http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Twee belangrijke zinnen verbinden lezing en evangelie. Ezechiël profeteert over het terugvoeren van de verspreide kinderen van Israël naar hun eigen grond. Kajafas zegt dat het beter is dat één mens sterft voor het volk. Johannes breekt die politieke uitspraak open en geeft haar een ruimere, profetische betekenis. Inderdaad, Jezus sterft voor het volk, maar niet alleen voor het Joodse volk. Ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen in het nieuwe Israël. De oude visie van heidenen die toestromen op de berg Sion, wordt vervangen door één nieuw Godsvolk dat uit joden en heidenen bestaat. Voortaan horen zij allen tot de kudde van Jezus. Hoe ervaren wij dat Jezus ook voor ons zijn kruis heeft opgenomen?

 

EERSTE LEZING                Ez. 37, 21-28

Ik zal de kinderen van Israël tot één enkel volk maken.

Uit de Profeet Ezekiël

Zo zegt God de Heer :
“Ik zal de kinderen van Israël,
die overal verspreid onder de heidenvolken leven,
bijeenbrengen en hen terugvoeren naar hun eigen grond.
“Ik zal hen tot één enkel volk maken,
in het land, op de bergen van Israël,
en één koning zal over hen allen regeren.
“Zij zullen niet langer twee volken zijn,
niet langer verdeeld zijn over twee rijken.
“Zij zullen zich niet meer bezoedelen met hun afgoden,
hun gruwelbeelden en al hun misdaden.
“Uit de trouweloosheden waaraan zij zich bezondigd hebben
zal Ik hen verlossen en Ik zal hen reinigen,
zodat zij mijn volk zijn en Ik hun God.
“Dan zal mijn dienaar David koning over hen zijn ;
zij zullen allen één herder hebben.
“Zij zullen leven volgens mijn geboden
en mijn wetten werkelijk onderhouden.
“Zij zullen wonen in het land
dat Ik mijn dienaar Jakob gegeven heb,
het land waar hun vaderen gewoond hebben ;
zij en hun kinderen en hun kleinkinderen
zullen daar voor altijd wonen,
en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn.
“Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten :
een altijddurend verbond zal het zijn.
“Ik zal hun een woonplaats geven,
Ik zal hen talrijk maken
en mijn heiligdom voor altijd onder hen vestigen.
“Mijn woning zal bij hen zijn.
“Zo zullen de heidenvolken weten,
dat Ik, de Heer, Israël heilig maak,
doordat mijn heiligdom voor altijd onder hen is.”

 

TUSSENZANG                Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

EVANGELIE                                     Joh. 11, 45-56

Jezus zal ook sterven om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Vele Joden die in die dagen naar Maria waren gekomen
en zagen wat Jezus gedaan had,
geloofden in Hem.
Enigen van hen gingen echter naar de Farizeeën
om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en Farizeeën
belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden :
“Wat doen we ?
“Want die man verricht veel wonderen.
“Als wij Hem zijn gang laten gaan
zullen ze allemaal in Hem geloven.
“Dan zullen de Romeinen komen
en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.”
Maar een van hen,
Kájafas, die dat jaar hogepriester was zei hun :
“Gij begrijpt er niets van ;
ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is,
dat er één mens voor het volk sterft
dan dat het hele volk ten onder gaat.”
Dit zei hij niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet voor het volk alleen
maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.
Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.

Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden,
maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn,
en wel naar de stad Efraïm waar Hij met zijn leerlingen verbleef.
Toe echter het paasfeest van de Joden op handen was
gingen velen uit de streek vóór Pasen naar Jeruzalem
om zich te reinigen.
Ze zochten naar Jezus
en zeiden tot elkaar terwijl ze in de tempel stonden :
“Wat dunkt u ?
Zou Hij niet naar het feest komen?”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Wat met ons huis aan het gebeuren is

17. De theologische of filosofische reflecties over de situatie van de mensheid en de wereld kunnen klinken als een zich steeds herhalende en ijdele boodschap, als zij zich niet opnieuw presenteren vanuit een confrontatie met de huidige context in hetgeen er aan nieuws is voor de geschiedenis van de mensheid. Daarom stel ik, alvorens te erkennen hoe het geloof nieuwe motiveringen en eisen ten opzichte van de wereld, waarvan wij deel uitmaken, aanreikt, voor om in het kort te blijven stilstaan bij hetgeen met ons gemeenschappelijke huis aan het gebeuren is.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday of the fifth week of Lent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Two important phrases connect reading and gospel. Ezekiel prophesies about returning the scattered children of Israel to their own land. Caiaphas says it is better for one man to die for the people. John breaks open that political statement and gives it a broader, prophetic meaning. Indeed, Jesus dies for the people, but not only for the Jewish people. He also dies to bring the scattered children of God together in the new Israel. The old vision of Gentiles flocking to Mount Zion is replaced by one new people of God made up of Jews and Gentiles. From now on, they all belong to the flock of Jesus. How do we experience that Jesus took up his cross for us too?

FIRST READING    Ez. 37, 21-28

I will make the children of Israel one nation.

From the Prophet Ezekiel

Thus says God the Lord :
“I will make the children of Israel,
who are scattered among the heathen nations,
and bring them back to their own land.
“I will make them one nation,
in the land, on the mountains of Israel,
and one king will reign over them all.
“No longer will they be two peoples,
no longer be divided into two kingdoms.
“They shall no more defile themselves with their idols,
their abominations, and all their crimes.
“From the faithlessness in which they have sinned I will redeem them.
I will redeem them and purify them,
so that they may be my people and I their God.
“Then my servant David will be king over them ;
they shall all have one shepherd.
“They shall live according to my commandments
and keep my laws truly.
“They shall dwell in the land
I have given my servant Jacob,
the land where their fathers dwelt ;
they and their children and their grandchildren
shall dwell there forever,
and my servant David shall be their ruler forever.
“I will make with them a covenant of peace :
a covenant that shall last for ever.
“I will give them a habitation,
I will make them numerous
and establish my sanctuary among them forever.
“My dwelling place will be with them.
“So the heathen nations will know,
that I, the Lord, will make Israel holy,
in that my sanctuary is among them forever.”

Interludium    Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

The Lord will guard us, as a shepherd keeps his flock.

Peoples, hear then the word of the Lord,
Give notice of it on distant shores.

He who once scattered Israel
will gather them together, will preserve them
as a shepherd tends his flock.

Jacob will be delivered by the Lord,
loose from the grip of him who robbed it.
Joyfully they shall enter Zion again,
set down where the Lord blesses them.

Girls dance a dance of joy
together with boys and greybeards.
Then I bring joy instead of mourning,
comfort and gladness after all their sorrow.

VERSION FOR THE GOSPEL

So much did God love the world
that he gave his only begotten Son,
so that whoever believes in him shall not perish.

GOSPEL     John 11, 45-56

Jesus will also die to bring together the scattered children of God.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Many Jews who had come to Mary in those days
and saw what Jesus had done,
believed in Him.
Some of them, however, went to the Pharisees
to tell them what Jesus had done.
The high priests and Pharisees
then called a meeting of the Sanhedrin and said :
“What shall we do?
“For this man performs many miracles.
“If we let him have his way
they will all believe in him.
“Then the Romans will come
and wipe out our people with the holy place.”
But one of them,
Caiaphas, who was high priest that year, said to them:
“You do not understand ;
you do not think that it is better for you
that one man should die for the people
than that the whole people should perish.”
He did not say this of his own accord,
but as the high priest of that year, he prophesied that Jesus would die for the people.
and not for the people alone
but also to bring together the scattered children of God.
From that day on, they were determined to kill Him.

Jesus therefore no longer moved openly among the Jews,
but departed from there into the region of the desert,
and went to the city of Ephraim, where He stayed with His disciples.
But when the Passover of the Jews was near
many from the region went to Jerusalem before Easter
to purify themselves.
They looked for Jesus
and said to each other as they stood in the temple :
“What do you think?
Would He not come to the feast?”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCISCUS

On care for the common home

What is happening to our house

17. Theological or philosophical reflections on the situation of humanity and the world can sound like a repetitive and vain message if they do not present themselves anew from a confrontation with the current context in what is new for the history of humanity. Therefore, before acknowledging how faith offers new motivations and demands in relation to the world of which we are a part, I propose to dwell briefly on what is happening to our common home.

 

To be continued       For previous publications, please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: