http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – O.L.-Vrouw van Lourdes

 

De bedevaart naar Lourdes trekt

jaarlijks miljoenen bezoekers.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Vandaag krijgen we de aankondiging van de scheuring van het Rijk vanuit een ander standpunt, nl. vanuit het noorden. Ook hier wordt deze onheilsvoorspelling op God betrokken. Gisteren was het God zelf die de scheuring van Salomo meedeelde. Hier ontvangt Jeroboam deze boodschap via de profeet Achia. Zoals zo dikwijls in de Bijbel, gebeurt dit in een symboolhandeling: het woord wordt vergezeld door een duidelijk symbolisch gebaar: de profeet scheurde een ‘nieuwe’ mantel in twaalf stukken en geeft er tien aan Jeroboam. (Let ook op de symbolische waarde van die ‘nieuwe’ mantel. Het rijk van Salomo is geen stervend rijk maar een weergaloos glanzend rijk).

EERSTE LEZING                    I Kon. II, 29-32 ; 12, 19

De Israëlieten braken met het huis van David.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die tijd gebeurde het dat Jeroboam
vanuit Jeruzalem op reis was
en onderweg de profeet Achia uit Silo ontmoette.
Zij waren alleen in het open veld.
Achia droeg een nieuwe mantel.
Hij pakte die, scheurde hem in twaalf stukken
en zei tot Jeroboam :
“Neem tien stukken,
want, zo zegt de Heer, de God van Israël :
Tien stammen van Salomo’s koninkrijk
scheur Ik los uit zijn hand en geef ze aan u.
“Eén stam mag hij behouden,
omwille van mijn dienaar David en omwille van Jedruzalem,
de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb uitverkoren.”

Zo braken de Israëlieten met het huis van David ;
dit is zo gebleven tot de huidige dag.

TUSSENZANG                     Ps. 81(80), 10-11ab, 12-13, 14-15

Ik ben de Heer, uw enige God,
hoor dan mijn volk, als Ik u waarschuw !

Nooit mag er een vreemde God zijn bij u,
aanbidt geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

Maar Israël heeft mijn stem niet gehoord,
mijn volk gehoorzaamde niet.
Toen liet Ik hen los met hun hard gemoed,
zij gingen hun eigen wegen.

Ach, luisterde nu mijn volk maar naar Mij,
bewandelde Israël nu maar mijn paden ;
dan bracht Ik hun vijanden aanstonds ten val
en zou Ik mijn hand keren tegen hun kwellers.

ALLELUIA                 Ps. 119(118), 36, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordendt, Heer;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE                       Mc. 7, 31-37

Hij laat doven horen en stommen spreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
vertrok Jezus uit de streek van Tyrus
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de streek van Dekápolis.
Men bracht een doofstomme bij Hem
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren
en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,
zuchtte en sprak tot hem : “Effeta”,
wat betekent : Ga open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt
zodat hij normaal sprak.
Hij verbood hun het aan iemand te zeggen ;
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,
des te luider verkondigden zij het.
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit :
“Hij heeft alles wel gedaan,
Hij laat doven horen en stommen spreken.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

207. Het Handvest van de Aarde riep ons allen op een fase van zelfvernietiging achter ons te laten en opnieuw te beginnen, maar wij hebben nog niet een universeel bewustzijn ontwikkeld dat dit mogelijk maakt. Daarom durf ik deze uitdaging opnieuw naar voren te brengen: “Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft ons gemeenschappelijke lot ons zo duidelijk en nadrukkelijk opgeroepen om een nieuw begin te zoeken […]. Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid om duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering van het leven”.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
___________________________________________________________________________

Friday – Our Lady of Lourdes

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION
Today we get the announcement of the rupture of the Kingdom from another point of view, namely from the north. Here too, this prediction of doom is related to God. Yesterday it was God Himself who announced the tearing of Solomon. Here Jeroboam receives this message through the prophet Achiah. As so often in the Bible, this happens in a symbolic act: the word is accompanied by a clear symbolic gesture: the prophet tears a ‘new’ dressing gown in twelve pieces and gives ten to Jeroboam. (Note also the symbolic value of that ‘new’ dressing gown. The kingdom of Solomon is not a dying kingdom but a matchless shining kingdom).

 

FIRST READING      I Kings II, 29-32 ; 12, 19

The Israelites broke with the house of David.

 

From the First Book of Kings

At that time it happened that Jeroboam
was travelling from Jerusalem
and on the way met the prophet Achiah from Silo.
They were alone in the open field.
Achiah was wearing a new cloak.
He took it and tore it in twelve pieces
and said to Jeroboam:
“Take ten pieces,
for thus saith the Lord, the God of Israel :
Ten tribes of Solomon’s kingdom
I will tear from his hand and give them to you.
“One tribe may he keep,
for the sake of my servant David and for the sake of Jedruzalem,
the city which I have chosen from all the tribes of Israel.”

Thus the Israelites broke with the house of David ;
this has remained so until the present day.

 

INTERLUDIUM   Ps 81(80), 10-11ab, 12-13, 14-15

I am the Lord thy only God,
Hear then my people, when I warn you!

Never shall there be a strange God with you,
do not worship gods from other lands.
For I am the Lord your only God,
who brought you out of Egypt.

But Israel did not hear my voice,
my people did not obey.
Then I let them go with their hard minds,
they went their own way.

Ah, if only my people would listen to me,
if only Israel would walk in my ways ;
then would I have brought down their enemies at once
and I would turn my hand against their tormentors.

 

ALLELUIA       Ps. 119(118), 36, 29b

Alleluia.
My heart is fixed on what thou decreest, Lord;
Give me your law as my guide.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mk 7, 31-37

He makes the deaf hear and the dumb speak.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus left the region of Tyre
and went over Sidon to the Sea of Galilee,
in the midst of the region of Dekápolis.
A deaf and dumb man was brought to Him
and begged Him to lay hands on him.
Jesus took him aside, outside the circle of the people,
put his fingers in his ears
and touched his tongue with saliva.
Then He raised His eyes to heaven,
sighed and spoke to him: “Effeta”,
which means: Open up,
and the band of his tongue was loosened
so that he spoke normally.
He forbade them to tell anyone;
but the more emphatically He forbade it,
the louder they proclaimed it.
Beside themselves with amazement they cried out :
“He has done everything,
He makes the deaf hear and the dumb speak.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

207. The Earth Charter called on us all to leave behind a phase of self-destruction and begin anew, but we have not yet developed a universal consciousness that would make this possible. Therefore, I dare to raise this challenge again: “Never before in history has our common destiny called us so clearly and emphatically to seek a new beginning […]. Let our time go down in history as one of turning towards a new respect for life, the determination to achieve sustainable development, the intensification of the struggle for justice and peace and the joyful celebration of life”.

 

To be continued           For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
Dutch Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________________________________________________________________

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: