http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag na aswoensdag

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vasten is een uitdrukkelijk voorschrift in het Oude Testament, ook bij Jesaja. Maar het begrip moet juist begrepen worden: het moet een vasten zijn dat God welgevallig is. Het gaat niet om prestaties, maar om God en de medemens. In het evangelie spreekt Jezus zich uit over het vasten. Vasten is niet de gewone regel in het leven. Het is een uitzondering. Men vast niet als er feest is. Dan past het niet. De aanwezigheid van Jezus was als een bruiloftsfeest. Maar er komen dagen waarop de bruidegom weg is. Dan missen we hem, en vallen we terug op onszelf. Dan moeten we vasten.

EERSTE LEZING              Jes. 58, 1-9a

Is dit soms een vasten dat Mij behaagt.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Roep het luide uit, houd u niet in,
laat uw stem schallen als een trompet ;
en openbaar mijn volk zijn overtredingen,
het huis van Jakob zijn zonden.
“Zeker, zij raadplegen Mij van dag tot dag,
beijveren zich om mijn wil te kennen,
als waren zij een volk dat gerechtigheid oefent
en de wet van zijn God niet veracht.
“Zij vragen Mij om gerechte vonnissen,
hunkeren naar de tegenwoordigheid van hun God.
“Wij vasten, waarom ziet Gij het niet ?
“Wij vernederen ons, waarom slaat Gij er geen acht op ?
“Zie, terwijl gij vast, zijt gij uit op eigen gewin
en buit gij uw arbeiders uit.
“Het is met twist en ruzie dat gij vast,
en driftig slaat gij met de vuist.
“Als gij zo moet vasten
vindt uw gebed in de hemel geen gehoor.
“Is dit soms een vasten dat Mij behaagt,
is zo de dag dat de mens zich vernederen moet :
Het hoofd laten hangen als een riet,
op zak en as zich neerleggen ?
“Noemt gij dát vasten,
noemt gij dát soms de dag aan de Heer aangenaam ?
“Het vasten dat Ik wens is dit :
Zvondige boeien slaken, de bomen van het juk verbreken,
de verdrukten in vrijheid laten gaan, elk juk in stukken slaan,
uw brood verdelen met de hongerigen,
de dakloze zwervers opnemen in uw huis,
de naakten die gij ziet, kleden,
en u niet afkeren van uw eigen vlees.
“Dan zal uw licht stralen als de dageraad,
uw genezing zal voorspoedig zijn ;
uw gerechtigheid zal voor u uitgaan,
de glorie van de Heer u op de voet volgen.
“Wanneer gij dan tot de Heer bidt zal Hij u verhoren,
wanneer gij dan tot hem roept zal Hij antwoorden : Hier ben Ik !”
Zo spreekt de almachtige Heer.

TUSSENZANG               Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 18-19

Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

VERS VOOR HET EVANGELIE              Ps. 130(129), 5 en 7

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik ;
want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

EVANGELIE           Mt. 9, 14-15

Wanneer de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag :
“Waarom vasten wij en de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet ?”
Jezus sprak tot hen :
“De vrienden van de bruidegom
kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?
“Er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen ;
dan zullen zij vasten.”


 

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Burgerlijke en politieke liefde 

228. De zorg voor de natuur maakt deel uit van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in gemeenschap te leven. Jezus herinnerde ons eraan dat wij God als onze gemeenschappelijke Vader hebben en dat dit ons tot broeders en zusters maakt. Broederlijke liefde kan alleen onzelfzuchtig zijn, kan nooit een compensatie zijn voor wat een ander presteert, noch een voorschot op wat wij hopen dat hij zal doen. Daarom is het mogelijk onze vijanden lief te hebben. Diezelfde belangeloosheid brengt ons ertoe de wind, de zon of de wolken lief te hebben en te aanvaarden, ook al onderwerpen zij zich niet aan onze controle. Daarom kunnen wij spreken van een universele broederschap.

 

Wordt vervolgd                    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

 

Friday after Ash Wednesday

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Fasting is an explicit precept in the Old Testament, including Isaiah. But the concept must be understood correctly: it must be a fast that is pleasing to God. It is not about performance, but about God and fellow man. In the gospel, Jesus speaks out about fasting. Fasting is not the ordinary rule of life. It is an exception. One does not fast when there is a feast. Then it doesn’t fit. Jesus’ presence was like a wedding feast. But there come days when the bridegroom is gone. Then we miss Him, and we fall back on ourselves. Then we must fast.

FIRST READING  Isa 58, 1-9a

Is this sometimes a fast that pleases Me.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks God the Lord :
“Shout it out loud, do not hold back,
let your voice be like a trumpet ;
and reveal to my people their transgressions,
the house of Jacob its sins.
“Surely, they consult Me from day to day,
striving to know my will,
as if they were a people who practice justice
and do not despise the law of their God.
“They ask Me for righteous judgments,
crave the presence of their God.
“We fast, why dost Thou not see it?
“We humble ourselves, why dost Thou not take heed?
“Behold, while ye fast, ye seek your own gain
and exploit your workers.
“It is with strife and argument that ye fast,
and furiously thou smitest with thine fist.
“If thou shouldst fast thus
your prayer in heaven finds no answer.
“Is this sometimes a fast that pleases Me,
is this the day that man must humble himself:
Hang his head like a reed,
laying down in sackcloth and ashes?
“Call this fasting,
is this what you call pleasing the Lord?
“The fasting I desire is this :
To break the chains of sin, to break the beams of the yoke,
let the oppressed go free, break every yoke,
divide your bread with the hungry,
take the homeless wanderers into thy home,
clothe the naked that thou seest,
and turn not away from thy own flesh.
“Then thy light shall shine as the dawn,
thy healing shall be prosperous ;
thy righteousness shall go forth before thee,
the glory of the Lord shall follow thee closely.
“When ye then pray to the Lord He shall hear you,
when ye call unto Him then shall He answer:Here I am!”
Thus speaks the Lord Almighty.

INTERLUDIUM  Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 18-19

What I sacrifice, God, is my penitence,
A crushed and humiliated heart Thou dost not reject.

God, have mercy on me in your charity,
wash away my sinfulness in Thy mercy.
Wash my guilt completely from me,
cleanse me from all my sins.

I acknowledge that I have sinned,
always I have my offence before my eyes.
Towards You alone have I sinned,
what is contrary to Thee I have done.

In gifts Thou hast no pleasure,
whatever I offer You, You do not want.
What I offer, God, is my penitence,
a crushed and humiliated heart Thou dost not reject.

 

VERSE   Ps. 130(129), 5 and 7

In the Lord I put my hope,
in his word I trust ;
for the Lord is ever merciful,
his mercy infinite.

GOSPEL   Mt 9, 14-15

When the bridegroom is taken from them, then they will fast.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

On a certain day
the disciples of John came to Jesus asking :
“Why do we and the Pharisees fast ,
but not your disciples?”
Jesus spoke to them :
“Surely the friends of the bridegroom
can’t be sad
while the bridegroom is with them?
“There will come days
when the bridegroom is taken away from them ;
then they will fast.”

______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

Civil and political love 

228. Caring for nature is part of a lifestyle that includes the ability to live together and in community. Jesus reminded us that we have God as our common Father and that this makes us brothers and sisters. Brotherly love can only be selfless, can never be a compensation for what another achieves, nor an advance on what we hope he will do. That is why it is possible to love our enemies. This same disinterestedness leads us to love and accept the wind, the sun or the clouds, although they do not submit to our control. That is why we can speak of a universal brotherhood.

 


To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: