http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag eerste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De roeping van Samuël is een schitterend verhaal. Het is wel typologisch voor bijna elk roepingsverhaal. Sommige roepingen gebeuren wel plotseling, alsof de bliksem inslaat zoals in de roepingsverhalen van profeten. Maar de meeste roepingen komen anders tot stand. Het is alsof een druppel telkens weer neervalt, ongemerkt, tot men er plots begint op te letten en het geluid niet meer kan negeren. Zo is de stem van God. Aanvankelijk duwt men ze ook vaak weg; men zegt: het zal wel inbeelding zijn; ik stel me alleen wat voor. Tenslotte is ze niet meer te miskennen in duidelijkheid. Zeggen wij dan ook: Spreek, Heer, uw dienaar luistert.

EERSTE LEZING              I Sam. 3, 1-10. 19-20
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.

Uit het eerste boek Samuël

In die dagen
deed de jonge Samuël dienst in het heiligdom van de Heer,
onder het toezicht van Eli.
Het woord van de Heer was toen een zeldzaamheid
en een visioen kwam niet dikwijls voor.
Op zekere dag had Eli zich te slapen gelegd
op zijn gewone plaats ;
zijn ogen begonnen zwak te worden
en hij kon niet meer zien.
De lamp van God was nog niet gedoofd
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer,
waar de ark van God stond.
Toen riep de Heer :
“Samuël!”
Samuël antwoordde :
“Hier ben ik.”
Hij liep haastig naar Eli en zei :
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Maar Eli antwoordde :
“Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.”
Toen riep de Heer opnieuw :
“Samuël!”
Samuël stond op,  ging naar Eli en zei :
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Eli antwoordde :
“Ik heb niet geroepen, mijn jongen ; ga maar weer slapen.”
Samuël kende de Heer nog niet :
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.
En weer riep de Heer Samuël ; nu voor de derde maal.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei:
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?”
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.
En hij zei tot Samuël :
“Ga slapen, en mocht de Heer je roepen
dan moet je zeggen :
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
Toen kwam de Heer bij hem staan en riep,
evenals de vorige malen :
“Samuël, Samuël !”
En Samuël antwoordde :
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”

Samuël groeide op ; de Heer was met hem
en liet niet een van zijn woorden onvervuld.
En heel Israël van Dan tot Berseba, kwam te weten
dat Samuël inderdaad profeet was geworden van de Heer.

TUSSENZANG          Ps. 40(39), 2, 5, 7-8a, 8b-9, 10

Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandigen en onoprechten niet verkeert.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : Ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

ALLELUIA           I Sam. 3, 9 ; joh. 6,69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE           Mc. 1, 29-39
Velen die aan allerhande ziekten leden werden door Jezus genezen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
kwam Jezus uit de synagoge,
en ging met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed ;
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Jezus ging naar haar toe,
pakte ze bij de hand en deed haar opstaan ;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.
In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken,
omdat zij Hem kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats
waar Hij bleef bidden.
Simon en zijn metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze :
“Iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun :
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
“Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
en dreef de boze geesten uit.

____________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

177. De mogelijkheid van onverantwoord gebruik van menselijke vermogens in aanmerking genomen, heeft iedere staat binnen het eigen gebied de functie, die geen uitstel gedoogt, te plannen, coördineren, waakzaam te zijn en te sanctioneren. Hoe ordent en bewaakt de maatschappij de eigen toekomst in een context van voortdurende technologische vernieuwingen? Een factor die in dezen op doeltreffende wijze regulerend werkt, is het recht, dat de regels voor het gedrag dat in het licht van het algemeen welzijn is toegestaan, vaststelt. De grenzen die een gezonde, volwassen en soevereine maatschappij moet opleggen, betreffen vooruitzichten en voorzorgsmaatregelen, adequate regelingen, waakzaamheid betreffende het toepassen van de normen, het bestrijden van corruptie, operationele controle op het aan de oppervlakte komen van niet gewenste effecten van productieprocessen en passend ingrijpen ten opzichte van onbepaalde of mogelijke risico’s. Er bestaat een groeiende jurisprudentie die erop gericht is de vervuilende effecten van de activiteiten van ondernemingen terug te dringen. Maar de politieke en institutionele structuur bestaat niet alleen om boze praktijken te vermijden, maar ook om de goede praktijken aan te moedigen, om de creativiteit te stimuleren die nieuwe wegen zoekt, om persoonlijke en collectieve initiatieven te vergemakkelijken.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scrol naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday first week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
The calling of Samuel is a wonderful story. It is typological for almost every vocation story. Some callings do happen suddenly, as if lightning struck, as in the callings of prophets. But most vocations happen differently. It is as if a drop keeps falling, unnoticed, until suddenly one begins to pay attention to it and can no longer ignore the sound. That is how the voice of God is. At first, it is often pushed aside, one says: it will be imagination, I am just imagining things. But in the end it cannot be denied in clarity. Let us therefore say: Speak, Lord, your servant is listening.

FIRST READING     I Sam. 3, 1-10. 19-20
Speak, O Lord, your servant is listening.

From the first book of Samuel

In those days
Young Samuel was serving in the sanctuary of the Lord,
under the supervision of Eli.
The word of the Lord was then a rarity
and a vision was not common.
One day Eli had laid himself down to sleep
in his usual place;
His eyes began to grow weak
and he could see no more.
The lamp of God was not yet extinguished
and Samuel was sleeping in the sanctuary of the Lord,
where the ark of God stood.
Then the Lord called out :
“Samuel!”
Samuel answered :
“Here I am.”
He hurriedly ran to Eli and said :
“Here I am. Didn’t you call me?”
But Eli answered :
“I have not called; go back to sleep.”
Then the Lord called again :
“Samuel!”
Samuel got up, went to Eli and said :
“Here I am. You called me, didn’t you?”
Eli answered :
“I have not called, my boy ; go back to sleep.”
Samuel did not yet know the Lord :
A word from the Lord had never been revealed to him.
And again the Lord called Samuel; now for the third time.
Samuel got up, went to Eli and said:
“Here I am. You called me, didn’t you?”
Then Eli understood that it was the Lord who called the boy.
And he said to Samuel :
“Go to sleep, and should the Lord call you
then you must say :
Speak, Lord, your servant is listening.”
So Samuel went back to sleep in his usual place.
Then the Lord came to him and called,
just as He had done before:
“Samuel, Samuel!”
And Samuel answered :
“Speak, Lord, your servant is listening.”

Samuel grew up ; the Lord was with him
and did not leave one of his words unfulfilled.
And all Israel from Dan to Berseba, came to know
that Samuel had indeed become a prophet of the Lord.

INTERLUDIUM    Ps. 40(39), 2, 5, 7-8a, 8b-9, 10

Yes, I come, Lord, to do your will.

With great confidence I have hoped in the Lord,
He has bowed down to me,
He has heard my cry.

Blessed is the man that putteth his hope in the Lord,
Who doth not rebel and transgress.

Gift and sacrifice hast thou never desired,
But thou hast opened my ears to thy voice.

Thou askest no burnt offering, no peace offering of me ;
So I said, Yea, I come, as it is written of me:
To do thy will, O my God, is my delight,
Thy law is engraved upon my heart.

In the meetings I have preached righteousness,
My lips have not been closed, Lord, thou knowest.

ALLELUIA       I Sam. 3, 9 ; joh. 6,69b

Alleluia.
Speak, Lord, your servant listens ;
thy words are words of everlasting life.
Alleluia.

GOSPEL      Mk. 1, 29-39
Many who suffered from all sorts of illnesses were healed by Jesus.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days
Jesus came out of the synagogue
and went with James and John
to the house of Simon and Andrew.
Simon’s mother-in-law was in bed with a fever;
They immediately spoke to Him about her.
Jesus went to her,
Jesus took her by the hand and raised her up;
She became free of the fever and served them.
In the evening, after sunset,
all those who were suffering or possessed were brought to Him.
The whole town gathered at the door.
He healed many who were suffering from all sorts of illnesses
and He cast out many spirits,
but He did not allow the evil spirits to speak,
because they knew Him.
Early in the morning, still deep in the night, He arose,
and went out to a lonely place, where he remained praying.
Simon and his companions came after him
and when they had found Him they said :
“Everyone is looking for You.”
He answered them :
“Let us go somewhere else,
to the villages around here,
that I may preach there also.
“For this is why I went out.
He went all over Galilee,
preaching in their synagogues
and cast out evil spirits.

____________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

177. In view of the possibility of the irresponsible use of human faculties, every state has the function, within its own sphere, of planning, coordinating, monitoring and sanctioning. How does society order and monitor its own future in a context of constant technological innovation? One factor that effectively regulates this is the law, which lays down the rules for behaviour that is permissible in the light of the common good. The limits that a healthy, mature and sovereign society must impose concern perspectives and precautions, adequate regulations, vigilance in applying standards, combating corruption, operational control of the surfacing of undesirable effects of production processes, and appropriate intervention in the face of indeterminate or potential risks. There is a growing body of case law aimed at reducing the polluting effects of companies’ activities. But the political and institutional structure exists not only to avoid bad practices, but also to encourage good practices, to stimulate creativity that seeks new ways, to facilitate personal and collective initiatives.

 

To be continued                           For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: