http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede zondag door het jaar

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord
Na het vieren van de geboorte en het doopsel van Jezus,
horen we vandaag over zijn eerste wonderteken.
Tijdens het wijnwonder op de bruiloft te Kana
openbaart Jezus Gods gulle goedheid.
Het geeft meteen uitzicht op meer,
Gods liefde is mateloos en toont zich in een overvloed aan gaven.
Allemaal mochten wij, met het leven, gaven ontvangen.
Toch zijn we allen verschillend.
Onder mensen is er een grote verscheidenheid aan gaven.
Toch is er maar één Heer, die ons allen uitnodigt
en zich met ons in liefde wil verbinden.

EERSTE LEZING          Jes. 62, 1-5

De bruidegom verheugt zich over de bruid.

Uit de profeet Jesaja

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen,
te wille van Jeruzalem mij niet stilhouden.
Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen,
haar heil branden als een fakkel.
De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen,
alle koningen uw glorie zien
en men zal u een nieuwe naam geven,
een naam door de Heer bedacht.
In de hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn,
in de hand van uw God een koninklijke diadeem.

Gij zult niet meer heten: “de Verlatene”,
uw land niet meer: “Woestenij”;
maar gij zult heten: “Mijn Welbehagen”,
uw land: “Gehuwde”.
Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld
en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven.

Zoals een jongen zijn meisje trouwt,
zal Hij die u opbouwt, u trouwen;
en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid,
zal uw God zich verheugen in u.

Antwoordpsalm                                Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a en c

Keervers
Meldt aan de volken Gods wondere daden.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht,
huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
zegt tot elkander: “De Heer regeert!
De volken bestuurt Hij met billijkheid”.

TWEEDE LEZING                                            1 Kor. 12, 4-11

Een en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn veel vormen van dienstverlening
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk
maar er is slechts één God
die alles in allen tot stand brengt.

Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen.
Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven,
aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest,
aan een derde door dezelfde Geest het geloof.
Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven
om ziekten te genezen, om wonderen te doen,
de gave van profetie,
de onderscheiding van geesten,
velerlei taal of de vertolking ervan.

Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

Vers voor het evangelie                                               2 Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen door de verkondiging van het evangelie,
om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verwerven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Joh. 2, 1-12

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
Jezus en zijn leerlingen
waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.

Toen de wijn opraakte,
zei de moeder van Jezus tot Hem:
“Ze hebben geen wijn meer.”
Jezus zei tot haar:
“Vrouw, is dat soms uw zaak?
“Nog is mijn uur niet gekomen.”
Zijn moeder sprak tot de bedienden:
“Doet maar wat Hij u zeggen zal.”

Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der joden
zes stenen kruiken,
elk met een inhoud van ongeveer honderd liter.
Jezus zei hun:
“Doet die kruiken vol water.”
Zij vulden ze tot bovenaan toe.
Daarop zei Hij hun:
“Schept er nu wat uit
en brengt dat aan de tafelmeester.”
Dat deden ze.
De tafelmeester proefde van het water
dat in wijn veranderd was.
Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden,
wisten het wel.
Zodra hij geproefd had
riep hij de bruidegom en zei hem:
“Iedereen zet eerst de goede wijn voor
en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere.
“U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen
en openbaarde zijn heerlijkheid.
En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm,
Hijzelf en zijn moeder,
de broeders en zijn leerlingen;
maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

181.Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer men van regering verandert. Resultaten vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die in één regeringsperiode niet zullen kunnen worden getoond. Daarom zal er zonder druk van de bevolking en de instellingen altijd nog meer verzet zijn om in te grijpen, wanneer er dringende kwesties moeten worden opgelost. Dat een politicus deze verantwoordelijkheden met de kosten die zij inhouden, op zich neemt, beantwoordt niet aan de “op efficiëntie en onmiddellijk resultaat gerichte” logica van de huidige economie en politiek, maar als hij de moed zal hebben om dit te doen, zal hij opnieuw de waardigheid kunnen erkennen die God hem heeft gegeven, en zal na zijn weg in deze geschiedenis een getuigenis van edelmoedige verantwoordelijkheid achterlaten. Men dient meer ruimte te scheppen voor een gezonde politiek die in staat is de instellingen te hervormen, ze te coördineren en te voorzien van goede praktijken die het mogelijke maken druk en verderfelijke traagheid te overwinnen. Men moet hier echter wel aan toevoegen dat de beste instrumenten uiteindelijk bezwijken, wanneer grote doeleinden, waarden, een humanistisch en betekenisvol begrip ontbreken die in staat zijn iedere maatschappij een nobele en edelmoedige gerichtheid te geven.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Second Sunday in the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
After celebrating the birth and baptism of Jesus,
today we hear about his first miracle.
During the wine miracle at the wedding at Cana
Jesus reveals God’s generous goodness.
This immediately opens up the prospect of more,
God’s love is immeasurable and shows itself in an abundance of gifts.
All of us, with life, were allowed to receive gifts.
Yet we are all different.
Among people there is a great diversity of gifts.
Yet there is only one Lord, who invites us all
and wants to connect with us in love.

FIRST READING    Isa 62:1-5

The bridegroom rejoices over the bride.

From the prophet Isaiah

For the sake of Zion I will not be silent,
For Jerusalem’s sake I will not be silent.
For her righteousness will shine like the sun,
Her salvation will burn like a torch.
The nations shall see thy righteousness,
all kings shall see your glory
And they shall give thee a new name,
a name coined by the Lord.
In the hand of the Lord thou shalt be a shining crown,
in the hand of thy God a royal diadem.

Thou shalt no more be called “the abandoned one”,
thy land no more: “Desolation”;
but thou shalt be called: “My Pleasure”,
thy country: “Married”.
For in you the Lord hath pleased his own
and thy land shall be given unto Him in marriage.
As a boy marries his girl,
he that buildeth thee up shall marry thee;
and as a bridegroom rejoices in his bride,
your God will rejoice in you.

Responsorial  Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a and c

Refrain
Announce to the nations the wonders of God.

Sing to the Lord a new song,
sing to the Lord, all nations.
Sing to the Lord and glorify his name.

Proclaim his salvation every day.
Announce to the nations the glory of God,
his wondrous deeds to all nations.

Praise the Lord, all tribes and peoples,
hail to the Lord for his glory and his power,
praise the Lord for the glory of His Name.

Go and worship Him in holy garments.
Tremble before the Lord, all ye men of the earth,
say one to another: “The Lord rules!
He governs the nations with equity”.

SECOND READING   1 Cor 12:4-11

One and the same Spirit distributes to each his gifts as he wills.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

There are various gifts but only one Spirit.
There are many forms of service
but only one Lord.
There are all kinds of work
but there is only one God
who brings about all in all.

But to each one of us
the revelation of the Spirit is given
for the good of all.
To one is given a word of wisdom by the Spirit,
to another a word of knowledge by the same Spirit,
to a third, faith is given by the same Spirit.
To others the one Spirit gives gifts
to heal sicknesses, to work miracles,
the gift of prophecy,
the discernment of spirits,
all these are the work of one and the same Spirit,
who gives to each one his gifts as he wills.

Verse for the Gospel    2 Thess. 2, 14

Alleluia.
God has called us through the proclamation of the Gospel,
to obtain the glory of our Lord Jesus Christ.
Alleluia.

GOSPEL     John 2, 1-12

Thus Jesus began the signs at Cana in Galilee.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time there was a wedding in Cana of Galilee,
at which the mother of Jesus was present.
Jesus and his disciples
were also invited to the wedding.

When the wine ran out,
the mother of Jesus said to Him:
“They have no more wine.”
Jesus said to her:
“Woman, is that any of your business?
“As yet, my hour has not come.”
His mother spoke to the servants:
“Do whatever He tells you.”

Now there stood, according to the custom of the Jews,
six stone jars,
each containing about a hundred gallons.
Jesus said to them:
“Fill these jars with water.”
They filled them to the brim.
Then He said to them:
“Now scoop out some
and bring it to the table master.”
So they did.
The master of the table tasted the water
that had turned into wine.
He did not know where the wine came from,
but the servants who had scooped up the water,
knew.
As soon as he had tasted
he called the bridegroom and said to him:
“Everyone put the good wine before
and once they have drunk well, the lesser.
“You have kept the good wine until now.”

So Jesus at Cana in Galilee began the signs
and revealed his glory.
And His disciples believed in Him.

Then He descended to Capernaum,
Himself and His mother,
the brothers and his disciples;
but they remained there only a few days.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

181. Continuity is indispensable, because one cannot change the politics of climate change and environmental protection every time one changes the government. Results require a lot of time and involve immediate costs with effects that will not be able to be shown in one term of government. Therefore, without pressure from the people and the institutions, there will always be more resistance to intervene when urgent issues need to be resolved. For a politician to take on these responsibilities with the costs they entail does not correspond to the “efficiency and immediate results” logic of today’s economy and politics, but if he has the courage to do so, he will be able to recognise once again the dignity God has given him, and will leave behind him a testimony of generous responsibility after his path in this history. We need to make more room for sound politics capable of reforming the institutions, coordinating them and providing them with good practices that will make it possible to overcome pressure and pernicious inertia. It must be added, however, that the best instruments eventually fail when great goals, values, a humanistic and meaningful understanding are lacking that are capable of giving any society a noble and generous orientation.

 

To be continued            For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: