http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

 

Geboren ca. 1225 Overleden 7 maart 1274
Italiaans filosoof en theoloog


Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
‘De zonde van David. De Schrift spaart het zondig gedrag van de koningen niet, en al evenmin van David. David is een figuur met lichtzijden en schaduwzijden. Maar zijn zonde wordt vaak mis begrepen. Zeker, het is een zwaar vergrijp echtbreuk te plegen met de vrouw van een ander. Maar er is zoveel meer. David zelf bleef in Jeruzalem. Hij is een gezeten burger. Waar is de veldheer die aan het hoofd van zijn mensen optrok? Integendeel, hij profiteert van hun afwezigheid om hun vrouw te nemen. Verder probeert hij de zwangerschap op een oneerbare manier te verstoppen. Hij voert hem tweemaal dronken maar mislukt. Daarna besluit hij een loyaal soldaat te vermoorden. Tenslotte – en dit is het ergste – stuurt hij de loyale Uria weg met zijn eigen doodvonnis op zak. Dat is toch het toppunt van gemeenheid en moord met voorbedachte rade, op een perfecte manier uitgevoerd. Kijken we ons liefst niet blind op het seksueel vergrijp alleen. Dit is nog ten dele zwakheid. De rest is louter boosheid.

EERSTE  LEZING          2 Sam. 11, 1-4a. 5-10. 13-17
Gij hebt Mij geminacht
en de vrouw van Uria tot vrouw genomen.

Uit het tweede Boek Samuël

Omstreeks de jaarwisseling,
wanneer de koningen te velde trekken,
liet David Joab met zijn eigen lijfwacht
en alle Israëlieten uitrukken ;
zij vernietigden de Ammonieten
en sloegen het beleg voor Rabba.
David zelf bleef in Jeruzalem.
Op een avond stond David van zijn rustbed op
en ging wat wandelen op het dakterras van het paleis.
Vanaf het terras zag hij een vrouw die aan het baden was ;
zij was heel mooi.
David liet naar de vrouw informeren
en er werd hem gezegd :
“Het is Batseba, de dochter van Eliam,
de vrouw van Uria de Hethiet.”
Toen zond David boden om de vrouw te halen ;
zij kwam bij hem en hij sliep met haar.
De vrouw werd zwanger, en zij liet aan David berichten :
“Ik ben zwanger.”
Toen zond David een boodschap aan Joab :
“Stuur Uria de Hethiet naar mij toe.”
Joab stuurde Uria naar David.
Toen Uria bij hem kwam, informeerde David,
hoe het met Joab ging
en met het leger en met de oorlog.
Daarna zei hij tot Uria :
“Ga naar huis en neem een bad.”
Uria verliet het paleis,
waarbij een schotel van de koninklijke tafel
achter hem werd aangedragen.
Maar Uria overnachtte in het portaal van het paleis,
bij de dienaren van zijn heer,
en hij ging niet naar huis.
Toen aan David gemeld werd
dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tot Uria :
“U hebt toch een hele reis achter de rug.
“Waarom zijt ge dan niet naar huis gegaan ?”

David nodigde hem uit
te eten en te drinken aan zijn tafel
en hij voerde hem dronken.
Toch ging Uria ’s avonds weer slapen op zijn brits
bij de dienaren van zijn heer
en hij ging niet naar huis.
De volgende morgen schreef David een brief aan Joab,
die hij door Uria liet overbrengen.
In die brief schreef hij het volgende :
“Zet Uria vooraan in de strijd,
waar het hevigst gevochten wordt,
en trekt u dan achter hem terug,
zodat hij wordt getroffen en sneuvelt.”
Toen zette Joab bij de belegering van de stad
Uria op een bepaalde plaats,
waar hij wist dat er sterke troepen stonden;
De bewoners van de stad deden een uitval tegen Joab ;
er vielen enigen van het volk, van Davids lijfwacht ;
ook Uria de Hethiet vond de dood.

TUSSENZANG           Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 6b-7, 10-11

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel,
is het vonnis dat Gij velt gegrond.
Ach, met schuld belast werd ik geboren,
schuldig was het dat mijn moeder mij ontving.

Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken,
geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
Wend uw ogen af van mijn gebreken,
scheld mij al mijn schulden kwijt.

ALLELUIA                      Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE          Mc. 4, 26-34
De zaaier zaait, hij slaapt en staat op;
onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait ;
hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
“Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
dan het volgroeide graan in de aar.
“Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”

en verder :
“Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen ?
“Het lijkt op een mosterdzaadje.
“Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde ;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Jezus hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

193. Hoewel in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe vormen van groei met zich zal meebrengen, moet men in andere gevallen met het oog op een gretige en onverantwoordelijke groei die vele decennia lang heeft plaatsgevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulpbronnen te verschaffen, opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien. Benedictus XVI zei dat “het noodzakelijk is dat de technologisch geavanceerde maatschappijen bereid zijn een gedrag te bevorderen dat wordt gekenmerkt door soberheid door het eigen energieverbruik te verminderen en de voorwaarden voor het gebruik ervan te verbeteren”.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St Thomas Aquinas, pr. and clgm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
The sin of David. Scripture does not spare the sinful behaviour of kings, nor of David. David is a figure with light sides and shadow sides. But his sin is often misunderstood. Certainly, it is a serious offence to commit adultery with the wife of another. But there is so much more. David himself stayed in Jerusalem. He is a sedentary citizen. Where is the general who marched at the head of his people? On the contrary, he takes advantage of their absence to take their wives. Furthermore, he tries to hide the pregnancy in a dishonourable way. He gets him drunk twice but fails. Then he decides to kill a loyal soldier. Finally – and this is the worst part – he sends the loyal Uriah away with his own death sentence in his pocket. That is the height of meanness and premeditated murder, perfectly executed. Let us not look blindly at the sexual offence alone. This is still partly weakness. The rest is mere malice.

 

FIRST READING    2 Sam. 11, 1-4a. 5-10. 13-17
Thou hast despised me
and have taken the wife of Uriah for a wife.

From the Second Book of Samuel

At the turn of the year,
when the kings went into battle,
David sent for Joab with his own bodyguard
and all the children of Israel ;
they destroyed the Ammonites
and laid siege to Rabba.
David himself remained in Jerusalem.
One evening David got up from his resting bed
and went for a walk on the roof terrace of the palace.
From the terrace he saw a woman bathing ;
she was very beautiful.
David asked about the woman
and he was told :
“It is Bathsheba, the daughter of Eliam,
the wife of Uriah the Hittite.”
Then David sent messengers to fetch the woman ;
she came to him and he slept with her.
The woman became pregnant, and she reported to David :
“I am pregnant.”
Then David sent a message to Joab :
“Send Uriah the Hittite to me.”
Joab sent Uriah to David.
When Uriah came to him, David inquired,
how Joab was doing
and with the army and with the war.
Then he said to Uriah :
“Go home and take a bath.”
Uriah left the palace,
with a dish from the royal table
was carried behind him.
But Uriah spent the night in the portal of the palace,
with the servants of his lord,
and he did not go home.
When David was informed that Uriah had not gone home, he said to Uriah :
“You have been on a long journey.
“Why did you not go home?”

David invited him to eat and
to eat and drink at his table
and he got him drunk.
But Uriah went back to sleep in his bed at night
with the servants of his lord
and he did not go home.
The next morning David wrote a letter to Joab,
he had Uriah bring it to him.
In that letter he wrote the following :
“Put Uriah in the front of the battle,
where the fighting is fiercest,
and then retire behind him,
so that he will be struck down and killed.”
Then Joab, when he was besieging the city, set Uriah in a certain place,
where he knew that there were strong troops.
The people of the city raided against Joab ;
and there fell some of the people of David’s bodyguard ;
Uriah the Hittite was also killed.

 

Interludium Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 6b-7, 10-11

God, have mercy on me, remit my sinfulness in your compassion.

God, have mercy on me in your compassion,
in Your mercy, blot out my sinfulness.
Wash my guilt from me completely,
cleanse me from all my sins.

I acknowledge that I have sinned,
always I have my offence before my eyes.
To You alone have I sinned,
What is contrary to Thee I have done.

So thou art just in thy judgment,
The judgment which thou hast passed is just.
Alas, with guilt was I born,
guilty was it that my mother received me.

Make me receptive again to joyful sounds,
give my chastened body new life.
Avert your eyes from my faults,
redeem all my debts.

ALLELUIA     Ps. 130(129), 5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
in his word I trust.
Alleluia.

GOSPEL      Mk. 4, 26-34
The sower sows, he sleeps and rises;
meanwhile the seed germinates and blossoms, but he does not know how.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Jesus said to the crowd :
“It is the kingdom of God
as with a man who sows his land ;
he sleeps and rises, night and day,
and meanwhile the seed germinates and shoots up,
but he does not know how.
“By its own power the earth brings forth fruit,
first the green stalk, then the ear,
then the full-grown grain in the ear.
“As soon as the fruit allows it, he strikes the sickle into it,
for it is time for the harvest.”

and further :
“What comparison can we find for the Kingdom of God
and in what parable shall we represent it?
“It resembles a mustard seed.
“When it is sown in the ground,
it may be the smallest seed on earth;
but once sown, it blossoms
and it grows bigger than all the plants in the garden,
and it grows large branches
so that the birds may nest in its shade.”

In many such parables, Jesus proclaimed his teachings to them
in the way they could understand.
Other than in parables, He did not speak to them,
but once with his disciples alone
He explained everything.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

193. In any case, if in some cases sustainable development will involve new ways of growing, in others in the face of an eager and irresponsible growth that has taken place over many decades, we must remember to slow down, set some reasonable limits and retrace our steps before it is too late. We know that the behaviour of those who consume and destroy more and more is unsustainable, while others fail to live in accordance with their own human dignity. Therefore, the time has come to accept a certain reduction of growth in some parts of the world and to provide resources so that others can grow in a healthy way. Benedict XVI said that “it is necessary for technologically advanced societies to be prepared to promote behaviour characterised by austerity by reducing their own energy consumption and improving the conditions for its use”.

 

To be continued          For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: