http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – Zevende dag van het Kerstoctaaf

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Op het keerpunt van de tijden is Gods Woord in Jezus vlees en bloed geworden. Van Jezus ontvangen we voluit de genade van Gods liefde. Dankzij Hem leren we God pas echt kennen. Wie gelooft dat deze kwetsbare mens de Messias is, mag delen in de levenskracht van God en wordt een kind van God. Daarom luidt het: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Hij komt als koning der aarde (Ps 96, 1.13). Er zijn er ook die Jezus niet aanvaarden als de Christus. Zij sluiten zich af voor Gods Geest, die ons binnen voert in het mysterie van de menswording. De tijden zijn echter beslissend. Het laatste uur is al ingezet. Het is een zaak van leven en dood.

EERSTE LEZING                                               I, Joh. 2, 18-21
Gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen, en gij bezit allen ,kennis’.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 

Kinderen,
Het is ‘het laatste uur’.
Gij hebt gehoord dat de ‘antichrist’ moet komen.
Inderdaad,
er zijn nu al vele antichristen opgestaan,
en daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken.
Zij zijn uit ons midden voortgekomen,
maar zij behoorden niet werkelijk tot ons.
Hadden zij tot ons behoord
dan waren zij bij ons gebleven;
maar het moest duidelijk worden
dat zij geen van allen bij ons horen.
Ook gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen,
ook gij bezit allen ‘kennis’.
En ik schrijf u niet  omdat gij de waarheid niet zoudt kennen
maar juist omdat gij haar kent
en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid.

TUSSENZANG                                              Ps. 96(95), 1-2, 11-12, 13

De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, verkondigt zijn heil alle dagen.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA

Alleluia.
De luister van deze dag is een licht om ons heen ;
komt allen de Heer aanbidden, gij volkeren en naties,
want vandaag verscheen een groot licht op aarde.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Joh. 1, 1-18
Het Woord is vlees geworden.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht,
dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wél aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of uit de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
“Deze was het van wie ik zei:
Hij die na mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

165. Wij weten dat de technologie die gebaseerd is op sterk vervuilende fossiele brandstoffen – voornamelijk steenkool, maar ook aardolie en in mindere mate gas – geleidelijk en onverwijld moet worden vervangen. In afwachting van de algemene ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, waarmee reeds een begin had moeten zijn gemaakt, is het legitiem te kiezen voor het minste kwaad of een toevlucht te nemen tot tijdelijke oplossingen. De internationale gemeenschap slaagt er echter niet in adequate afspraken te maken over de verantwoordelijkheid van degenen die de grootste kosten van de energietransitie moeten dragen. In de afgelopen decennia is over milieuvraagstukken een breed publiek debat ontstaan, dat ruimte heeft geschapen voor een opmerkelijke inzet en genereuze toewijding in het maatschappelijk middenveld. De politiek en de industrie hebben traag gereageerd en zijn er bij lange na niet in geslaagd de mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. In die zin kan de post-industriële mensheid de geschiedenis ingaan als een van de meest onverantwoordelijke, maar het is te hopen dat de mensheid van het begin van de 20e eeuw de geschiedenis ingaat als iemand die op nobele wijze zijn eigen zware verantwoordelijkheden op zich heeft genomen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – Seventh day of the Christmas Octave

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
At the turning point of time, God’s Word became flesh and blood in Jesus. From Jesus we fully receive the grace of God’s love. Thanks to Him we really get to know God. Whoever believes that this vulnerable man is the Messiah, may share in the life force of God and becomes a child of God. Therefore, sing to the Lord a new song. He is coming as King of the earth (Ps 96:1.13). There are also those who do not accept Jesus as the Christ. They close themselves off to God’s Spirit, who leads us into the mystery of the Incarnation. But times are decisive. The last hour has already begun. It is a matter of life and death.

FIRST READING   I, John 2, 18-21
You have received initiation from the Holy One, and you all have knowledge.

From the First Letter of the Holy Apostle John

Children,
It is ’the last hour’.
Ye have heard that the ‘Antichrist’ must come.
Indeed,
many antichrists have now arisen,
and therefore we know that the last hour has come.
They have come forth from among us,
but they did not really belong to us.
If they had belonged to us
they would have stayed with us;
but it had to become clear
none of them belong to us.
You too have received initiation from the Holy One,
all of you also possess ‘knowledge’.
And I am not writing to you because you do not know the truth
but precisely because you know it
and because the lie is incompatible with the truth.

Interludium Ps. 96(95), 1-2, 11-12, 13

The heavens shine and the earth rejoices.

Sing to the Lord a new song,
Sing to the Lord, all the nations.
Sing to the Lord and glorify his name; proclaim his salvation every day.

Then the heavens shine and the earth rejoices,
The sea hums along with all that lives there;
the fields sway with their crops,
the giants of the forest bow their heads.

They cheer the Lord because He is coming,
He comes as King of the earth.
He will rule the world justly,
the peoples honest and faithful.

ALLELUIA

Alleluia.
The glory of this day is a light around us ;
come ye all to worship the Lord, ye peoples and nations,
for today a great light appeared on earth.
Alleluia.

GOSPEL    John 1, 1-18
The Word has become flesh.

Beginning of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John 

In the beginning was the Word
and the Word was with God,
and the Word was God.
This was in the beginning with God.
All things were made through Him
and without Him nothing has become
of what has become.
In Him was life
and that life was the light of men.
And the light shines in the darkness
but the darkness did not accept it.
There arose a man, a sent from God;
his name was John.
He came to testify,
to bear witness of the light,
that all might come to faith through him.
Not he was the light
but he was to bear witness of the Light.
The true Light,
which enlightens every man,
came into the world.
He was in the world;
the world had become through Him
and yet the world did not recognise Him.
He came into his own,
but his own did not accept him.
To all, however, who did accept Him,
those who believe in his name,
He gave the ability
to become children of God.
They are not of blood
nor of the lust of the flesh
or of the will of man,
but born of God.
The Word became flesh
and dwelt among us.
We have beheld His glory,
such glory
as the Only Begotten receives from the Father,
full of grace and truth.
We have John’s testimony concerning Him when he exclaimed:
“This one it was of whom I said:
He who comes after me is before me,
for He was before me.”
Of His fullness we have all received;
grace upon grace.
If the Law was given through Moses,
grace and truth came through Jesus Christ.
No one has ever seen God;
the Only Begotten God
who is in the bosom of the Father,
He has made Him known.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On care for the common home

165. We know that the technology based on highly polluting fossil fuels – mainly coal, but also oil and to a lesser extent gas – must be replaced gradually and without delay. Pending the widespread development of renewable energy, which should already have begun, it is legitimate to choose the lesser evil or to resort to temporary solutions. However, the international community is failing to reach adequate agreements on the responsibility of those who have to bear the greatest cost of the energy transition. In recent decades, environmental issues have given rise to a broad public debate, which has created room for a remarkable commitment and generous dedication in civil society. Politics and industry have been slow to respond and far from meeting the global challenges. In this sense, while post-industrial mankind may go down in history as one of the most irresponsible, it is to be hoped that early 20th century mankind may go down in history for having nobly assumed its own heavy responsibilities.

 

To be continued                              For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
Dutch Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: