http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie onderlijnt de ontzaglijke afstand tussen Jezus en de ongelovige Farizeeën: “Van beneden”, “Van boven”; “Van deze wereld”, “niet van deze wereld”; “Waar Ik heenga, kunt gij niet komen”. Het ongeloof van de Farizeeën is niet zomaar ongeloof, maar het is boosaardig, vol kwade trouw. Ze insinueren zelfmoord, wat in het jodendom afschuwelijk is. Een zelfmoordenaar bleef tot de avond onbegraven en er was geen rouwklacht. Het is alsof ze tegen Jezus zeggen: “duivelskind, ga jij maar naar de hel; wij volgen u niet”. Dit is geen gewoon misverstand maar beschimping.

EERSTE LEZING                 Num. 21, 4-9

Iedereen die gebeten is en opziet naar de bronzen slang, zal in leven blijven.

Uit het Boek Numeri

In die tijd trokken de Hebreeën van de berg Hor
in de richting van de Rietzee,
want zij wilden om Edom heentrekken.
Maar onderweg werd het volk ongeduldig.
Het keerde zich tegen God en tegen Mozes.
“Hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn ?
“Er is geen brood, er is geen water
en dat minderwaardige eten staat ons tegen.”
Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei :
“Wij hebben gezondigd,
want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd.
“Bid de Heer, dat hij die slangen van ons wegneemt.”
Toen bad Mozes voor het volk
en de Heer zei tot hem :
“Maak zo’n giftige slang en zet die op een paal.
“Iedereen die gebeten is en er naar opziet,
zal in leven blijven.”
Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
bleef in leven.

TUSSENZANG                            Ps. 102(101), 2-3, 16-18, 19-21

Heer, verhoor mijn gebed,
laat mijn geroep U bereiken.

Heer, verhoor mijn gebed,
laat mijn geroep U bereiken.
Verberg uw gelaat niet voor mij
wanneer de zorgen mij drukken.
Schenk mij uw aandacht, Heer,
verhoor mij zodra ik U aanroep.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

VERS VOOR HET EVANGELIE                   Ps. 130(129), 5 en 7

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik;
want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

EVANGELIE                                      Joh. 8, 21-30

Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, zult gij inzien dat Ik ben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sprak Jezus tot de Farizeeën :
“Ik ga heen
en gij zult Mij zoeken,
maar in uw zonden zult ge sterven.
“Waar Ik heenga kunt gij niet komen.”
De Joden zeiden daarop :
“Hij zal toch geen zelfmoord plegen
dat Hij zegt :
Waar Ik heenga kunt gij niet komen ?”
Maar Hij hernam :
“Gij zijt van beneden,
Ik ben van boven.
“Gij zijt van deze wereld,
Ik ben niet van deze wereld.
“Daarom zei Ik u
dat gij in uw zonden zult sterven,
want als gij niet gelooft dat Ik ben,
zult gij in uw zonden sterven.”
Zij vroegen Hem toen :
“Wie zijt Gij dan?”
Jezus antwoordde :
“Waarom zou Ik eigenlijk daar nog met u over spreken?
“Veel zou Ik over u kunnen zeggen tot uw veroordeling.
“Maar Hij die Mij gezonden heeft is waarachtig,
en wat Ik van Hem heb gehoord
dat zeg Ik tot de wereld.”
Zij begrepen niet dat Hij hun van de Vader sprak.
Daarop zei Jezus :
“Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven,
dan zult gij inzien dat Ik ben
en dat Ik uit Mijzelf niets doe,
maar dit alles zeg
zoals de Vader het Mij heeft geleerd.
“En Hij die Mij gezonden heeft
is met Mij ;
Hij heeft Mij niet alleen gelaten
omdat Ik altijd doe wat Hem behaagt.”
Toen Hij aldus sprak
gingen er velen in Hem geloven.
____________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Mijn oproep

13. De urgente uitdaging om ons gemeenschappelijke huis te beschermen omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken naar een houdbare en integrale ontwikkeling, aangezien wij weten dat de dingen kunnen veranderen. De Schepper laat ons niet in de steek, Hij trekt zich nooit terug van zijn plan van liefde, Hij heeft er geen spijt van dat Hij ons heeft geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te werken om ons gemeenschappelijke huis te bouwen. Ik wil mijn dankbaarheid tot uiting brengen, al degenen bemoedigen en bedanken die in de meest verschillende sectoren van menselijke activiteit werken om de bescherming van het huis dat wij delen, te waarborgen. Een bijzondere dankbaarheid verdienen allen die krachtig ervoor strijden om de dramatische gevolgen van het verval van het milieu in het leven van de armsten in de wereld op te lossen. De jongeren eisen van ons een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten.

 

Wordt vervolgd                        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Tuesday of the fifth week in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The days are approaching when we will remember the suffering and death on the cross of Jesus. Not only for Paul, but also for the evangelist John, the cross is a sign of salvation, of redemption, yes even of triumph. Jesus is contrast between light and darkness. Whoever follows Him walks in the light. Whoever does not follow Him walks in darkness. Sin and death belong to the same area: darkness. Sin is: coming into the area of darkness. Therefore, it is not simply about physical death, but about an area where there is no hope of life, no return. Nor is it about any sin: it is about unbelief, about refusing salvation, about rejecting the One who brings salvation.

FIRST READING   Num. 21, 4-9

Everyone who is bitten and looks up to the bronze serpent will be alive.

From the Book of Numbers

At that time the Hebrews were moving from Mount Hor
in the direction of the Reed Sea,
because they wanted to go around Edom.
But on the way, the people became impatient.
They turned against God and against Moses.
“Have you brought us out of Egypt to die in the desert?
“There is no bread, there is no water.
and that inferior food opposes us.”
Then the Lord sent poisonous snakes upon the people.
These bit the Israelites and many of them died.
Now the people came to Moses and said :
“We have sinned ,
for we have turned against the Lord and against you.
“Pray the Lord to take these serpents away from us.”
Then Moses prayed for the people
and the Lord said to him :
“Make such a poisonous snake and put it on a pole.
“Everyone who is bitten and looks up to it ,
will stay alive.”
Moses made a bronze snake
and put it on a pole.
Anyone who was bitten by a snake
and fixed his eyes on the bronze snake,
remained alive.

INTERLUDIUM       Ps. 102(101), 2-3, 16-18, 19-21

Lord, hear my prayer,
let my cry reach You.

Lord, hear my prayer,
let my cry reach You.
Do not hide your face from me
When sorrows press upon me.
Give me your attention, Lord,
Hear me when I call upon You.

The heathen shall fear thy name again,
the princes of the earth Your glory, Lord ;
whenThou rebuildest the walls of Zion,
when Thou returnest there in full glory;
whenThou hearest the voice of the plunderers,
their supplications not lay down besideThee .

Then set this in writing for the coming generation
and let our sons thank the Lord for it.
The Lord looks down from His holy height,
He looks down from heaven to earth.
He will hear the cry of the captives,
redeeming those consecrated to death.

VERSE FOR THE GOSPEL         Ps 130(129), 5 and 7

In the Lord I put my hope,
in his word I trust;
for the Lord is ever merciful,
his grace is without limit.

GOSPEL   John 8, 21-30

When you shall have lifted up the Son of Man, you shall see that I am.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus spoke to the Pharisees :
“I am going
and ye shall seek me,
but in your sins you shall die.
“Where I go ye cannot come.”
The Jews thereupon said :
“Surely He will not commit suicide
that He says :
Where I go ye cannot come?”
But He resumed :
“Ye are from below,
I am from above.
“Thou art of this world,
I am not of this world.
“Wherefore I said unto you
that thou shalt die in thy sins,
for if ye believe not that I am,
ye shall die in your sins.”
They then asked Him :
“Who then art Thou?”
Jesus answered :
“Why should I even speak to you about that?
“Much could I say about you to your condemnation.
“But He who sent me is true,
and what I have heard of Him
I say to the world.”
They did not understand that He spoke to them of the Father.
Thereupon Jesus said :
“When ye shall have lifted up the Son of Man ,
then you will see that I am
and that I do nothing of Myself,
but say all these things
as the Father has taught Me.
“And He who sent Me
is with Me ;
He has not left Me alone
because I always do what pleases Him.”
When He spoke thus
many came to believe in Him.

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

My call

13. The urgent challenge to protect our common home includes the concern to unite the whole human family in the search for a sustainable and integral development, since we know that things can change. The Creator does not abandon us, He never retreats from His plan of love, He is not sorry that He created us. Humanity still has the ability to work together to build our common home. I want to express my gratitude, encourage and thank all those who work in the most diverse sectors of human activity to ensure the protection of the home we share. Particular gratitude is due to all those who are vigorously fighting to resolve the dramatic consequences of environmental degradation in the lives of the world’s poorest people. The young people are demanding a change from us. They wonder how it is possible to pretend to build a better future without thinking of the environmental crisis and the suffering of those who are excluded.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: