http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag – H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
God had op verschillende manieren op aarde kunnen komen,
maar Hij koos ervoor om als klein kind geboren te worden
en op te groeien in de warmte van een gezin.
Het feest van de Heilige Familie laat ons zien
dat Jezus ook vandaag naar ons toe wil komen.
Hij wil deel uitmaken van ons concrete leven
en in onze gezinnen en gemeenschappen wonen.
Hij wil ons nabij zijn, zowel in de warmte van onze relaties,
als op de momenten waarop het moeilijk is elkaar lief te hebben.
In deze eucharistie schenkt Hij ons nieuwe kracht en warme liefde.
Laten we ons hart daarvoor openen.

EERSTE LEZING            Sir. 3, 2-6.12-14
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 

De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen;
en de moeder recht gegeven over haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden,
en als iemand die schatten verzamelt
is hij die zijn moeder eert.
Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen,
en wanneer hij bidt wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten
en wie zijn vader gehoorzaamt
verkwikt het hart van zijn moeder.
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.

Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag
en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
Op de dag dat je in nood zijt, wordt aan u gedacht;
gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet.
Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten,
anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op.

Antwoordpsalm            Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Keervers
Gelukkig die godvrezend zijt
de weg des Heren gaat.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam,
zo staan uw kinderen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke mens gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion,
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

TWEEDE  LEZING              Kol. 3, 12-21
Over het huiselijk leven in de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 

Broeders en zusters,

Bekleedt u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander
en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft
zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam,
en weest dankbaar.

Het woord van Christus moge in volle rijkdom
onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk
doet alles in de naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.

Vrouwen, weest uw man onderdanig,
zoals het christenen betaamt.
Mannen,  hebt uw vrouw lief
en weest niet humeurig tegen haar.
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles,
want dit is de Heer welgevallig.
Vaders, tergt uw kinderen niet,
opdat zij de moed niet verliezen.

Vers voor het evangelie          Kol. 3, 15a en 16a

Alleluia.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen
Alleluia.

EVANGELIE                        Lc. 2, 41-52

Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus
bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest
gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug.
Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter
zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver,
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden
keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel,
waar Hij te midden van de leraren zat
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden
waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen.
Zijn moeder zei tot Hem :
“Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan ?
“Denk toch eens met wat een pijn
uw vader en ik naar U hebben gezocht.”
Maar Hij antwoordde :
“Wat hebt ge toch naar Mij gezocht ?
“Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazaret
en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid
bij God en de mensen.
__________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

160. Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die aan het opgroeien zijn? Deze vraag betreft niet alleen het milieu afzonderlijk, omdat zij niet opgesplitst kan worden gesteld. Wanneer wij ons de vraag willen stellen omtrent de wereld die wij willen achterlaten, verwijzen wij vooral naar de algemene doelgerichtheid, de zin, de waarden ervan. Als in onze ecologische zorgen deze fundamentele vraag niet doorklinkt, geloof ik niet dat zij belangrijke effecten kunnen hebben. Maar als deze vraag moedig wordt gesteld, dan brengt zij ons onherroepelijk tot andere zeer directe vragen. Met wat voor doel gaan wij door deze wereld? Waartoe zijn wij in dit leven gekomen? Met wat voor doel werken en strijden wij? Waarom heeft deze aarde ons nodig? Daarom is het niet meer voldoende dat wij ons zorgen moeten maken voor de toekomstige generaties. Wij moeten ons realiseren dat de waardigheid van onszelf op het spel staat. Wij zijn de eerste belanghebbenden om een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons zal komen. Het is een drama voor onszelf, omdat dit verwijst naar de betekenis van onze doorgang op deze aarde.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Sunday – Holy Family, Jesus, Mary and Joseph

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
God could have come to earth in many different ways,
but He chose to be born as a small child
and grow up in the warmth of a family.
The feast of the Holy Family shows us
that Jesus wants to come to us also today.
He wants to be part of our concrete lives
and live in our families and communities.
He wants to be close to us, both in the warmth of our relationships
but also in the moments when it is difficult to love one another.
In this Eucharist, he gives us new strength and warm love.
Let us open our hearts to it.

FIRST READING     Sir. 3, 2-6.12-14
He who fears the Lord honours his parents.

From the book of Wisdom of Jesus Sirach 

The Lord has appointed a father over the children;
And has given the mother right over her sons.
He who respects his father is forgiven his sins,
and as one who gathers treasures
is he who honours his mother.
He who honours his father is happy with his children,
and when he prays he is heard.
He who honours his father will enjoy a long life
And he who obeys his father
will quicken his mother’s heart.
He who fears the Lord honours his parents.

Child, take care of your father in his old age
and do not grieve him as long as he lives.
In the day when you are in need, you will be thought of;
thou who art still in full strength, despisest not thy father.
Pity thy father shall not be forgotten,
other than sins, build up thy house.

Responsorial   Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Refrain
Blessed is he that feareth God
Goeth the way of the Lord.

Blessed are those who fear God,
the way of the Lord.
You will eat the fruit of your own labour,
and thou shalt be content and prosperous.

Thy wife within thy house
Is like a richly laden vine.
And as olive branches round about the stem,
so are thy children around thy table.

Yea, so is every man blessed
Who gives glory to the Lord.
Bless the Lord from Zion,
may you see Jerusalem prosperous
as long as thy days endure.

SECOND READING   Col 3:12-21
On the home life in the Lord.

From the Letter of the Holy Apostle Paul to the Christians of Colossae 

Brothers and sisters,

Clothe yourselves,
as God’s holy and beloved elect,
with tender mercies, goodness, humility,
gentleness and patience.
Bear with one another
And forgive one another if any one has a grievance against another.
As the Lord has forgiven you
so must you also forgive.
Add to all this love as the bond of perfection.
And let the peace of Christ rule in your hearts;
for unto this end ye are called as members of one body,
and be thankful.

May the word of Christ dwell in full riches
dwell among you in full riches.
Teach and exhort one another with all wisdom.
Sing to God with a thankful heart psalms,
hymns and songs,
inspired by the Spirit.
And whatever you do in word or deed
Do all in the name of Jesus the Lord,
Giving thanks to God the Father through Him.

Wives, be submissive to your husbands,
as Christians should.
Husbands, love your wives
and do not be ill-tempered towards her.
Children, obey your parents in everything,
For this is pleasing to the Lord.
Fathers, do not scold your children,
Lest they lose heart.

Verse for the Gospel Col 3, 15a and 16a

Alleluia.
Let the peace of Christ rule in your hearts.
The word of Christ
May it dwell in fullness among you
Alleluia.

GOSPEL      Lk. 2, 41-52

Think with what pain
your father and I have searched for you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Every year, the parents of Jesus
travelled to Jerusalem on the occasion of the Easter feast.
And according to the custom of the feast
And they went there again when he was twelve years old.
But at the end of those days, they returned home.
The child Jesus, however, remained in Jerusalem
without his parents knowing.
Thinking that He was with the caravan,
they went a day’s journey away,
and then looked for Him among family members and acquaintances.
Because they did not find him
They returned to Jerusalem in search of him.
Only after three days did they find him in the temple,
Where he sat in the midst of the teachers
He was sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions.
All who heard him
All who heard Him were amazed at His understanding and His answers.
When His parents saw Him there, they were defeated.
His mother said to Him:
“Child, why have you done this to us?
“Think with what pain
Your father and I have sought You.”
But He answered :
“Why did you search for me?
“Did you not know that I must be in my Father’s house?
But they did not understand what He meant.
He went with them to Nazareth
and was submissive to them.
His mother kept everything that had happened in her heart.
And as the years passed, Jesus grew in wisdom and in favour
with God and man.
__________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

160. What kind of world do we want to pass on to those who will come after us, to the children who are growing up? This question does not concern only the environment, because it cannot be asked in isolation. When we ask ourselves the question about the world we want to leave behind, we refer above all to its general sense of purpose, its meaning, its values. If our ecological concerns do not reflect this fundamental question, I do not believe they can have significant effects. But if this question is asked courageously, then it inevitably leads us to other very direct questions. For what purpose do we walk through this world? What did we come to this life for? For what purpose do we work and fight? Why does this earth need us? That is why it is no longer enough to worry about future generations. We must realise that our own dignity is at stake. We are the first to pass on a planet that is habitable for the humanity that will come after us. It is a tragedy for ourselves, because it refers to the meaning of our passage on this earth.

 

To be continued           For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: