kunnen hebben in plaats van zich op te sluiten in een wijk en zo ervan afzien de hele stad te beleven als een eigen ruimte die met anderen wordt gedeeld. Iedere ingreep in het stedelijke of platteland zou rekening ermee moeten houden hoe de verschillende elementen van de plaats een geheel vormen dat door de bewoners wordt ervaren als een kader dat coherent is aan de rijkdom aan betekenissen ervan. Zo houdt de ander op een vreemdeling te zijn en kan men hem zien als een deel van een “ons” dat wij samen vormen. Om deze reden is het zowel in de stedelijke als de plattelandsomgeving opportuun enkel ruimtes te reserveren waar menselijke ingrepen, die deze voortdurend veranderen, worden vermeden.

 

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________________________

Friday-first day in Christmas noveen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
From 17 December onwards, we live towards Christmas in a different key. The O-Antiphons are coming and the great old stories that refer to the Messiah are coming into play. Today we have the blessing of Jacob with the text spoken for Judah. “From Judah the sceptre shall not depart, the staff shall not disappear between his feet, until he appear who may bear it: to him the nations are obedient.” An allusion to the kingship of David. The reply psalm is a king’s psalm and hooks up with that, and the gospel gives the genealogy of Jesus from Judah onwards. It is kingship in the messianic expectation.

FIRST READING      Genesis 49,1a-2.8-10
From Judah the sceptre will not depart.

From the book of Genesis

In those days Jacob summoned
his sons and said:
“Gather now and listen, sons of Jacob,
listen to Israel here, your father.
Judah, your brothers praise you;
your hand crushes the necks of your enemies,
before you, the sons of your father are bowed.
The cub of a lion is Judah;
with robbery have you come up, my son!
He flattens himself, he lies down like a lion,
like the king of beasts; who dares to wake him?
From Judah the sceptre shall not depart,
the staff shall not depart from between his feet
till he come that beareth it:
Unto him the nations are obedient.”

Interludium Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8, 17

Righteousness will flourish in his days
And prosperity everywhere until the end of the months.

My God, grant to the king thy wisdom,
the son of the king, your justice.
May he govern your people with justice,
your poor with equity.

Then shall peace pour down from the mountains
and from the hills the law.
He shall protect the lowly people,
deliver the sons of the poor.

Righteousness shall flourish in his days
And prosperity everywhere until the end of the months.
He shall reign from sea to sea,
from the River to the edge of the earth.

His name shall be praised forever,
in honour as long as there are days.
His name be a blessing to all the tribes,
mentioned with praise by all peoples.

ALLELUIA

Alleluia.
Wisdom of the Most High,
thou governest all things with power and understanding;
come and teach us the way of knowledge and wisdom.
Alleluia.

GOSPEL    Mt 1, 1-17
Genesis of Jesus Christ, Son of David.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew.

Sex List of Jesus Christ,
Son of David,
son of Abraham.

Abraham was the father of Isaac,
Isaac of Jacob,
Jacob of Judah and his brothers.
Judah was the father of Peres and Zerach,
who were born of Tamar.
Peres was the father of Chesron,
Chesron of Aram,
Aram of Amminadab,
Amminádab of Nachson,
Nachson of Salmon,
Salmon of Boaz, who was born of Rahab.
Boaz was the father of Obed,
born of Ruth.
Obed was the father of Isai
and Isai of David, the king.
David was the father of Solomon,
who was born of the wife of Uriah.
Solomon was the father of Rechabeam,
Rechabeam of Abijah,
Abia of Asa,
Asa of Jósaphat,
Jósaphat of Joram,
Joram of Uzziah,
Uzziah from Jotam,
Jotam by Achaz,
Achaz of Hezekiah,
Hizkía of Manasse,
Manasse by Amon,
Amon of Josiah,
Josiah of Jechonah and his brothers,
during the time of the Babylonian exile.
After the Babylonian exile
Jechonijah became the father of Seáltiel,
Seáltiel of Zerúbabel,
Zerúbabel of Abiúd,
Abiúd of Eljakim,
Eljakim of Azor,
Azor from Sadok,
Sadok of Achim,
Achim of Eliúd,
Eliúd of Eleázar,
Eleázar of Mattan,
Mattan of Jacob.
Now Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary,
and of her was born Jesus, who is called Christ.
Thus from Abraham to David there are
fourteen generations,
From David to the Babylonian captivity
also fourteen generations
and from the Babylonian captivity to the Christ
also fourteen generations.

________________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

151. It is necessary to provide the public spaces, the perspectival frameworks and urban planning reference points that strengthen our sense of belonging, our experience of being rooted, our “feeling at home” within the city that contains and unites us. It is important that the different parts of a city are well integrated and that its inhabitants can have a general overview instead of shutting themselves up in a neighbourhood and thus refraining from experiencing the whole city as their own space shared with others. Any intervention in the urban or rural environment should take into account how the different elements of the place form a whole that is experienced by the inhabitants as a framework that is coherent with its richness of meaning. In this way, the other ceases to be a stranger and can be seen as part of an “us” that we form together. For this reason, in both urban and rural environments, it is appropriate to reserve only spaces where human interventions, which are constantly changing them, are avoided.

 

To be continued                 For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: