http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – Octaafdag van Kerstmis H. Maria, moeder van God

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Openingswoord

Een bijzonder welkom op deze eerste dag van het nieuwe jaar.
Wat kunnen we beter doen, bij deze overgang van oud naar nieuw,
dan samenkomen voor Gods aangezicht.
Nu wij het nieuwe jaar zijn ingegaan,
worden wij uitgenodigd ons te spiegelen aan Maria,
wier feest we vandaag vieren.
Laten we, net als Maria, in ons hart bewaren
wat God ons heeft beloofd:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Laten we erop vertrouwen dat Christus ons zal redden,
en vragen we dan ook om Gods zegen,
niet alleen over dit samenzijn,
maar ook over het hele jaar dat voor ons ligt.

EERSTE LEZING      Num. 6, 22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.

Uit het boek Numeri

De HEER sprak tot Mozes:
“Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:

Moge de HEER u zegenen en u behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge de HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!

“Als zij zó mijn naam over de Israëlieten uitspreken
zal Ik hen zegenen.”

Antwoorpsalm                  Ps. 67(66), 2-3, 5, 6 en 8

Keervers
God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING                   Gal. 4, 4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 

Broeders en zusters,

Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet,
om ons, slaven van de wet, vrij te maken,
zodat wij de rang kregen van kinderen.
En omdat ge kinderen zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept,
in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf maar kind
en als kind ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.

Vers voor het evangelie             Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten;
op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken
door zijn Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE               Lc. 2, 16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het kind… En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug,
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.

Toen de acht dagen voorbij waren
en men het kind moest besnijden
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

166. De wereldwijde ecologische beweging heeft een lang traject afgelegd, verrijkt door de krachtsinspanning van veel organisaties in de burgermaatschappij. Het zou onmogelijk zijn ze hier allemaal te vermelden, noch de geschiedenis van de bijdragen ervan de revue te laten passeren. Maar dankzij zoveel inzet hebben milieukwesties steeds meer op de publieke agenda gestaan en zijn zij een voortdurende uitnodiging geworden om op lange termijn te denken. Desondanks hebben de wereldtopconferenties over het milieu van de laatste jaren niet aan de verwachtingen beantwoord, omdat zij bij gebrek aan politieke besluitvaardigheid niet gekomen zijn tot werkelijk veelbetekenende en doeltreffende milieuovereenkomsten.

 

 Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Friday Octave Day of Christmas Feast of the Mother of God

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy
of the gospel. Everyone, except no one,
can experience that joy by opening his heart to
the healing effects of God’s word.

Opening word

A special welcome on this first day of the new year.
What better thing can we do, in this transition from old to new,
than to gather before God.
As we enter the new year,
we are invited to emulate to Mary,
whose feast we celebrate today.
Let us, like Mary, keep in our hearts
what God has promised us:
a new heaven and a new earth.
Let us trust that Christ will save us,
and ask for God’s blessing,
not only on this gathering,
but also the whole year ahead of us.

FIRST READING          Num. 6, 22-27
They will pronounce my name upon the Israelites, and I will bless them.

From the book of Numbers

The LORD commanded Moses to tell Aaron and his sons to use the following words in blessing the people of Israel:
May the Lord bless you and take care of you;
may the Lord be kind and gracious to you;
may the Lord look on you with favour and give you peace.
And the Lord said, “If they pronounce my name as a blessing upon the people of
Israel, I will bless them.

SECOND READING        Gal. 4, 4-7
God sent His own Son, born of a woman.

From the letter of the holy apostle Paul to the Galatians 

Brothers and sisters,

When the fullness of time had come,
God sent his own Son,
born of a woman,
born under the law,
to set us, slaves to the law, free,
so we got the rank of children.
And because you are children,
God sent the Spirit of his Son into our hearts,
the Spirit who cries out, “Father, my Father”.
So you are no longer a slave but a child,
and as a child also heir
at the hands of God.

Verse for the gospel     Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
In many ways God has spoken to our fathers
by the prophets;
at the end of time He spoke to us
by his Son.
Alleluia.

Gospel           Lc. 2, 16-21
They found Mary, Joseph and the child… And after eight days He received the name Jesus.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke 

At that time the shepherds rushed to Bethlehem
and found Mary and Joseph
and the newborn child who was lying in the manger.
When they had seen this,
they announced what they had been told about this child.
All who heard it were amazed
about what the shepherds told them.
Mary kept all these words in her heart
and contemplated it with herself.
The shepherds returned,
while they glorified and praised God
for everything they had heard and seen;
it was just as they had been told.

When the eight days were over
and the child had to be circumcised
it received the name Jesus,
as it was called by the angel
before it was received into the mother’s womb.

—————————————————————————————————————————–

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

About caring for the common house

166. The global ecological movement has travelled a long road, enriched by the efforts of many organisations in civil society. It would be impossible to mention them all here, nor to review the history of their contributions. But thanks to so much effort, environmental issues have increasingly been on the public agenda and have become a constant invitation to think in the long term. Nevertheless, the world summits on the environment held in recent years have not lived up to expectations, as they have failed to produce truly significant and effective environmental agreements due to a lack of political decisiveness.

 

To be continued        For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from the  Good News Bible ©
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: