http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – Tweede week door het jaar

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging 
‘Wij hebben de neiging om ons christelijk landschap voor te stellen als een verzameling van verschillende geloofsrichtingen die naast elkaar bestaan, en die elk beweren dat zij het ware erfgoed van Christus uitdragen. Maar dit menselijke gezichtspunt berust op een vergissing. In Gods ogen kan de Kerk niets anders zijn dan een eenheid. De realiteit van de Kerk is niet concurrentie, maar gemeenschap. Ieder mens die door Christus in gemeenschap met God leeft, wordt van daaruit op weg gezet om te leven in gemeenschap met anderen: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”, zegt Jezus (Johannes 13, 35). Christus degene is die ons verbindt, door zijn oproep aan ons om binnen te treden in de gemeenschap tussen Hem en zijn Vader in de heilige Geest (zie 1 Johannes 1, 3 en Johannes 14, 23). Slechts vanuit deze verbondenheid zijn wij in staat om in onze verscheurde wereld de belofte van een daadwerkelijke en duurzame verzoening te verkondigen’.
(Frère Roger van Taizé, Een weg van verzoening)

EERSTE  LEZING                  I Sam. 17, 32-33.37.40-51
Met slinger en steen was David sterker dan de Filistijn.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen,
werd David bij Saul gebracht, en hij zei :
“Laat niemand de moed verliezen vanwege die Filistijn ;
uw dienaar zal met hem gaan vechten.
Saul zei tot David :
“Jij kunt toch niet met die Filistijn gaan vechten !
“Je bent nog maar een knaap
en hij is een vechtersbaas, vanaf zijn jonge jaren.”
Maar David zei :
“De Heer, die mij gered heeft
uit de klauwen van leeuwen en beren,
Hij zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn.”
Daarop zei Saul tot David :
“Ga dan, en moge de Heer met je zijn.”

David nam zijn stok in de hand,
zocht in de beek vijf gladde stenen uit,
deed ze in zijn herderstas, de tas voor de slingerstenen,
en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af.
Daar kwam de Filistijn aan, voorafgegaan door zijn schildknaap ;
steeds dichter naderde hij David.
Maar toen hij David in het oog had gekregen
en hem goed had bekeken,
begon hij hem te honen,
omdat David nog maar een jongen was,
rossig en prettig van voorkomen.
Hij riep David toe :
“Ben ik soms een hond,
dat je met een stok op me afkomt ?”
En hij begon David bij zijn goden te vervloeken.
“Kom maar eens hier, riep hij hem toe,
dan zal ik je vlees te vreten geven
aan de vogels in de lucht en aan de dieren op het veld.”
Maar David zei tot de Filistijn :
“Gij komt op mij af met zwaard en werpspies,
maar ik kom op u af
met de naam van de Heer van de legermachten,
die gij hebt getart.
“Vandaag zal de Heer u aan mij overleveren ;
ik zal u neervellen, uw hoofd van uw romp scheiden
en vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven
aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld.
“Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft.
“Heel deze menigte zal weten
dat de Heer geen redding brengt door zwaard of lans.
“Want de Heer beslist over de strijd
en Hij zal u aan ons overleveren.”
Toen de Filistijn tot de aanval overging,
rende David op de gelederen af, de Filistijn tegemoet.
Hij deed een greep in zijn tas,
nam er een steen uit, slingerde die naar de Filistijn
en trof hem tegen het voorhoofd.
De steen drong in het hoofd
en de Filistijn viel voorover op de grond.
Zo was David met zijn slinger en steen
sterker dan de Filistijn ;
hij trof hem dodelijk zonder een zwaard te gebruiken.
Nu rende David op de Filistijn toe;
hij ging bij hem staan,
trok het zwaard van de Filistijn uit de schede,
hieuw hem het hoofd van de romp en doodde hem.
Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was,
sloegen ze op de vlucht.

Tussenzang               Ps. 144(143), 1, 2, 9-10

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots !

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
Hij maakte mijn armen sterk in de strijd,
mijn handen bekwaam in het vechten.

Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder,
mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.

Dan zing ik voor U een nieuw lied, mijn God,
dan speel ik voor U op de lier.
Voor U die aan koningen zegepraal schenkt,
die David, uw dienaar, gered hebt.

ALLELUIA          Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE             Mc.  3, 1-6
Is het niet eerder geoorloofd op sabbat iemand te redden
dan te doden ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd ging Jezus naar de synagoge
waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand.
De Farizeeën hielden Jezus in het oog
om te zien of Hij die man op sabbat zou genezen,
met de bedoeling Hem daarvan te beschuldigen.
Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand :
“Kom in het midden staan.”
Daarop stelde Hij hun de vraag :
“Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te doden ?”
Maar zij zwegen.
Toen liet Hij toornig,
maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart
zijn blik rondgaan
en zei tot de man :
“Steek uw hand uit
en deze was weer gezond.
De Farizeeën gingen naar buiten
en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen
om Jezus uit de weg te ruimen.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

184. Wanneer er eventuele risico’s voor het milieu die het huidige en toekomstige algemeen welzijn betreffen, verschijnen, dan vraagt deze situatie “dat de beslissingen worden gebaseerd op een vergelijking tussen te voorspellen risico’s en voordelen voor iedere mogelijke alternatieve keuze”. Dit geldt vooral, als een project een toename kan betekenen in de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de emissies en lozingen, in de productie van afval, ofwel een aanzienlijke verandering van het landschap, in de habitat van beschermde soorten of in een publieke ruimte. Sommige projecten, die niet door een nauwkeurige analyse worden ondersteund, kunnen de levenskwaliteit van een plaats ten diepste aantasten door onderling verschillende kwesties zoals bijvoorbeeld een niet voorziene akoestische vervuiling, een beperking van het zicht, het verlies van culturele waarden, de effecten van het gebruik van kernenergie. De consumptistische cultuur, die de voorkeur geeft aan de korte termijn en aan het privébelang, kan te snelle procedures bevorderen of het achterhouden van informatie toestaan.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

 

Wednesday – Second week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration 
We tend to think of our Christian landscape as a collection of different faiths that exist side by side, each claiming to represent the true heritage of Christ. But this human viewpoint is mistaken. In God’s eyes, the Church can be nothing other than a unity. The reality of the Church is not competition, but communion. Every person who lives in communion with God through Christ is set out from there to live in communion with others: “By your love for one another everyone will see that you are my disciples”, says Jesus (John 13, 35). It is Christ who unites us by his call to us to enter into the communion between himself and his Father in the Holy Spirit (see 1 John 1:3 and John 14:23). Only from this communion are we able to proclaim the promise of a real and lasting reconciliation in our divided world”.
(Brother Roger of Taizé, A Way of Reconciliation)

FIRST READING      I Sam. 17, 32-33.37.40-51
With sling and stone, David was stronger than the Philistine.

From the first Book of Samuel

In those days,
David was brought to Saul, and he said:
“Let no man lose heart because of that Philistine ;
your servant will go and fight with him.
Saul said to David :
“You cannot go and fight this Philistine!
“You are just a boy
and he has been a fighter since he was a boy.”
But David said :
“The Lord, who saved me
from the clutches of lions and bears,
He will also rescue me from the hands of that Philistine.”
Thereupon Saul said to David :
“Go then, and may the Lord be with you.”

David took his rod in his hand,
picked out five smooth stones in the brook,
put them in his shepherd’s bag, the bag for the sling stones,
and with his sling in his hand went to the Philistine.
Then the Philistine arrived, preceded by his squire ;
and he drew nearer and nearer to David.
But when he had caught sight of David
and had a good look at him,
he began to taunt him,
because David was only a boy,
ruddy and handsome.
He called out to David:
“Am I a dog,
that you come at me with a stick?”
And he began to curse David by his gods.
“Come here,” he cried to him,
“and I will give your flesh to eat
to the birds of the air and to the beasts of the field.”
But David said to the Philistine :
“Thou comest upon me with sword and spear,
but I come at thee
with the name of the Lord of hosts,
whom ye have defied.
“Today the Lord will deliver thee to me ;
I will lay you down, separate your head from your body
and this very day I will feed the corpses of the Philistines
to the birds of the air and the beasts of the field.
“All the earth shall know that Israel has a God.
“All this multitude shall know
that the Lord does not bring salvation by sword or lance.
“For the Lord decides the battle
and He will deliver you to us.”
When the Philistine attacked,
David ran up the ranks to meet the Philistine.
He reached into his bag,
took out a stone, hurled it at the Philistine, and hit him in the forehead.
The stone penetrated the head
and the Philistine fell forward to the ground.
Thus David, with his sling and stone, was
stronger than the Philistine ;
he struck him deadly without using a sword;
now David ran to the Philistine;
he went and stood by him,
pulled the Philistine’s sword out of its sheath,
cut off his head, and killed him.
When the Philistines saw that their hero was dead,
they fled.

Interludium Ps. 144(143), 1, 2, 9-10

Glorify the Lord, my rock!

Let me praise the Lord, my rock,
He made my arms strong in battle,
my hands skilful in battle.

My support and my fortress, my protector and my saviour,
my shield and my refuge, who subdues the nations.

Then I will sing to you a new song, my God,
I will play the lyre for you.
For you who give triumph to kings,
Who saved David, your servant.

ALLELUIA     Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
True is God in all his words
and holy in all that He does.
Alleluia.

GOSPEL    mc.  3, 1-6
Is it not more lawful on the Sabbath to save than to kill?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days Jesus went to the synagogue
where a man was present with a shriveled hand.
The Pharisees were watching Jesus
to see if He would heal the man on the Sabbath,
with the intention of accusing Him of doing so.
Now Jesus said to the man with the shriveled hand :
“Come and stand in the middle.”
Thereupon He asked them the question :
“Is it not lawful on the Sabbath to do good rather than evil?
save someone rather than kill them?
But they were silent.
Then He let loose His wrath,
but grieved at the rigidity of their hearts,
let his glance go round
and said to the man:
“Hold out your hand
and he was well again.
The Pharisees went outside, and immediately they plotted with the Herodians to get rid of Jesus.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

184. Whenever possible risks to the environment that affect the present and future common good appear, this situation “demands that decisions be based on a comparison between foreseeable risks and benefits for each possible alternative choice”. This is especially true if a project can mean an increase in the exploitation of natural resources, in emissions and discharges, in the production of waste, or a significant change in the landscape, in the habitat of protected species or in a public space. Some projects, which are not supported by a precise analysis, can profoundly affect the quality of life of a place through interrelated issues such as, for example, unforeseen acoustic pollution, a reduction in visibility, the loss of cultural values, the effects of the use of nuclear energy. The consumerist culture, which favours the short term and private interests, may promote too rapid procedures or allow the withholding of information.

 

To be continued           For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: