http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Scholastica, mgd.

Benedictines  Stichtte zelf een klooster
Geboren in Nursia (ca.480-543)
Beschermheilige tegen onweer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In feite wordt in deze lezing de scheuring van het rijk van David theologisch voorbereid. In waarheid zijn deze misstappen van Salomo niet zo maar op het einde van zijn leven voorgekomen, maar ze waren vanaf het begin aanwezig. Het uiteenspatten van dit machtige en glorieuze rijk stelt echter de gelovige jood voor de onontkoombare vraag naar de oorzaak van dit alles. Het gelovige antwoord kan niet anders zijn dan ontrouw aan het Verbond. Er zijn ook historische oorzaken en de bijbel (1 K 12) is zich daar goed van bewust.

EERSTE  LEZING                         I Kon. 11, 4-13

Omdat gij u niet houdt aan mijn verbond,
zal Ik het koninkrijk van u afscheuren,
één stam zal Ik aan uw zoon laten, terwille van David.

Uit het eerste Boek der Koningen

Op zijn oude dag verleidden de vrouwen Salomo
tot het dienen van andere goden ;
hij was de Heer zijn God
niet meer zo met hart en ziel toegedaan
als zijn vader David.
Salomo vereerde Astoret, de godin van de Sidoniërs,
en Milkom, de gruwel van de Ammonieten ;
hij deed wat de Heer mishaagde
en diende Hem niet zo trouw als zijn vader David.
Zo liet Salomo in de berg ten oosten van Jeruzalem
een offerhoogte bouwen voor Kemos, de gruwel van Moab,
en voor Molek, de gruwel van de Ammonieten.
Hetzelfde deed hij voor al zijn buitenlandse vrouwen
die voor haar goden wierook wilden branden en offers brengen.
Toen werd de Heer, de God van Israël, vertoornd op Salomo,
omdat hij zich van Hem had afgekeerd,
nadat Hij hem tweemaal was verschenen.
De Heer had hem uitdrukkelijk verboden andere goden te vereren,
maar Salomo had zich niet gehouden
aan het verbod van de Heer.
Daarom zei de Heer tot hem :
“Omdat het met u zo gesteld is
en gij u niet houdt aan mijn verbond
of aan de wetten die Ik u heb opgelegd,
zal Ik het koninkrijk van u afscheuren
en het geven aan een van uw knechten.
“Maar terwille van uw vader David
zal Ik dit niet tijdens uw leven doen ;
Ik zal het losscheuren uit de hand van uw zoon.
“Toch zal Ik niet het hele koninkrijk losscheuren :
één stam zal Ik aan uw zoon laten,
terwille van David, mijn dienaar,
en van Jeruzalem, de stad die Ik uitverkoren heb.”

TUSSENZANG             Ps. 106(105), 3-4, 35-36, 37, 40

Vergeet mij niet , Heer, die uw volk welgezind zijt.

Gelukkig zijn zij die de voorschriften des Heren volgen,
zich goed gedragen te allen tijd.
Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt,
en daal tot mij af met uw hulp.

Uw volk mengde zich onder de heidenen
en nam hun slechte gewoonten over.
Zij bogen de knie voor hun godenbeelden,
die werden hen tot een valstrik.

Hun eigen zonen offerden zij,
hun dochters aan de demonen.
Daarom werd de Heer vertoornd op zijn volk
en walgde Hij van zijn erfdeel.

ALLELUIA                       Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                      Mc. 7, 24-30

De honden onder tafel eten van de kruimels van de kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
trok Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon.
Hij ging er een huis binnen
en wilde niet dat iemand het te weten kwam,
maar Hij kon niet onopgemerkt blijven.
Een vrouw
wier dochtertje door een onreine geest was bezeten,
kwam dan ook, zodra ze van Hem gehoord had naderbij
en wierp zich aan zijn voeten.
De vrouw was een Helleense van Syrofenicische afkomst.
Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter uit te drijven.
Jezus sprak tot haar :
“Laat eerst de kinderen verzadigd worden.
“Want het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
Maar zij had een antwoord en zei Hem :
“Jawel, Heer.
“De honden onder tafel
eten immers van de kruimels van de kinderen.”
Toen sprak Hij tot haar :
“Omdat ge dit zegt,
ga heen,
de duivel heeft uw dochter verlaten.”
Zij keerde naar huis terug,
trof haar kind te bed
en bevond dat de duivel was heengegaan.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

206. Een verandering in levensstijl zou een gezonde druk kunnen gaan uitoefenen op degenen die de politieke, economische en maatschappelijke macht hebben. Dat gebeurt, wanneer de groepen van consumenten erin slagen ervoor te zorgen dat door een boycot van bepaalde producten, het gedrag van de ondernemingen doeltreffend veranderd wordt door hen te dwingen het effect op het milieu en de productiemodellen in overweging te nemen. Het is een feit dat, wanneer maatschappelijke gewoonten de winsten van de ondernemingen aantasten, deze zich gedwongen zien op een andere wijze te produceren. Dit herinnert ons aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de consument. “Kopen is te allen tijde niet alleen een economische, maar ook een morele handeling”. Daarom daagt het thema van het verval van het milieu het gedrag van ieder van ons uit”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,

©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________________

Thursday – H. Scholastica, Virg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION
In fact, in this reading, the rupture of the kingdom of David is being prepared theologically. In truth, these misdeeds of Solomon did not just occur at the end of his life, but were present from the beginning. However, the bursting of this mighty and glorious kingdom confronts the believing Jew with the inescapable question of the cause of it all. The believing answer cannot be other than unfaithfulness to the Covenant. There are also historical causes and the Bible (1 K 12) is well aware of this.

 

FIRST READING     I Kings 11, 4-13

Because ye keep not my covenant,
I will tear the kingdom from thee,
I will leave one tribe to thy son for David’s sake.

From the First Book of Kings

In his old age the women tempted Solomon
to serve other gods ;
He was no longer
his God with heart and soul
as his father David.
Solomon worshipped Astoret, the goddess of the Sidonians,
and Milkom, the abomination of the Ammonites ;
he did that which displeased the Lord
and served Him not as faithfully as his father David.
So Solomon had a sacrificial tower built in the mountain east of Jerusalem
for Kemos, the abomination of Moab,
and to Molek, the abomination of the Ammonites.
And he did the same for all his foreign wives
who would burn incense and offer sacrifices to their gods.
Then the Lord, the God of Israel, was wroth with Solomon,
because he had turned away from Him,
after He had appeared to him twice.
The Lord had expressly forbidden him to worship other gods,
but Solomon had not obeyed the Lord’s prohibition.
Therefore the Lord said to him :
“Because it is so with you
and ye keep not my covenant
or the laws which I have laid upon you,
I will tear the kingdom from you
and give it to one of your servants.
“But for the sake of your father David
I will not do this during your lifetime;
I will tear it from the hand of your son.
“Yet I will not tear loose the whole kingdom :
I will leave one tribe to your son,
for the sake of David my servant,
and of Jerusalem, the city which I have chosen.”

INTERLUDIUM   Ps. 106(105), 3-4, 35-36, 37, 40

Remember me, O Lord, who art in favour of thy people.

Happy are those who follow the precepts of the Lord,
behaving well at all times.
Do not forget me, O Lord, who is well disposed towards your people,
and come to me with your help.

Thy people mingled among the heathen
and adopted their evil ways.
They bowed the knee to their idols,
which became a snare to them.

Their own sons they sacrificed,
their daughters to demons.
Therefore the Lord was wroth against his people
and was disgusted with his inheritance.

 

ALLELUIA    Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Your word is a lamp to my feet, Lord,
it is a light in my path.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mk 7, 24-30

The dogs under the table eat the children’s crumbs.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time
Jesus went to the region of Tyre and Sidon.
He entered a house there
and did not want anyone to know,
but He could not remain unnoticed.
A woman
whose little daughter was possessed by an unclean spirit,
came as soon as she heard of him and threw herself at his feet.
The woman was a Hellenic of Syrophoenician descent.
She asked Him to cast out the devil from her daughter.
Jesus spoke to her:
“First let the children be sated.
For it is not good to give the bread to the dogs that is for the children.
But she had an answer and said to Him :
“Yea, Lord.
The dogs under the table eat the children’s crumbs.
Then He spoke to her :
“Because thou sayest this,
Go,
the devil has left thy daughter.”
She returned home,
found her child in bed
and found that the devil had gone.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

206. A change in lifestyle could exert a healthy pressure on those who have political, economic and social power. This happens when consumer groups succeed in ensuring that a boycott of certain products effectively changes the behaviour of companies by forcing them to consider the impact on the environment and production models. It is a fact that when social habits affect the profits of companies, they are forced to produce in a different way. This reminds us of the social responsibility of consumers. “Buying is at all times not only an economic, but also a moral act”. Therefore, the theme of environmental degradation challenges the behaviour of each one of us”.

 

To be continued                For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,

©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: