http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag – Openbaring van de Heer

Zondag – Openbaring van de Heer

Uitnodiging

Mag ik uw aandacht vragen voor
de dagelijkse lezing van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil u laten delen in de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart te openen
voor de helende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur beschikbaar.

Openingswoord

Het begin van een nieuw jaar is vol goede wensen:
gezondheid, vrede en alle goede dingen!
Vandaag vieren we de openbaring van de Heer.
Dit feest – ook bekend als Epifanie
geeft uitdrukking aan een bijzondere vreugde:
Jezus’ licht schijnt op ons,
Zijn ster wijst ons de weg
en nodigt ons uit om ons geloof vreugdevol te vieren.
Moge deze vreugde ons inspireren
en ons op weg zetten in dit nieuwe jaar.

EERSTE LEZING   IS 60, 1-6
De heerlijkheid van de Heer is over u heengegaan.

Uit de profeet Jesaja

Sta op, laat het licht over u schijnen, Jeruzalem,
want de zon gaat over u op
en de heerlijkheid van de Heer begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, duisternis bedekt de naties
maar over u stijgt de Heer op
en zijn heerlijkheid is boven u verschenen.

Volkeren komen naar uw licht,
koningen op de schittering van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van ver,
uw dochters worden op de arm gedragen.

Bij het zien hiervan zult u vervuld zijn van vreugde,
en uw hart zal bonzen en wijd zijn van vreugde.
Want de schatten der zee zullen in uw bezit overgaan,
de rijkdommen der volken zullen u ten deel vallen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Alle inwoners van Sjeba zullen tot u komen;
zij brengen goud en wierook
en verkondigen luidkeels de glorie van de Heer.

Responsoriaal Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Refrein
Alle volken van de aarde eren U, Heer.

Mijn God, geef de koning uw wijsheid,
de zoon van de koning uw gerechtigheid.
Hij mag uw volk rechtvaardig regeren,
uw wapens met rechtvaardigheid.

Gerechtigheid zal bloeien in zijn dagen
en voorspoed overal tot aan het einde van de maanden.
Hij zal regeren van zee tot zee,
van de rivier tot aan de grens van de aarde.

Prinsen van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns.
Hem eren alle vorsten van de aarde
en alle volken dienen hem.

Hij zal de arme bevrijden die om steun vraagt,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over de ellendige,
Hij geeft de zwakken het leven terug.

TWEEDE LEZING    Ef. 3, 2-3a.5-6
Het is nu geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Gij hebt gehoord
hoe de genade van God
mij geschonken is om uwentwil;
door openbaring de kennis van het geheim aan mij is meegedeeld,
zoals ik reeds kort heb beschreven.
Nooit is het onder eerdere geslachten
bekend gemaakt aan de kinderen der mensen,
zoals het nu geopenbaard is door de Geest
aan zijn heilige apostelen en profeten:
dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn,
medeleden en deelgenoten zijn van de belofte
door het evangelie.

Vers voor het evangelie Mt. 2,2

Alleluia.
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om de Heer onze eer te bewijzen.
Alleluia.

Evangelie   Mt. 2, 1-12
Wij komen uit het oosten om hulde te brengen aan de koning.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus

Toen Jezus werd geboren in Bethlehem in Juda,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er wijzen uit het oosten naar Jeruzalem en vroegen;
“Waar is de pasgeboren koning der Joden?
“Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om hem onze eer te bewijzen.”

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust
en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden
van het volk bij elkaar
en stelde hen de vraag
waar de Christus geboren zou worden.
Zij antwoordden hem:
“In Bethlehem in Juda.
“Want zo staat het geschreven bij de profeet:
En gij, Bethlehem, landstreek van Juda.
U bent zeker niet de geringste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn over mijn volk Israël.”

Toen beval Herodes in het geheim de Wijzen
en hij vroeg hun de exacte tijd
waarop de ster was verschenen.
Toen stuurde hij hen naar Bethlehem met de opdracht:
“Zal zorgvuldig het Kind onderzoeken.
en als jullie het gevonden hebben, vertel het mij…
zodat ook ik hulde kan brengen.”
Na naar de koning geluisterd te hebben, vertrokken ze.

En zie,
de ster die zij in het oosten hadden gezien ging voor hen uit
totdat ze boven de plaats was waar het Kind was,
stil bleef staan.
Bij het zien van de ster werden zij vervuld
van overweldigende vreugde.
Zij gingen het huis binnen,
zagen het Kind met zijn moeder Maria
en vallend op hun knieën betuigden zij hem hun respect.
Zij brachten hun schatten naar buiten
en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre.

En in een droom van God werden zij gewaarschuwd
om niet naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

167. Er zij gewezen op de Top van de Aarde die in 1992 in Rio de Janeiro is gehouden. Daar werd verklaard dat “de mens centraal staat in de zorg voor duurzame ontwikkeling”. Hij heeft hier de inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) herhaald en onder meer de internationale samenwerking bevestigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de gehele aarde, de verplichting van degenen die vervuilen om zuinig met het milieu om te gaan, de plicht om rekening te houden met de gevolgen van elk werk of project voor het milieu. Hij heeft als doel voorgesteld de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren om de tendens tot opwarming van de aarde te keren. Hij heeft ook een agenda opgesteld met een actieprogramma en een verdrag inzake biologische diversiteit, beginselen verklaard over bossen. Hoewel die top werkelijk vernieuwend en profetisch was voor zijn tijd, zijn de afspraken slechts in geringe mate verwezenlijkt omdat er geen adequate mechanismen zijn voor toezicht, periodiek onderzoek en bestraffing van plichtsverzuim op dit gebied. De afgekondigde beginselen blijven vragen om effectieve wegen voor en praktische verwezenlijking.

 

Wordt vervolgd            Voor alle eerdere publicaties scroll naar beneden

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is een vertaling uit De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

167.Vermeld dient te worden de topconferentie over de aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. Daar is verklaard dat “de mens in het middelpunt staan van de zorg betreffende de houdbare ontwikkeling”. Hier en daar de inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) hernemend, heeft zij onder andere de internationale samenwerking bekrachtigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de hele aarde, de verplichting van wie vervuilt, zich economisch hiermee te belasten, de plicht om het effect van ieder werk of project op het milieu in aanmerking te nemen. Hij heeft als doel voorgesteld de concentraties broeikasgas in de atmosfeer te stabiliseren om de neiging tot globale opwarming terug te draaien. Hij heeft ook een agenda met een actieprogramma en een verdrag over de biologische diversiteit uitgewerkt, beginselen verklaard inzake de bossen. Hoewel die top werkelijk innovatief en profetisch voor zijn tijd was, hebben de overeenkomsten een laag niveau van verwezenlijking gehad, omdat er geen adequate mechanismen van controle, periodiek onderzoek en sanctie op plichtsverzuim in dezen. De verkondigde beginselen blijven vragen om doeltreffende een snelle wegen voor en praktische verwezenlijking.

Wordt vervolgd                   Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

————————————————————————————————————-

Sunday – Revelation of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word

The beginning of a new year is full of good wishes:
health, peace and all good things!
Today we celebrate the revelation of the Lord.
This feast – also known as the Epiphany
expresses a special joy:
Jesus’ light shines upon us,
His star shows us the way
and invites us to celebrate our faith joyfully.
May this joy inspire us
and set us on our way in this new year.

FIRST READING    IS 60, 1-6
The glory of the Lord has passed over you.

From the prophet Isaiah

Stand up, let the light shine upon you, Jerusalem,
for the sun is rising over you
and the glory of the Lord begins to shine upon you.
For behold:
darkness covers the earth, darkness covers the nations
but about you the Lord ascends
and his glory has appeared above you.

Peoples are coming towards your light,
kings on the splendor of your dawn.
Save your eyes and see around you:
from everywhere they flow towards you,
your sons come from far away,
your daughters are worn on the arm.

At the sight of this you will be filled with joy,
and your heart will be pounding and wide with joy.
For the treasures of the sea shall pass into your possession,
the riches of the nations will be paid to you.
A sea of camels covers you,
young camels from Midjan and Efa.
All the inhabitants of Sjeba will come to you;
they bring gold and incense
and loudly proclaim the glory of the Lord.

Responsorial Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

Refrain
All the nations of the earth honor You, Lord.

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Justice will blossom in its days
and prosperity everywhere until the end of the months.
He will rule from sea to sea,
from the river to the border of the earth.

Princes of Tarsis, from distant shores, send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him cijns.
Honoring him all the princes of the earth
and all peoples serve him.

He will free the poor person who asks for support,
the unfortunate one without help.
He will take care of the wretched,
He gives the weak back life.

SECOND READING   Eph. 3, 2-3a.5-6
It has now been revealed that the Gentiles are co-heirs of the promise.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Brothers and sisters,

Thou hast heard
how the grace of God has been realized
given to me for your sake;
by revelation the knowledge of the secret has been communicated to me,
as I have already briefly described.
Never is it under earlier genders
made known to the children of man,
as it is now revealed by the Spirit
to his holy apostles and prophets:
that the Gentiles in Christ Jesus are co-heirs,
fellow-members and fellow-parties of the promise
through the gospel.

Verse for the gospel Mt. 2,2

Alleluia.
We have seen his star in the east
and come to pay our homage to the Lord.
Alleluia.

Gospel      Mt. 2, 1-12
We come from the east to pay homage to the king.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

When Jesus was born in Bethlehem in Judah,
at the time of King Herod,
there came to Jerusalem Sages from the east and asked;
“Where is the newborn king of the Jews?
“For we have seen his star in the east
and have come to pay our tribute to Him.”

When King Herod heard this, he became troubled
and all of Jerusalem with him.
He called all the high priests and scribes
of the people together
and put the question to them
where the Christ was to be born.
They answered him:
“At Bethlehem in Judah.
“For so it is written with the prophet:
And thou Bethlehem, region of Judah.
You are by no means the slightest among the leaders of Judah,
because out of you will emerge a leader,
who will be shepherd over my people Israel.”

Then Herod secretly commanded the Magi
and he asked them the exact time
on which the star had appeared.
Then he sent them to Bethlehem with the assignment:
“Will carefully investigate the Child.
and when you’ve found it, tell me…
so that I too can pay homage.”
After having listened to the king, they left.

And behold,
the star they had seen in the east went out before them
until she was above the place where the Child was,
stood still.
At the sight of the star they were fulfilled
of overwhelming joy.
They entered the house,
saw the Child with his mother Mary
and falling down on their knees they paid it their respects.
They brought out their treasures
and offered it gifts:
gold, frankincense and myrrh.

And warned in a dream of God
not to return to Herod,
they left along a different road to their country.

________________________________

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

About caring for the common house 

167. Mention should be made of the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. There it was declared that “human beings are at the centre of concerns for sustainable development”. Reiterating here the contents of the Stockholm Declaration (1972), it confirmed, among other things, international cooperation on the care of the ecosystem of the whole earth, the obligation of those who pollute to take care of it economically, the duty to consider the effect of any work or project on the environment. He has proposed the goal of stabilising the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere in order to reverse the tendency towards global warming. It has also drawn up an agenda with an action programme and a convention on biological diversity, principles declared on forests. Although that summit was truly innovative and prophetic for its time, the agreements have had a low level of realisation because there are no adequate mechanisms of monitoring, periodic examination and sanction for dereliction of duty in this regard. The proclaimed principles continue to call for effective avenues for and practical realisation.

 

To be continued       For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: