http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag van de eerste week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Luisteren gaat niet vanzelf. Het vergt openheid en vertrouwen. We moeten iemand binnen laten en hem zicht geven op wat we soms liever in het duister hadden gelaten. We moeten dan onszelf uit handen geven en ruimte scheppen voor die ander, Zo gaat het met onze medemensen, en zo gaat het ook in ons gebed tot God. Gods woord wil echter niet alleen beluisterd, maar ook beantwoord worden. Jezus heeft ons daartoe de woorden geschonken: Onze Vader. Het leert ons zonder reserve ja te zeggen aan God. Alle menselijke argwaan, alle weigering, elk isolement wordt in dat jawoord overwonnen. Zo vindt de Vader in ons mensen die ten volle open staan voor zijn liefde.

EERSTE LEZING               Jes. 55, 10-11

Mijn woord keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn zending heeft vervuld.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond ;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug ;
het keert pas weer wanneer het Mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

TUSSENZANG             Ps. 34(33), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Het oog van de Heer is gericht op de vrome,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
hij helpt wie zijn schuld erkent.

VERS VOOR HET EVANGELIE                Mt. 4, 4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

EVANGELIE                     Mt. 6, 7-15

Gij moet zo bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij bidt
gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen ;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
“Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
“Gij moet daarom zo bidden :
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven ;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

232. Wij zijn niet allen geroepen om rechtstreeks aan de politiek deel te nemen, maar in de samenleving bloeit een ontelbare verscheidenheid van verenigingen die zich inzetten voor het algemeen welzijn door het natuurlijke en stedelijke milieu te verdedigen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met een openbare plaats (een gebouw, een fontein, een vervallen monument, een landschap, een plein), met de bescherming, het herstel, de verbetering of verfraaiing van iets dat van iedereen is. Daaromheen ontwikkelen en herstellen zich banden en ontstaat een nieuw lokaal sociaal netwerk. Op die manier bevrijdt een gemeenschap zich van een onverschilligheid die gericht is op consumptie. Het betekent ook het koesteren van een gemeenschappelijke identiteit, een geschiedenis die bewaard en doorgegeven wordt. Het betekent zorg dragen voor de wereld en de levenskwaliteit van de armsten met een gevoel van solidariteit dat ook het bewustzijn is te leven in een gemeenschappelijk huis dat ons door God is toevertrouwd. Deze gemeenschappelijke handelingen kunnen intense geestelijke ervaringen worden wanneer zij uitdrukking geven aan een liefde die geeft.

 

Wordt vervolgd               Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

 

Tuesday of the first week in Lent

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Listening does not happen by itself. It requires openness and trust. We have to let someone in and give them sight of what we would sometimes rather have left in the dark. We must then give ourselves up and make room for the other person. This is how it is with our fellow human beings, and this is also how it is in our prayer to God. However, God’s word does not only want to be listened to, but also answered. Jesus gave us the words: Our Father. It teaches us to say yes to God without reservation. All human suspicion, all refusal, all isolation is overcome in that yes. In this way the Father finds in us people who are fully open to his love.

FIRST READING   Isa 55, 10-11

My word does not return until it has accomplished my will and fulfilled its mission.

From the Prophet Isaiah

This is how God the Lord speaks :
“As the rain and the snow fall from heaven
and do not return there
when they have watered the earth,
fertilized it so that it becomes green,
when they have given the seed to the sower
and the bread to the eater,
so shall it be with the word
that comes from my mouth ;
it will not return to Me in vain until it has done My will
and fulfilled its mission.”

 

INTERLUDIUM   Ps. 34(33), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

To the pious who cry the Lord listens
And rescues them from every need.

Glorify the Lord together with me
and let us worship his Name in unison.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Rely on Him and you will be happy,
for He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and puts them out of their misery.

The eye of the Lord is upon the pious,
His ear turned to their supplication.
From evildoers He turns His face away,
they are forgotten on earth.

To the pious who cry the Lord listens
and rescues them from every need.
The Lord is near to sorrowful hearts,
He helps those who acknowledge their guilt.

VERSE  FOR THE GOSPEL   Mt 4, 4b

Not from bread alone does man live,
but from everything that comes from the mouth of God.

GOSPEL  Mt 6:7-15

Thou must pray thus.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“When ye pray
do not use the same words as the pagans ;
for they think that by their many words they will be heard.
“So do not imitate their example,
for before you ask Him
your Father knows what you need.
“Thou must therefore pray thus :
Our Father which art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come,
thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
“For if ye forgive men their trespasses
your heavenly Father will forgive you also ;
but if ye forgive not men
your heavenly Father will not forgive your faults either.”

_______________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

232. We are not all called to be directly involved in politics, but within society there flourishes an innumerable variety of associations that intervene for the common good by defending the natural and urban environment. They are concerned, for example, with a public place (a building, a fountain, a ruined monument, a landscape, a square), with the protection, rehabilitation, improvement or embellishment of something that belongs to everyone. Around them, ties develop and recover and a new local social network emerges. In this way, a community frees itself from an indifference aimed at consumption. It also means nurturing a common identity, a history that is preserved and passed on. It means taking care of the world and the quality of life of the poorest with a sense of solidarity that is also the awareness of living in a common house entrusted to us by God. These common actions can turn into intense spiritual experiences when they express a love that gives.

 

To be continued                      For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: