http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag vierde week van de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Jezus’ rede loopt door. Men kan zich openstellen voor Jezus’ boodschap. Men kan er zich ook voor afsluiten. Vanuit louter menselijk standpunt heeft het getuigenis van Jezus over zichzelf geen enkele waarde. Toch is het normaal dat een profeet of een Messias gelegitimeerd wordt. Dit gebeurt dan ook door verschillende getuigen: Er is het getuigenis van Johannes, er is het getuigenis van de werken – dat nog veel groter is – en,  het belangrijkst, waarin de Vader zelf spreekt.  Ten slotte is er ook het getuigenis van Mozes in de Schrift.

EERSTE LEZING                Ex. 32, 7-14
Zie af, Heer, van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt.

Uit het Boek Exodus

In die tijd sprak de Heer tot Mozes :
“Ga naar beneden, want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid
is tot zonde vervallen.
“Ze zijn nu al afgeweken
van de weg die Ik hun had voorgeschreven :
Ze hebben een stierenbeeld gemaakt,
ze buigen zich daarvoor neer,
ze dragen er offers voor op en schreeuwen :
Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.”
Ook sprak de Heer tot Mozes :
“Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
“Laat Mij begaan,
dan kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.
“Maar van u zal Ik een groot volk maken.”
Mozes trachtte de Heer, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg:
“Waarom Heer, uw toorn laten woeden tegen het volk
dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid ?
“Waarom de Egyptenaren laten honen :
Hij heeft ze laten gaan
met de boze opzet ze in de bergen te laten omkomen
en ze van de aarde weg te vagen ?
“Laat toch uw toorn niet langer tegen hen woeden.
“Zie af van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt.
“Denk aan uw dienaren Abraham, Isaäk en Israël,
aan wie Gij onder ede beloofd hebt :
Ik zal uw nageslacht talrijk maken als sterren aan de hemel,
en heel het land waarover Ik heb gesproken,
zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven.
“Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.”
Toen zag de Heer af
van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

TUSSENZANG                Ps. 106(105), 19-20, 21-22, 23

Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt.

Zij maakten een heilig kalf bij de Horeb
en wierpen zich neer voor een gietsel van goud.
Hun Glorie ruilden zij tegen een afgod,
het beeld van een grasetend rund.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte zijn macht had getoond ;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

Hij dacht er al aan hen los te laten
toen Mozes, zijn vriend, tussenbeide kwam.
Die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen
en wendde Gods toorn van hen af.

VERS VOOR HET EVANGELIE                              Mt. 4,17

Bekeert u, zegt de Heer,
want het Rijk der hemelen is nabij.

EVANGELIE                       Joh. 5, 31-47

Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld, is het die u aanklaagt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot de Joden :
“Als Ik over Mijzelf getuig,
dan heeft mijn getuigenis geen waarde.
“Er is een Ander die over Mij getuigt,
en Ik weet
dat de getuigenis die Hij over Mij aflegt geloofwaardig is.
“Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd
en deze heeft getuigd voor de waarheid.
“Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet,
maar Ik zeg dit
opdat gij gered zult worden.
“Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten,
en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen.
“De getuigenis echter die Ik bezit
is waardevoller dan die van Johannes :
Want het zijn juist de werken
die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen
en die Ik ook volbreng,
die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben.
“Ook de Vader zelf die Mij zond
heeft getuigenis over Mij afgelegd.
“Zijn stem hebt gij nimmer gehoord noch zijn gestalte gezien,
en zijn woord hebt gij niet blijvend in u
omdat gij Degene die Hij zond niet gelooft.
“Gij onderzoekt de Schriften
in de mening daarin eeuwig leven te vinden,
maar juist deze getuigen over Mij.
“En toch wilt gij niet tot Mij komen
om het leven te vinden.
“Ik zoek niet door de mensen geëerd te worden,
maar Ik weet
dat gij in uw hart geen liefde tot God hebt.
“Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader
en toch aanvaardt gij Mij niet.
“Komt een ander in zijn eigen naam
dan zult gij hem wel aanvaarden.
“Maar hoe zoudt gij ook kunnen geloven
als gij van elkaar eer tracht te verwerven,
terwijl gij de eer die van de enige God komt niet zoekt ?
“Meent niet, dat Ik u bij de Vader zal aanklagen.
“Er is al iemand die u aanklaagt :
Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld.
“Want als ge Mozes zoudt geloven
zoudt ge ook Mij geloven,
want juist over Mij heeft hij geschreven.
“Als ge niet gelooft wat hij schreef
hoe zoudt ge dan geloven wat Ik spreek ?”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

8. Patriarch Bartholomeüs heeft in het bijzonder gewezen op de noodzaak dat ieder berouw heeft over de wijze waarop hij de planeet mishandelt, omdat “in de mate waarin wij allen kleine ecologische schade veroorzaken”, wij geroepen zijn “onze kleine of grote bijdrage aan de ontwrichting en de vernietiging van het milieu” te erkennen. Op dit punt heeft hij zich herhaaldelijk op een krachtige en prikkelende wijze uitgelaten door ons uit te nodigen onze zonden tegen de schepping te erkennen: “Dat de menselijke wezens de biologische diversiteit in de schepping van God verwoesten; dat de menselijke wezens de integriteit van de aarde in gevaar brengen en bijdragen aan de klimaatverandering door de aarde te beroven van haar natuurlijke wouden of door haar vochtige zones te verwoesten; dat de menselijke wezens het water, de bodem, de lucht vervuilen: dat zijn allemaal zonden”. Want “een misdaad tegen de natuur is een misdaad tegen onszelf en een zonde tegen God ”. 

Wordt vervolgd                  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Thursday fourth week of Lent

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Jesus’ speech continues. One can open oneself to Jesus’ message. One can also close oneself off to it. From a purely human standpoint, Jesus’ testimony about himself has no value. Yet it is normal for a prophet or a Messiah to be legitimized. This is therefore done by various witnesses: there is the testimony of John, there is the testimony of the works – which is even greater – and, most importantly, in which the Father himself speaks.  Finally, there is also the testimony of Moses in Scripture.

FIRST READING   Ex. 32, 7-14
Renounce, Lord, from the calamity with which You threaten Your people.

From the Book of Exodus

At that time the Lord spoke to Moses :
“Go down, for the people whom thou hast led out of Egypt
has fallen into sin.
“Already now they have departed
from the way which I had prescribed for them :
They have made an image of bulls ,
they bow down before it,
they offer sacrifices before it and shout :
Israel, this is the God who led you out of Egypt.”
Also, the Lord spoke to Moses :
“I see now how obstinate this people is.
“Let Me pass,
then I can destroy them in My burning wrath.
“But of you I will make a great nation.”
Moses sought to appease the Lord his God and asked:
“Why Lord, let thy wrath rage against the people
whom Thou hast led out of Egypt with great power and strong hand ?
“Why let the Egyptians sneer :
He has let them go
with the evil purpose of making them perish in the mountains
and to wipe them from the earth ?
“Yet let not your wrath rage against them any longer.
“Abandon the calamity with which Thou threatenest Thy people.
“Remember thy servants Abraham, Isaac and Israel,
to whom thou hast promised under oath :
I will make thy posterity numerous as stars in the sky ,
and all the land of which I have spoken,
I will give your descendants possession of it forever.
“It shall be their inheritance forever.”
Then the Lord renounced
from the calamity with which He had threatened His people.

RESPONSORIAL   Ps. 106(105), 19-20, 21-22, 23

Do not forget me, Lord, who is well pleased with your people.

They made a holy calf at Horeb
and threw themselves down before a casting of gold.
Their Glory they exchanged for an idol,
the image of a grass-eating ox.

They had forgotten that God had saved them,
who had shown his power in Egypt;
who had performed miracles at Cham
and at the Red Sea amazing things.

He was already thinking of letting them go
when Moses, his friend, intervened.
He pleaded with them not to be destroyed
and turned God’s wrath away from them.

VERSE FOR THE GOSPEL    Mt. 4,17

Repent, says the Lord,
for the kingdom of heaven is at hand.

GOSPEL     John 5, 31-47

Moses, on whom you have put your hope, it is he who charges you.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus spoke to the Jews :
“If I testify about Myself ,
then my testimony has no value.
“There is another who testifies about Me ,
and I know
that the testimony He bears about Me is credible.
“You sent an envoy to John
and this one has testified for the truth.
“Though I do not need the testimony of any man ,
but I say this
that ye may be saved.
“He was the lamp, kindled to lighten,
and for a short time ye rejoiced in His light.
“The testimony, however, which I possess
is more valuable than that of John :
For it is the very works
that the Father has given Me to accomplish
and which I also accomplish,
which testify of Me that I am sent by the Father.
“Also the Father Himself who sent Me
has borne witness concerning Me.
“His voice hast thou never heard nor seen his form,
and his word ye have not abiding in you
because ye believe not the One Whom He sent.
“Ye search the scriptures
thinking you will find eternal life in them,
but these very ones testify about Me.
“And yet you will not come to Me
to find life.
“I do not seek to be honored by men,
but I know
that in your hearts ye have no love to God.
“I have come in the name of my Father
and yet ye accept Me not.
“If another comes in his own name
you will accept him.
“But how can ye believe
if ye seek honor from one another,
but seek not the glory that comes from the only God?
“Think not that I will accuse thee to the Father.
“There is already one who accuses you :
Moses, on whom ye have put your hope.
“For if you believed Moses
you would also believe Me,
for it is about Me that he has written.
“If you do not believe what he wrote
how will you believe what I speak?”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

On Pope Francis’ concern for the common home on measuring the environment

8. Patriarch Bartholomew particularly stressed the need for each person to repent of the way he abuses the planet, because “to the extent that we all cause small ecological harm”, we are called to recognise “our small or large contribution to the disruption and destruction of the environment”. On this point, he has repeatedly spoken out in a powerful and provocative way, inviting us to acknowledge our sins against creation: “That human beings destroy the biological diversity in God’s creation; that human beings endanger the integrity of the earth and contribute to climate change by depriving the earth of its natural forests or by destroying its wetlands; that human beings pollute the water, the soil, the air: these are all sins”. For “a crime against nature is a crime against ourselves and a sin against God”. 

 

To be continued        For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: