http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag na de openbaring des Heren

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De geloofsverkondiger mag niet blijven steken of zich wentelen in het succes dat hij oogst. Daarom zegt Jezus dat Hij altijd opnieuw op weg moet gaan, van dorp naar dorp, van stad naar stad. Jezus ziet de geloofsverkondigers als rondtrekkende predikers, niet als mensen die zich ergens vastzetten, in een vaste kring blijven rondhangen. Deze gedachte kan velen afschrikken, angstig maken. Ongetwijfeld doet ze mensen afhaken. Om de verkondigingsopdracht aan te kunnen is het belangrijk te beseffen dat de Heer bij ons blijft op velerlei wijzen, in vele tekens. Het komt er op aan dat te ervaren.

EERSTE LEZING          I Joh. 4, 11-18
Als wij elkaar liefhebben woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Als God ons zozeer heeft liefgehad
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde :
Wie in de liefde woont
woont in God
en God is met hem.
Onze liefde is volmaakt
als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel,
omdat wij in deze wereld leven
volgens het voorbeeld van Christus.
Liefde laat geen ruimte voor vrees.
De volmaakte liefde drijft de vrees uit,
want vrees duidt op straf
en wie vreest is niet volgroeid in de liefde.

TUSSENZANG            Ps. 72(71), 2, 10, 12-13

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen Hem cijns.

De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.

ALLELUIA           Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

EVANGELIE          Mc. 6, 45-52
Jezus bedaart de storm en loopt over het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus onmiddellijk zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
naar Betsaïda,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Na afscheid van hen genomen te hebben
ging Hij de berg op om te bidden.
Toen de avond viel bevond de boot zich midden op het meer
en was Hij alleen aan land.
Omdat Hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen
– de wind zat hun tegen –
kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake
te voet over het meer naar hen toe ;
en Hij wilde hen voorbijgaan.
Maar toen zij Hem zo over het meer zagen gaan
meenden zij dat het een spook was en ze schreeuwden het uit.
Want allen zagen Hem en raakten van streek.
Maar onmiddellijk begon Hij met hen te spreken en zei hun :
“Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen.
Zij raakten buiten zichzelf van verbazing,
want zij waren door het gebeurde met de broden
niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind.

___________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

170. Enkele van de strategieën voor een lage uitstoot van vervuilende gassen zijn gericht op de internationalisering van de kosten voor het milieu, met het risico de landen met minder hulpbronnen zware verplichtingen, gelijk aan die van de meest geïndustrialiseerde landen, op te leggen. Het opleggen van deze maatregelen dupeert de landen die het meest behoefte hebben aan ontwikkeling. Op deze wijze wordt er een nieuwe ongerechtigheid toegevoegd onder het mom van de zorg voor het milieu. Ook in dit geval komt men van de regen in de drup. Daar de effecten van de klimaatveranderingen zich gedurende lange tijd zullen doen voelen, ook al zou men nu rigoureuze maatregelen nemen, dan zullen sommige landen met schaarse hulpbronnen hulp nodig hebben om zich aan te passen aan de effecten die reeds zichtbaar worden en hun economieën treffen. Het blijft zeker dat er gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn, eenvoudigweg omdat, zoals de bisschoppen van Bolivia hebben gezegd, “de landen die ten koste van een enorme uitstoot van broeikasgas baat hebben gehad bij een hoog niveau van industrialisering, een grotere verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de oplossing van de problemen die zij hebben veroorzaakt”.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday after the revelation of the Lord

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

The proclaimer of faith must not remain stuck or wallow in the success he reaps. That is why Jesus says that he must always go on the road again, from village to village, from town to town. Jesus sees the proclaimers of faith as itinerant preachers, not as people who are stuck somewhere, hanging around in a fixed circle. This idea can frighten many people, make them anxious. Undoubtedly, it causes people to leave. In order to be able to fulfil the task of preaching, it is important to realise that the Lord remains with us in many different ways, in many different signs. It is important to experience this.

FIRST READING   I John 4, 11-18
If we love one another, God lives in us.

From the First Letter of the Holy Apostle John

Friends, friends, friends,

If God has loved us so much
we too must love one another.
Never has anyone seen God,
but if we love one another
God lives in us
and His love has become perfect in us.
This is the proof that we abide in Him
as He dwells in us,
that He has given us part in His Spirit.
And we, we have seen and we testify
that the Father has sent his Son
to be the Saviour of the world.
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God
God lives in him
and he lives in God.
Thus we have come to know the love that God has for us
and we believe in it.
God is love :
He who lives in love
lives in God
and God is with him.
Our love is perfect
when we confidently look forward to the day of judgment,
because we live in this world
according to the example of Christ.
Love leaves no room for fear.
Perfect love casts out fear,
for fear indicates punishment
and he who fears is not matured in love.

INTERLUDIUM     Ps. 72(71), 2, 10, 12-13

To him do all the princes of the earth
and all the nations serve Him.

My God, grant to the king thy wisdom,
the king’s son thy justice.
May he govern your people with justice,
your poor with equity.

Princes of Tarsis, from distant shores,
send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him tribute.

The poor who ask for help will He deliver,
the unfortunate without help.
He will have mercy on the needy,
the weak He will give life again.

ALLELUIA   Mt 4, 23

Alleluia.
Jesus proclaimed the Good News
of the kingdom
and all the diseases and afflictions of the people
He healed.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 6, 45-52
Jesus calms the storm and walks on the lake.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

After the bread had been spread
Jesus immediately forced his disciples
into the boat and set sail for the other side,
to Betsaïda,
while He would send the people home.
After saying goodbye to them
He went up the mountain to pray.
When evening fell, the boat was in the middle of the lake
and He was alone on the land.
Because He saw that they were struggling to move forward
– the wind was against them.
At about the fourth watch of the night,
He came to them on foot across the lake.
And He wanted to pass by them.
But when they saw him going across the lake like that
they thought it was a ghost and they cried out.
For they all saw Him and were distressed.
But immediately He began to speak to them, saying :
“Rest assured, it is I. Do not be afraid.”
He climbed into the boat with them and the wind died down.
They were beside themselves with amazement,
for they had not been enlightened by what had happened with the loaves of bread
but their minds were blinded.
___________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

170. Some of the strategies for low emissions of polluting gases are aimed at internationalising environmental costs, with the risk of imposing on countries with fewer resources heavy obligations equal to those of the most industrialised countries. Imposing these measures penalises the countries most in need of development. In this way, a new injustice is being added under the guise of care for the environment. In this case, too, we will go from bad to worse. Since the effects of climate change will be felt for a long time, even if rigorous measures are taken now, some countries with scarce resources will need help to adapt to the effects that are already becoming apparent and affecting their economies. It remains certain that there are common but differentiated responsibilities, simply because, as the bishops of Bolivia have said, “those countries that have benefited from a high level of industrialisation at the cost of enormous greenhouse gas emissions have a greater responsibility to contribute to solving the problems they have caused”.

 

To be continued        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: