http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag van de derde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING
Christus komt in zijn vaderstad Nazareth, maar zijn eigen stadsgenoten stoten Hem uit de stad en willen Hem zelfs doden. Geen profeet, zegt Jezus, wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. De uitspraak wordt nog versterkt door de verwijzing naar Elia en naar de Syriër Naäman, de heiden naar wie Gods genezing en heil uitging. We naderen duidelijk de Goede Week, en krijgen al een voorsmaak van de universele boodschap van het christendom, die zichtbaar werd aan het kruis: Gods heil is niet alleen bestemd voor Israël, maar voor allen die geloven in zijn tekenen.

 

EERSTE LEZING                 II Kon. 5, 1-15a

Er waren veel melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman.

Uit het tweede Boek der Koningen

In die dagen was Naäman,
de legeroverste van de koning van Aram,
zeer gezien bij zijn heer en had grote invloed,
want door hem had God de Heer voor Aram uitkomst gebracht.
Hij was een groot soldaat,
maar de man leed aan een huidziekte.
Nu hadden Aramese benden eens
een strooptocht ondernomen in Israël
en daarbij een jong meisje buitgemaakt;
dat was nu in dienst bij de vrouw van Naäman.
Ze zei tot haar meesteres :
“Och, kon mijn heer maar eens naar de profeet gaan
die in Samaria woont,
die zou hem wel van zijn ziekte afhelpen.”
Naäman ging aan zijn heer vertellen
wat het meisje uit Israël gezegd had.
Toen zei de koning van Aram :
“Ga erheen;
ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.”

Hij ging op weg, nam tien talenten zilver,
zesduizend sikkel goud en tien feestgewaden mee,
en meldde zich met de brief bij de koning van Israël.
Daarin stond :
Met deze brief zend ik mijn dienaar Naäman tot u ;
ik verzoek u hem van zijn huidziekte te genezen.
Zodra de koning van Israël de brief gelezen had,
scheurde hij zijn kleren en zei :
“Ben ik soms God, met macht over leven en dood,
dat hij iemand naar mij toestuurt
die ik van zijn huidziekte moet genezen?
“Let maar eens op mijn woorden :
“hij zoekt ruzie met mij.”
Toen Elisa, de man Gods,
hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had,
liet hij de koning vragen :
“Waarom hebt gij uw kleren gescheurd ?
Stuur hem naar mij toe.
Dan zal hij weten dat er een profeet is in Israël. “
Toen ging Naäman met zijn paarden en wagen op weg
en hield stil voor het huis van Elisa.
Deze zond iemand met de boodschap :
Was u zevenmaal in de Jordaan;
dan zal uw huid weer gezond worden en zult gij gereinigd zijn.
Toen werd Naäman boos en ging heen.
Hij zei :
“Ik had gedacht :
hij zal naar buiten komen en vóór me gaan staan.
“Dan zal hij de naam van de Heer zijn God aanroepen,
met zijn hand over de plek strijken en de ziekte wegnemen.
“Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus,
soms niet beter dan al de wateren van Israël?
“Kan ik mij daarin niet wassen om gereinigd te worden?”
Hij keerde zich om en ging verontwaardigd heen.
Maar zijn dienaren gingen naar hem toe en zeiden :
“Vader, gesteld dat de profeet u iets moeilijks opgedragen had,
dan hadt gij het toch ook gedaan ?
“waarom dan niet, nu hij u zegt dat ge u maar hoeft te wassen
om weer rein te worden ?”
Toen ging hij naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder,
zoals de man Gods gezegd had.
Zijn huid werd weer als die van een klein kind
en hij was gereinigd.
Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug,
trad het huis binnen,
ging vóór hem staan en zei :
“Nu weet ik dat er alleen in Israël een god is,
en nergens anders op aarde.”

 

TUSSENZANG                                 Ps. 42(41), 2, 3, 43(42),3, 4

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Zoals het hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft,
en loof U bij de citer, God, mijn God.

 

VERS VOOR HET EVANGELIE                    Joh. II, 25a en 26

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer;
wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.

 

EVANGELIE                                             Lc. 4,24-30

Zoals Elia en Elisa wordt Jezus niet enkel tot de Israëlieten gezonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus in Nazareth kwam,
zei hij tot het volk in de synagoge :
“Voorwaar, Ik zeg u :
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.
“En het is waar wat Ik u zeg :
In de tijd van Elia immers,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,
waren er veel weduwen in Israël ;
toch werd Elia tot niemand van haar gezonden
dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon.
“En in de tijd van de profeet Elisa
waren er veel melaatsen in Israël ;
toch werd niemand van hen gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.”
Toen ze dit hoorden
werden allen die in de synagoge waren woedend.
Ze sprongen overeind,
joegen Hem de stad uit
en dreven Hem voort
tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was,
om Hem daar in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

245. God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en oproept alles te geven, biedt ons de krachten en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van het leven altijd tegenwoordig, die ons zo liefheeft. Hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verenigd, en zijn liefde brengt ons ertoe steeds nieuwe wegen te vinden. Hem zij de lof!

 

Wordt vervolgd           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Monday of the third week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Christ comes to His father city of Nazareth, but His own fellow townsmen cast Him out of the city and even want to kill Him. No prophet, Jesus says, is accepted in his own father city. The statement is reinforced by the reference to Elijah and to the Syrian Naaman, the pagan to whom God’s healing and salvation went. We are clearly approaching Holy Week, and are already getting a foretaste of the universal message of Christianity, which became visible on the cross: God’s salvation is not only for Israel, but for all who believe in his signs.

FIRST READING   II Kings 5, 1-15a

There were many lepers in Israel; yet none of them was cleansed except the Syrian Naaman.

From the Second Book of Kings

In those days, Naäman was
the captain of the army of the king of Aram,
was highly regarded by his lord and had great influence,
for through him God the Lord had brought relief to Aram.
He was a great soldier,
but the man suffered from a skin disease.
Now Aramean bands
had once undertaken a raid in Israel
and captured a young girl;
who was now in the service of Naaman’s wife.
She said to her mistress :
“Oh, if only my lord could go to the prophet
who lives in Samaria,
who would help him get rid of his sickness.”
Naaman went and told his lord
What the girl from Israel had said.
Then the king of Aram said :
“Go there ;
I will bring you a letter for the king of Israel.”

He went on his way, took ten talents of silver,
six thousand shekels of gold and ten festive garments,
and reported to the king of Israel with the letter.
It said :
With this letter I send my servant Naaman to you ;
I ask you to cure him of his skin disease.
As soon as the king of Israel read the letter,
he tore his clothes and said :
“Am I sometimes God, with power over life and death,
that he sends me someone
whom I am to cure of his skin disease?
“Just watch my words :
“he is seeking to quarrel with me.”
When Elisha, the man of God,
heard that the king of Israel had torn his clothes,
he had ask the king :
“Why have you torn your clothes?
Send him to me.
Then he will know that there is a prophet in Israel. “
Then Naaman went on his way with his horses and chariot
and stopped in front of the house of Elisha.
The latter sent someone with the message :
Wash thyself seven times in the jordan;
then your skin will be healed and you will be cleansed.
Then Naaman became angry and went away.
He said :
“I had thought :
He will come out and stand before me.
“Then he will call on the name of the Lord his God,
run his hand over the spot and remove the sickness.
“Are not the Abana and the Parpar, the rivers of Damascus,
sometimes not better than all the waters of Israel?
“Can I not wash in them to be cleansed?”
He turned and went away indignant.
But his servants went to him and said :
“Father, if the prophet had commanded you to do a difficult thing,
would you not have done it?
“Why not, when he tells you that you have only to wash yourself to become clean again?
Then he went to the Jordan and immersed himself seven times,
just as the man of God had said.
His skin became like that of a little child again
And he was cleansed.
He returned with all his retinue to the man of God,
entered the house,
stood before him and said :
“Now I know that there is a God only in Israel ,
and nowhere else on earth.”

INTERLUDIUM   Ps. 42(41), 2, 3, 43(42),3, 4

My soul thirsts for God, the God who lives,
will I ever reach Him and see His Face ?

As the deer seeks the streams,
so my spirit searches for You, my God.
My soul thirsts for God, the God who lives,
will I ever reach Him and see His Face?

Send me your light, your support to guide me,
to lead me to your mountain and into your tent.
Then I will go to your altar, God who gives gladness,
and praise thee by the zither, God, my God.

VERSE FOR THE GOSPEL John II, 25a and 26

I am the resurrection and the life, says the Lord;
whoever believes in me shall not perish for ever.

GOSPEL   Lk. 4,24-30    


Like Elijah and Elisha, Jesus is not sent only to the Israelites.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

When Jesus came to Nazareth,
he said to the people in the synagogue :
“Verily, I say unto you :
no prophet is accepted in his own father city.
“And it is true what I say to you :
for in the days of Elijah ,
when the heavens remained closed for three years and six months
and a great famine broke out over the whole land,
there were many widows in Israel ;
yet Elijah was not sent to any one of them
then to a widow at Sarepta, in the region of Sidon.
“And in the days of the prophet Elisha
there were many lepers in Israel ;
yet none of them was cleansed ,
except the Syrian Naaman.”
When they heard this
all who were in the synagogue became enraged.
They jumped up,
drove him out of the city
and drove him on
to the steep edge of the mountain on which their city was built,
and there to throw him into the abyss.
But He passed in the midst of them and departed.

_______________________________________________________

 


Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

245
God, who calls us to generous devotion and urges us to give everything, offers us the strength and light we need to go forward. In the heart of this world, the Lord of Life, who loves us so much, is always present. He does not forsake us, He does not leave us alone, because He has united Himself permanently with our earth, and His love always leads us to find new ways. Praise be to Him!

 

To be continued        For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: