http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag na aswoensdag

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

God wil dat we alles wat mensen uit elkaar drijft, overwinnen. Wij moeten bressendichters worden. Dat is een unieke, maar moeilijke opgave in een wereld van verdeeldheid, haat en geweld. De wereldproblemen op ons eentje oplossen kunnen we niet, maar rondom ons kijken in onze eigen buurt, onze werk- of leefomgeving is een begin. Waar zien we bressen die gedicht moeten worden? Vooraleer we mensen verzoenen die in onmin of onenigheid leven, is het goed om ons af te vragen of we niet eerst zelf aan verzoening moeten denken. Wie zelf in onmin leeft met zijn broeder of zuster, kan daar een begin maken.

EERSTE LEZING                                                   Jes. 58, 9b-14

Wanneer gij niet langer uw voordeel najaagt, zult gij vreugde vinden in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.
“Dan zal de Heer u blijven geleiden ;
Hij zal u in dorre streken verzadigen
en aan uw gebeente zal Hij kracht geven.
“Als een gesproeide tuin zult gij dan worden,
als een bron, waarvan het water nooit wegblijft.
“Dan bouwt gij de oude ruïnes weer op
en herstelt gij de fundamenten van vroeger.
‘De bressendichter’ zal men u noemen,
‘degene die weer leven brengt in de straten’.
“Wanneer gij op de sabbat
geen reis meer onderneemt
en op mijn heilige berg
niet langer uw voordeel najaagt,
wanneer gij de sabbat uw vreugde noemt
en de heilige dag van de Heer eerbiedigt,
wanneer gij die dag in ere houdt
door niet uw zaken na te gaan
en niet uw voordeel te zoeken
en geen handel te drijven,
dan zult gij vreugde vinden in de Heer ;
dan voer Ik u alle bergen van de aarde over
en laat Ik u genieten
van het erfdeel van Jakob, uw vader.”
Waarlijk, door de mond van de Heer
is dit woord gesproken !

TUSSENZANG          Ps. 86(85), 1-2, 3-4, 5-6

Leer mij uw weg, Heer, om die trouw te volgen.

Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren,
ik ben ongelukkig en arm.
Bescherm mij, want U ben ik toegewijd,
draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.

Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij,
voortdurend roep ik tot U.
Verblijd het hart van uw dienaar, Heer,
ik richt mij tot U vol vertrouwen.

Gij zijt immers goed en genadig, Heer,
barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,
geef acht op mijn smekende stem.

VERS VOOR HET EVANGELIE             Ez. 18, 31

Werpt alle overtredingen, die gij begaan hebt,
van u weg, zegt de Heer,
en vernieuwt uw hart en uw geest.

EVANGELIE          Lc. 5, 27-32

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, opdat ze zich bekeren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik
op een tollenaar die daar zat,
een zekere Levi.
Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op, liet alles achter en volgde Hem.
Levi nu bood Hem in zijn huis een groot feestmaal aan,
waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen.
De Farizeeën,
met name de schriftgeleerden onder hen,
morden daarover tegen zijn leerlingen :
“Waarom
-zeiden ze –
eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars ?”
Maar Jezus nam het woord en sprak :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
maar zondaars,
opdat ze zich bekeren.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

229. Wij moeten opnieuw voelen dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben jegens de ander en de wereld, dat het de moeite waard is goed en eerlijk te zijn. Wij hebben al te lang verkeerd in een moreel verval door een spelletje te spelen met ethiek, goedheid, geloof, eerlijkheid en het ogenblik is gekomen om te erkennen dat deze vrolijke oppervlakkigheid ons tot weinig heeft gediend. Deze verwoesting van ieder fundament van het maatschappelijk leven eindigt ermee dat wij tegenover elkaar komen te staan om de eigen belangen te verdedigen, veroorzaakt het opkomen van nieuwe vormen van geweld en wreedheid en verhindert de ontwikkeling van een ware cultuur van de zorg voor het milieu.

 

Wordt vervolgd                   Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Saturday after Ash Wednesday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION

God wants us to overcome everything that drives people apart. We are to become restorers. This is a unique but difficult task in a world of division, hatred and violence. We cannot solve the world’s problems on our own, but looking around us in our own neighborhood, our work or living environment is a start. Where do we see breaches that need to be closed? Before we reconcile people who live in discord or disagreement, it is good to ask ourselves whether we should not first think about reconciliation ourselves. Those who themselves live in discord with their brother or sister can make a start there.

 

FIRST READING   Isa 58, 9b-14

When you no longer pursue your gain, you will find joy in the Lord.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks God the Lord :
“When you remove from your midst the oppression
and the threatening fingers and the evil speaking,
when you open your heart to the hungry
and satiate the sorrowful ,
then your light shines in the darkness,
then your night becomes like the afternoon.
“Then the Lord will continue to guide you ;
He will saturate thee in dry places
and to thy bones He will give strength.
“As a watered garden shalt thou then become,
like a spring, whose waters never cease to run.
“Then shalt thou rebuild the old ruins
and restore ye the foundations of old.
‘The restorer shall be called thee,
“the one who brings life to the streets again.
“When ye on the Sabbath
no longer undertake a journey
and on my holy mountain
no longer pursue thy advantage,
when ye call the Sabbath your joy
and observe the holy day of the Lord,
when ye keep that day in honour.
By not pursuing your affairs
and not seeking your advantage
and doing no business,
then ye shall find joy in the Lord ;
then I will carry you over all the mountains of the earth
and let you enjoy
of the inheritance of Jacob thy father.”
Truly, by the mouth of the Lord
this word is spoken !

 

INTERLUDIUM  Ps. 86(85), 1-2, 3-4, 5-6

Teach me your way, Lord, to follow it faithfully.

Hear my prayer, Lord, and will hear me,
I am unhappy and poor.
Protect me, for I am devoted to you,
take care of Your servant, for he is counting on You.

Surely my God be Thou, have mercy on me,
for I cry unto Thee continually.
Rejoice in the heart of Your servant, Lord,
I turn to Thee in confidence.

For Thou art good and merciful, Lord,
merciful to all who call upon Thee.
Listen then, Lord, to my prayer,
hear my pleading voice.

 

VERSE FOR THE GOSPEL   Ez 18, 31

Cast away all the transgressions which ye have committed
from thee, saith the Lord,
and renew your hearts and your minds.

 

GOSPEL   Lk. 5, 27-32

I have not come to call the righteous, but sinners, that they may repent.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time,
coming to the house of tolls, Jesus turned his gaze
at a tax collector who was sitting there,
a certain Levi.
He said to him :
“Follow Me.”
The man got up, left everything, and followed Him.
Now Levi offered Him a great feast in his house,
among other things, many tax collectors joined them.
The Pharisees, especially the scribes among them, complained about this to His disciples:
“Why
-said they –
eat and drink with tax collectors and sinners?”
But Jesus took the floor and spoke :
“It is not the healthy who need a doctor but the sick.
“I have not come to call the righteous
but sinners,
that they may come to repentance.”
______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

229. We need to feel again that we need each other, that we have a responsibility to others and to the world, that it is worthwhile to be good and honest. For too long we have been in a moral decay playing games with ethics, goodness, faith, honesty, and the time has come to recognise that this cheerful superficiality has served us little. This destruction of every foundation of social life ends up pitting us against each other in defence of our own interests, causes the emergence of new forms of violence and cruelty, and prevents the development of a true culture of caring for the environment.

 

To be continued                       For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: