http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag eerste week

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Binnen de Samuël-cyclus hebben we een Saul-cyclus. Saul is duidelijk een overgangsfiguur, die de problemen niet oplost. Integendeel, zijn onbekwaamheid en zijn onevenwichtigheid zullen spoedig aan het licht komen. Maar het begin is zeer bemoedigend. Een prachtig verhaal, zoals de boeken Samuel er verschillende hebben. Noteer in de laatste zin dat de bevrijding uit de handen van de vijanden, duidelijk meespeelt in het motief van de keuze: (1 Sam 9, 2 met kop en schouders stak hij boven allen uit). 

EERSTE LEZING           I Sam. 9, 1-4.17-19; 10, 1a

Dit is de man over wie de Heer gesproken heeft.
Saul zal heersen over zijn volk.

Uit het eerste Boek Samuël

In Benjamin leefde een man :
zijn naam was Kis, de zoon van Abiël,
de zoon van Seror, de zoon van Bekorat,
de zoon van Afiach, een Benjaminiet ;
hij was een vermogend man.
Die man had een jonge zoon, Saul geheten,
flink van lijf en leden ;
geen Israëliet kon met hem vergeleken worden :
met kop en schouders stak hij boven allen uit.
Eens, toen de ezelinnen van Kis, de vader van Saul,
waren weggelopen, zei Kis tot zijn zoon :
“Ga met een knecht de ezelinnen zoeken.”
Saul trok door het bergland van Efraïm
en door het land van Salisa
zonder de ezelinnen te vinden.
Vervolgens trokken zij door het land van Saälim
en door dat van Jemini,
maar ook daar vonden zij de dieren niet.

Toen Samuël Saul zag aankomen, gaf de Heer hem te kennen :
“Dit is de man over wie Ik u gesproken heb.
“Hij zal heersen over mijn volk.”
In de poort trad Saul op Samuël toe en zei :
“Wilt u zo vriendelijk zijn,
mij het huis van de ziener te wijzen ?”
Samuël gaf Saul ten antwoord :
“Ik ben de ziener. Ga voor mij uit naar de hoogte ;
vandaag gaat gij met mij eten
en morgenvroeg zal ik u uitgeleide doen.
“Ik zal u vertellen wat u op het hart ligt.”

Toen nam Samuël een kruikje olie
en goot dat uit over het hoofd van Saul.
Hij kuste hem en zei :
“U heeft de Heer gezalfd tot vorst van zijn volk Israël.
“Gij zult heersen over het volk van de Heer :
gij moet het verlossen uit de handen van zijn vijanden rondom.”

TUSSENZANG             Ps. 21(20), 2-3, 4-5, 6-7

Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen.

Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen,
Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd.
De wens van zijn hart hebt Gij altijd bewilligd,
de vraag van zijn lippen wijst Gij niet af.

Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen,
zijn hoofd gekroond met een gouden kroon.
Hij vroeg U om leven ; hij heeft het gekregen,
lengte van dagen tot honderd jaar.

Groot is zijn aanzien dank zij uw bijstand,
met luister en pracht overlaadt Gij hem.
Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder,
de glans van uw Aanschijn brengt hem geluk.

ALLELUIA                  Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mc. 2, 13-17

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar om zondaars te roepen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens ging Jezus naar de oever van het meer.
Al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen.
In het voorbijgaan zag Hij Levi,
de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.

terwijl Jezus eens in de woning van Levi te gast was
lag met Hem en zijn leerlingen
ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan,
want er waren velen die Hem volgden.
De farizeese schriftgeleerden zagen
dat Hij at met zondaars en tollenaars,
en zij zeiden tot zijn leerlingen :
“Hoe kan Hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?”
Jezus hoorde dit en antwoordde hun :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
“Ik ben niet gekomen omrechtvaardigen
maar om zondaars te roepen.”

_________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

180. Men kan niet denken aan uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van ieder land en iedere streek zijn. Weliswaar kan ook politiek realisme vragen om overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van energiebesparing. Dat houdt in manieren van industriële productie begunstigen met de grootste energetische doelmatigheid en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die vanuit energetisch standpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt worden gehaald. Wij kunnen hier ook een goed beheer van het vervoer of bouw- en verbouwingstechnieken bij gebouwen vermelden, die het energieverbruik en het niveau van vervuiling terugdringen. Anderzijds kan de lokale politiek zich richten op een verandering in de consumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming van bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw met een wisselbouw van culturen. Het is mogelijk een verbetering op landbouwgebied van de arme streken te begunstigen door middel van investeringen in de rurale infrastructuren, in de organisatie van de lokale of nationale markt, in irrigatiesystemen, in de ontwikkeling van duurzame landbouwtechnieken. Men kan vormen van samenwerking en gemeenschappelijke organisatie faciliteren die de belangen van de kleine producenten beschermen en lokale ecosystemen behoeden voor plundering. Er is veel wat men kan doen!

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________

Saturday first week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Within the Samuel cycle we have a Saul cycle. Saul is clearly a transitional figure, who does not solve the problems. On the contrary, his incompetence and his imbalance will soon come to light. But the beginning is very encouraging. A beautiful story, like the books of Samuel have several. Note in the last sentence that the deliverance from the hands of the enemies, clearly plays a part in the motive of the choice: (1 Sam 9, 2 he stood head and shoulders above all).

FIRST READING     I Sam 9:1-4.17-19; 10:1a

This is the man of whom the Lord has spoken.
Saul will rule over his people.

From the first Book of Samuel

In Benjamin there lived a man :
His name was Kis, the son of Abel,
the son of Seror, the son of Bekorat,
the son of Aphiach, a Benjaminite;
He was a wealthy man.
This man had a young son named Saul,
of stature and strength;
No Israelite could be compared to him:
No Israelite could be compared to him: he stood head and shoulders above all.
One day, when the donkeys of Kis, the father of Saul, had run away, Kis said to them, “I’m going to kill you,
Kis said to his son:
“Go with a servant to find the donkeys.”
So Saul went through the mountain country of Ephraim
And through the land of Salishah
without finding the donkeys.
Then they went through the land of Saelim
and through the land of Jemini,
but there again they did not find the animals.

When Samuel saw Saul coming, the Lord told him :
“This is the man of whom I have spoken to you.
“He will rule over my people.”
In the gate Saul approached Samuel and said :
“Would you be so kind,
show me the house of the seer?”
Samuel answered Saul:
“I am the seer. Go before me to the height ;
today you will eat with me
and tomorrow morning I will show you the way.
“I will tell you what is on your mind.”

Then Samuel took a jar of oil
and poured it over Saul’s head.
He kissed him and said :
“You have been anointed by the Lord to be prince of His people Israel.
“You shall rule over the people of the Lord:
you must deliver it from the hands of its enemies all around.”

Interludium Ps. 21(20), 2-3, 4-5, 6-7

Your power, Lord, gives the king confidence.

Your power, Lord, gives the king confidence,
Thy assistance maketh him joyful beyond measure.
Thou hast always granted the desire of his heart,
Thou wilt not reject the question of his lips.

Thou hast conceived him with Thy richest blessing,
crowned his head with a golden crown.
He asked thee for life ; he received it,
length of days to a hundred years.

Great is his stature, thanks to thy assistance,
with glory and splendour thou hast made him.
Thou hast made him a blessing to all,
the brightness of thy countenance bringeth him happiness.

ALLELUIA   Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Listen to the voice of the Lord today
and do not be obstinate.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 2, 13-17

I have not come to call the righteous
but to call sinners.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

One day, Jesus went to the shore of the lake.
All the people came to Him and He taught them.
In passing he saw Levi,
the son of Alphaeus, sitting at the tollhouse, and said to him :
“Follow Me.”
The man got up and followed Him.

While Jesus was once a guest in the house of Levi
lay with Him and His disciples
a large number of tax collectors and sinners,
for there were many who followed Him.
The Pharisaic scribes saw
that He was eating with sinners and tax collectors,
and they said to His disciples:
“How can He eat and drink with tax collectors and sinners?”
Jesus heard this and answered them :
“It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
“I have not come to call the righteous
but to call sinners.”

_________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

180. One cannot think of uniform recipes, because there are specific problems and limitations of each country and region. It is true that political realism may also call for transitional measures and transitional technologies, provided that they are accompanied by planning and an acceptance of progressively binding obligations, but at the same time there is always much to do at national and local levels, for example to promote forms of energy saving. This means favouring ways of industrial production with the greatest energy efficiency and less consumption of raw materials, removing from the market products that are less efficient or more polluting from an energy point of view. We can also mention here good transport management or construction and renovation techniques for buildings, which reduce energy consumption and the level of pollution. On the other hand, local politics can focus on a change in consumption, the development of a waste and recycling economy, the protection of certain species and the programming of a diversified agriculture with a change of cultures. It is possible to promote agricultural improvement in poor areas through investment in rural infrastructure, in the organisation of the local or national market, in irrigation systems, in the development of sustainable agricultural techniques. One can facilitate forms of cooperation and joint organisation that protect the interests of small producers and protect local ecosystems from plundering. There is much that one can do!

 

To be continued                             For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official Dutch translation

_____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: