http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag- H. Polycarpus, b. en mrt.

 

Apostolische Vader. Leefde van ca. 69-ca. 156
Leerling geweest van de H. Johannes de Evangelist. Bisschop van Smyrna

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Jakobus gaat verder met zijn bevraging en raadgevingen. Zijn taal komt soms brutaal over. Maar, ten diepste wil hij de christelijke gemeenschap op het goede evangelische spoor zetten. Vele mensen smeden plannen om het in het leven goed te hebben. Dat is niet verboden. Maar, als wij rijkdom vergaren of plannen maken dan is het de bedoeling over dat alles het licht van het evangelie te laten stralen. Het goede doen is voor een christen essentieel. Wij mogen ons hierover telkens weer bevragen.

EERSTE  LEZING              Jak. 4, 13-17
Wat is uw leven ? Gij zoudt moeten zeggen :
Als de Heer het wil . . .

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Gij die zegt :
“Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad,
wij zullen er een jaar doorbrengen
en handel drijven en geld verdienen . . .”
gij weet niet eens wat de dag van morgen u zal brengen !
Wat is uw leven ?
Een nevel
die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen.
Gij zoudt moeten zeggen :
“Als de Heer het wil,
zullen wij in leven zijn
en dit of dat doen . . .”
In plaats daarvan bluft en snoeft ge
vol overmoed ;
al die grootspraak is verkeerd.
Wie goed zou kunnen doen maar het nalaat,
doet zonde.

TUSSENZANG          Ps. 49(48), 2-3, 6-7, 8-10, 11

Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen
(Mt. 5, 3).

Luistert, volken, naar deze woorden,
gij aardbewoners, wilt het verstaan ;
eenvoudige lieden, aanzienlijke heren,
rijken en armen, wie ge ook zijt.

Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden,
wanneer ik door booswichten word belaagd ?
Door mensen die rekenen op hun rijkdom
en die zich beroemen op hun bezit.

Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen,
zijn eigen losgeld betalen aan God ?
Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven,
nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.

We zien dat ook wijzen eens moeten sterven,
met dommen en dwazen gaan zij te niet.
Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten,
het graf zal voor altijd hun woning zijn.

ALLELUIA           Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE        Mc. 9, 38-40
Wie niet tegen ons is, is voor ons.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Johannes tot Jezus :
“Meester, we hebben iemand die ons niet volgt,
in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.”
Maar Jezus zei :
“Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in mijn Naam
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
“Wie niet tegen ons is, is voor ons.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

219. Het is echter niet voldoende dat ieder zich betert om een zo complexe situatie als die waarmee de huidige wereld wordt geconfronteerd, onder ogen ziet, op te lossen. De individuen afzonderlijk kunnen het vermogen en de vrijheid om de logica van de instrumentele rede verliezen en uiteindelijk bezwijken voor een consumptisme zonder ethiek en zonder zin voor de maatschappij en het milieu. Op maatschappelijke problemen moet men antwoorden met communicatienetwerken, niet met de pure som van individuele goede daden: “De eisen van dit werk zullen zo immens zijn dat de mogelijkheden van persoonlijke initiatieven en de samenwerking van individualistisch gevormde individuen niet in staat zullen zijn hieraan te beantwoorden. Er zal een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn”. Een ecologische bekering die vereist is om een dynamiek van een duurzame verandering te weeg te brengen, is ook een gemeenschappelijke verandering.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor de statistiek van deze blog even uw land van ontvangst  door te geven aan de administrator:  leopardoel@telenet.be

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor de statistiek van deze blog even uw land van ontvangst  door te geven aan de administrator:  leopardoel@telenet.be

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________________________________________________________

Wednesday- St. Polycarp, b. and Mar.

Apostolic Father. Lived from ca. 69-ca. 156
Pupil of St. John the Evangelist. Bishop of Smyrna

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
James continues with his questioning and advice. His language is sometimes brutal. But, deep down, he wants to put the Christian community on the right evangelical track. Many people make plans to have a good life. That is not forbidden. However, when we accumulate wealth or make plans, the intention is to let the light of the gospel shine over all of that. Doing good is essential for a Christian. Let us continually ask ourselves about this.

 

FIRST READING      James 4, 13-17
What is your life? You should say :
If the Lord wills . . .

From the letter of the holy apostle James

Brothers and sisters,

Ye who say :
“Today or tomorrow we shall go to such and such a city,
we will spend a year there
and trade and make money . . .”
you do not even know what tomorrow will bring you!
What is your life?
A mist
which appears for a moment and soon disappears.
Thou shouldst say :
“If the Lord wills it,
we will be alive
and do this or that . . .”
Instead, you bluster and snub
full of hubris ;
All that boasting is wrong.
He who could do good but does not,
is committing sin.

INTERLUDIUM     Ps. 49(48), 2-3, 6-7, 8-10, 11

Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven
(Mt 5:3).

Listen, peoples, to these words,
ye inhabitants of the earth, hear them;
simple men, great lords,
rich and poor, whoever you may be.

Why should I fear evil
when I am beset by evil-doers?
By people who count on their wealth
and who boast of their possessions.

Surely there is no man who can buy himself free,
to pay his own ransom to God?
The price of eternal life is too high,
there is never enough to escape death.

We see that even wise men must die one day,
with fools and ignorant ones they perish.
They must leave their riches to strangers,
the grave shall be their dwelling for ever.

ALLELUIA    John 14, 23

Alleluia.
If anyone loves me,
he will keep my word;
my Father will love him
and We will come to him.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 9, 38-40
He who is not against us is for us.

 

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time John said to Jesus :
“Master, we have someone who does not follow us,
in your name casting out devils,
and we tried to prevent him from doing so
because he was not a follower of us.”
But Jesus said :
“Do not prevent him ,
for one who performs a miracle in my name
will not speak unfavourably of Me.
“He who is not against us is for us.”

___________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

219. It is not enough, however, for each individual to face up to a situation as complex as the one the world faces today. Individuals alone may lose the ability and freedom to accept the logic of instrumental reason and ultimately succumb to a consumerism that has no ethics and no meaning for society and the environment. Social problems must be answered with communication networks, not with the mere sum of individual good deeds: “The demands of this work will be so immense that the possibilities of personal initiatives and the cooperation of individualistic individuals will not be able to meet them. A joining of forces and a unity of contributions will be necessary”. The ecological conversion required to create a dynamic of lasting change is also a communal change.

 

To be continued                        For previous publications please scroll down

 

Would you be so kind as to pass on your host country to the administrator for the statistics of this blog:  leopardoel@telenet.be

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: