http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag van de vierde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Wie zich bedreigd voelt gaat zich verdedigen. Hoe juister de beschuldiging, hoe stekeliger het verzet. Als iemand echter consequent volhoudt kijkt men met bewondering naar hem op. Jezus’ spreken en handelen zou tot nadenken moeten stemmen. Nu Hij zich een goddelijke oorsprong aanmeet wordt Hij gevaarlijk. Hij zal de waarheidstest moeten ondergaan. “Als de rechtvaardige Gods Zoon is, zal Hij hem te hulp komen”. De religieuze leiders leggen hun gezag in de weegschaal tegen Hem.

 

EERSTE  LEZING                     Wijsh. 2, 1a.12-22
Laten wij de rechtvaardige tot een schandelijke dood veroordelen.

Uit het Boek der Wijsheid

In valse waan zeggen de goddelozen tot elkaar :
“Laten wij de rechtvaardige belagen, want hij is van geen nut,
hij gaat in tegen onze werken,
hij verwijt ons zonden tegen de wet
hij beschuldigt ons van overtredingen tegen onze opvoeding.
“Hij wendt voor kennis van God te bezitten
en hij noemt zich een kind van de Heer ;
hij is ons tot een verwijt tegen onze opvattingen geworden ;
alleen al om hem te zien is ons een last,
want zijn levensstijl is anders dan van anderen
en zijn gedrag is ongewoon ;
als valse munt beschouwt hij ons,
hij mijdt onze wegen alsof ze onrein waren ;
hij noemt het einde der rechtvaardigen zalig,
hij beroemt er zich op dat God zijn vader is.
“Laten wij zien of zijn woorden waar zijn,
en nemen wij als proef wat bij zijn heengaan gebeurt.
“Want als de rechtvaardige Gods zoon is,
zal Hij hem te hulp komen
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.
“Laten wij met brutaliteit en kwelling hem aanpakken,
om te zien of hij werkelijk zachtmoedig is
en om zijn geduld te toetsen.
“Laten wij hem tot een schandelijke dood veroordelen,
hij zal immers, naar zijn zeggen, toch beschermd worden.”

Zo redeneerden ze, maar daarmee waren ze op een dwaalspoor,
want hun slechtheid verblindde hen.
Zij verstonden Gods geheimen niet,
zij hoopten niet op loon voor een heilig leven,
noch geloofden zij in een ereprijs voor smetteloze zielen.

TUSSENZANG               Ps. 34(33), 17-18, 19-20, 21, 23

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

De Heer zal over zijn beenderen waken
opdat hij er geen van breekt.
De Heer redt het leven van wie Hem dient,
alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten.

VERS VOOR HET EVANGELIE                    Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

EVANGELIE                           Joh. 7, 1-2.10.25-30
De Joden wilden zich van Jezus meester maken, maar zijn uur was nog niet gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd trok Jezus rond in Galilea,
want Hij wilde dat niet in Judea doen
omdat de Joden er op uit waren Hem te doden.
Het liep tegen een van de Joodse feesten,
het Loofhuttenfeest.
Toen zijn broeders naar het feest waren gegaan
vertrok Hij ook,
niet openlijk maar onopvallend.
Enkele Jeruzalemmers zeiden :
“Is dit niet de man die ze zoeken te doden ?
“En zie nu eens,
Hij staat in het openbaar te preken en men zegt Hem niets !
“Zou de overheid nu werkelijk erkend hebben
dat Hij de Messias is ?
“Maar van deze man weten wij waar Hij vandaan is ;
wanneer echter de Messias komt
weet geen mens waar Hij vandaan komt.”
Terwijl Jezus in de tempel leerde
riep Hij met luide stem :
“Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben ;
toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen
maar Die Mij gezonden heeft is waarachtig ;
Hem kent gij niet.
“Ik ken Hem
omdat Ik uit Hem ben en Hij Mij heeft gezonden.”
Ze wilden zich van Hem meester maken,
maar niemand sloeg de hand aan Hem
want zijn uur was nog niet gekomen.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

9. Tegelijkertijd heeft Bartholomeüs opnieuw de aandacht gevestigd op de ethische en spirituele wortels van de problemen betreffende het milieu, die ons uitnodigen niet alleen oplossingen te zoeken in de techniek, maar ook in een verandering van het menselijk wezen, omdat wij anders alleen maar de symptomen zouden aanpakken. Hij heeft ons voorgehouden van consumptie over te gaan op offer, van hebzucht op edelmoedigheid, van verkwisting op het vermogen samen te delen in een ascese die ”betekent leren geven en niet alleen maar eenvoudigweg afzien. Het is een wijze van liefhebben, langzaam overgaan van wat ik wil, op hetgeen waaraan de wereld van God behoefte heeft. Het is bevrijding van angst, hebzucht en afhankelijkheid”. Wij Christenen zijn bovendien geroepen “de wereld te aanvaarden als een sacrament van gemeenschap, als een wijze van delen met God en de naaste op wereldschaal. Het is onze nederige overtuiging dat het goddelijke en menselijke elkaar ontmoeten in het kleinste detail van het naadloze kleed van Gods schepping, zelfs in het laatste korreltje stof van onze planeet”. 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday of the fourth week of Lent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration

Those who feel threatened defend themselves. The truer the accusation, the more vehement the resistance. If, however, someone perseveres consistently, people look up to him with admiration. Jesus’ speaking and acting should make one think. Now that he assumes a divine origin, he becomes dangerous. He will have to undergo the test of truth. “If the righteous one is the Son of God, He will come to his aid”. The religious leaders put their authority in the balance against Him.

 

FIRST READING     Wis. 2, 1a.12-22
Let us condemn the righteous to a shameful death.

From the Book of Wisdom

In false delusion the wicked say to one another :
“Let us besiege the righteous, for he is of no avail,
He goes against our works,
He accuses us of sins against the law
He accuses us of transgressions against our education.
“He pretends to have knowledge of God
And he calls himself a child of the Lord ;
he has become a reproach against our conceptions ;
Just to see him is a burden to us,
for his lifestyle is different from that of others
and his behaviour is unusual ;
he regards us as false currency,
he shuns our ways as if they were unclean ;
he calls the end of the righteous blessed,
he boasts that God is his father.
“Let us see if his words are true,
and let us see by way of trial what happens at his going away.
“For if the righteous man be the son of God,
He will come to his aid
and deliver him from the hand of his enemies.
“Let us deal with him with insolence and torment,
To see if he is truly gentle
And to test his patience.
“Let us condemn him to a shameful death,
For he will be protected, he says.”

So they reasoned, but in doing so they were going astray,
For their wickedness blinded them.
They did not understand the secrets of God,
They did not hope for the reward of a holy life,
nor did they believe in a prize of honour for spotless souls.

 

Interludium Ps. 34(33), 17-18, 19-20, 21, 23

The Lord is nigh for sorrowful hearts.

From evil-doers he turns away his face,
They are forgotten on earth.
The Lord listens to the crying of the pious
And rescues them from every need.

The Lord is near to sorrowful hearts,
He helps those who acknowledge their guilt.
Many disasters threaten the pious,
from each of them the Lord rescues.

The Lord shall watch over his bones
That he may not break any of them.
The Lord saves the lives of those who serve Him,
And whosoever fleeth to Him shall fear no punishment.

 

VERSION FOR THE EVANGELY John 3, 16

So much did God love the world
that he gave his only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish.

 

GOSPEL         John 7, 1-2.10.25-30
The Jews wanted to seize Jesus, but His hour had not yet come.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus wandered about in Galilee,
for He did not want to do so in Judea
because the Jews were out to kill Him.
It came against one of the Jewish feasts,
the Feast of Tabernacles.
When His brethren had gone to the feast
He also left,
not openly but inconspicuously.
Some of the Jerusalemites said :
“Is this not the man they seek to kill?
“And now look,
He is preaching in public and they are not saying anything to Him!
“Would the authorities really have recognised
that he is the Messiah?
“But of this man we know where he comes from;
But when the Messiah comes
no one knows where he comes from.”
While Jesus was teaching in the temple
He cried out with a loud voice:
“Ye know Me, and ye know whence I am ;
yet I have not come of Myself
But He Who sent Me is true;
It is Him whom you do not know.
“I know Him
because I am of Him, and He hath sent Me.”
They wanted to take possession of Him,
but no one laid hands on him
for His hour was not yet come.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

9. At the same time, Bartholomew drew attention once again to the ethical and spiritual roots of environmental problems, inviting us to seek solutions not only in technology but also in a transformation of the human being, since otherwise we would only be tackling the symptoms. He has suggested that we move from consumption to sacrifice, from greed to generosity, from profligacy to the ability to share in an asceticism that “means learning to give and not simply to renounce. It is a way of loving, moving slowly from what I want to what the world of God needs. It is liberation from fear, greed and dependence”. We Christians are also called “to accept the world as a sacrament of communion, as a way of sharing with God and neighbour on a global scale. It is our humble conviction that the divine and the human meet in the smallest detail of the seamless garment of God’s creation, even in the last grain of dust of our planet”.

 

To be continued                For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: