http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag van de derde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

God beminnen en de naaste beminnen als zichzelf, gaat boven alle brand- en slachtoffers. Zo sprak de Schriftgeleerde gisteren. Alle teksten gaan vandaag verder op die gedachte, die onze vasten moet beheersen. Hosea zegt: “vroomheid wens ik, geen offergaven, en liefde voor God méér dan brandoffers.” De beroemde psalm 51 gaat erop door: “Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af”. Het evangelie illustreert dat in de houding van de tollenaar ” God, wees mij zondaar genadig”. Het is onze schuldbelijdenis, elke dag. Kyrie, eleison.

 

EERSTE LEZING                          Hos. 6, 1-6

Vroomheid wens Ik, geen offergaven.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer :
“In zijn ellende
zal mijn volk Mij zoeken van de vroege morgen af
en zeggen :
“Kom, laten we terugkeren tot de Heer ;
Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen ;
Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden.
“Na twee dagen maakt Hij ons weer levend,
op de derde dag laat Hij ons weer opstaan
om weer te leven voor zijn aanschijn.
“Wij willen de Heer liefhebben,
ons inspannen om Hem te kennen.
“En zeker als de dageraad vertoont Hij zich,
komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
“Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm ?
“Wat moet Ik met u beginnen, Juda ?
“Uw vroomheid is als de morgennevel,
als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.
“Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten,
heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond :
Mijn oordeel brak door als het licht.
“Want vroomheid wens Ik, geen offergaven,
en liefde voor God méér dan brandoffers.”

TUSSENZANG         Ps. 51(50), 3-4, 18-19, 20-21ab

In liefde heb Ik behagen, en niet in brandoffers
(Hos. 6,6).

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan ontvangt Gij alle offers die Gij hebt bevolen,
dan komt men weer offeren op uw altaar.

VERS VOOR HET EVANGELIE             Am. 5, 14

Zoekt het goede en niet het kwade,
opdat gij leeft en God met u blijft.

EVANGELIE                         Lc. 18, 9-14

De tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis, maar niet de Farizeeër.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die,
– overtuigd van eigen gerechtigheid –
de anderen minachtten,
de volgende gelijkenis:
“Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden,
de een was een Farizeeër en de andere een tollenaar.
“De Farizeeër stond met opgeheven hoofd
en bad bij zichzelf als volgt :
God, ik dank U dat ik niet zo ben als de rest van de mensen,
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week
en geef tienden van al mijn inkomsten.
“Maar de tollenaar bleef op een afstand
en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel ;
maar hij klopte zich op de borst en zei :
God, wees mij, zondaar genadig.
“Ik zeg u :
deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere ;
want alwie zich verheft zal vernederd,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Niets in deze wereld laat ons onverschillig

3.  Meer dan vijftig jaar geleden, toen de wereld op de rand van een atoomcrisis balanceerde, schreef de heilige Paus Johannes XXIII een encycliek waarmee hij zich niet alleen ertoe beperkte de oorlog af te wijzen, maar ook een vredesvoorstel wilde doen. Hij richtte zijn boodschap Pacem in Terris tot heel de “katholieke wereld”, maar voegde daaraan nog toe “en aan alle mensen van goede wil”. Nu wil ik mij ten overstaan van de wereldwijde aantasting van het milieu tot iedereen richten die deze planeet bewoont. In mijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium heb ik aan de leden van de Kerk geschreven om een proces van missionaire hervorming op gang te brengen dat nog moet worden voltooid. In deze encycliek stel ik mij ten doel met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke huis.

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Saturday of the third week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

To love God and to love one’s neighbor as oneself is above all burnt offerings and casualties. So spoke the Scribe yesterday. All the texts today continue on that thought, which should govern our Lent. Hosea says, “piety I desire, no sacrifices, and love of God more than burnt offerings.” The famous psalm 51 continues: “What I sacrifice, God, is my penitence; a crushed and humiliated heart You do not reject.” The gospel illustrates this in the attitude of the tax collector ” God, be merciful to me a sinner”. It is our confession of guilt, every day. Kyrie, eleison.

FIRST READING  Hos. 6, 1-6

Piety I desire, not sacrifices.

From the Prophet Hosea

Thus speaks the Lord :
“In their misery
my people shall seek me from the early morning
and say :
“Come, let us return to the Lord ;
He has torn us apart, He will also heal us ;
He has inflicted wounds, He will also bind them up.
“After two days He makes us alive again,
on the third day He raises us again
to live again before His face.
“We want to love the Lord,
to strive to know Him.
“And surely as the dawn He shows Himself,
He comes upon us as the rain,
like the spring rain that waters the earth.
“What shall I begin with thee, Ephraim?
“What shall I begin with thee, Judah?
“Your piety is like the morning mist,
like the dew that disappears early in the morning.
“Therefore I have struck at you through the prophets,
I have brought death by the words of my mouth :
My judgment broke through like the light.
“For piety I desire, not sacrifice,
and love of God more than burnt offerings.”

RESPONSORIAL  SONGS    Ps. 51(50), 3-4, 18-19, 20-21ab

In love I am pleased, and not in burnt offerings
(Hos. 6,6).

God, have mercy on me in your mercy,
Erase my sinfulness in your mercy.
Wash my guilt completely from me,
cleanse me from all my sins.

In gifts Thou hast no pleasure,
whatever I offer Thee, Thou wilt not have.
What I offer, God, is my penitence,
a crushed and humiliated heart Thou wilt not reject.

Be merciful also to Zion again in thy goodness,
build up again the walls of Jerusalem.
Then receive Thou all the sacrifices which Thou hast commanded,
then shall they come again to sacrifice upon thy altar.

VERSE FOR THE GOSPEL   Am. 5, 14

Seek the good and not the evil,
that you may live and God may abide with you.

GOSPEL   Lk. 18, 9-14

The tax collector goes home justified, but not the Pharisee.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus told, in view of some who were,
– convinced of their own righteousness –
despised the others,
the following parable:
“Two people went up to the temple to pray,
one was a Pharisee and the other a tax collector.
“The Pharisee stood with his head lifted up
and prayed to himself as follows :
God, I thank You that I am not like the rest of the people,
robbers, unjust, adulterers,
or like that tax collector over there.
I fast twice a week
and give tithes of all my income.
“But the tax collector remained at a distance
and would not even lift his eyes to heaven ;
but he patted himself on the chest and said :
God, be merciful to me, sinner.
“I tell you :
This one went home justified and not the other ;
for whoever exalts himself will be humbled,
but he who humbles himself will be exalted.”
______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

Nothing in this world leaves us indifferent

3.  More than fifty years ago, when the world was on the verge of a nuclear crisis, Saint John XXIII wrote an encyclical with which he not only restricted himself to rejecting the war, but also wanted to propose peace. He addressed his message Pacem in Terris to the whole “Catholic world”, but added “and to all people of good will”. Now, in the face of global environmental degradation, I would like to address everyone who inhabits this planet. In my Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, I wrote to the members of the Church to initiate a process of missionary reform that has yet to be completed. In this encyclical I set out to enter into dialogue with all concerning our common home.

 

To be continued       For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: