http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de goede week

Herdenken van het lijden van Jezus. Hoogtepunt Kerkelijk jaar.
Laatste 7 dagen van de vastentijd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We beluisteren het eerste lied van de Dienaar van de HEER. Men heeft vaak de Perzische koning Cyrus in deze verzen willen herkennen. Inderdaad, hij brak het geknakte riet (Israël) niet. Hij doofde de kwijnende vlaspit (Israël) niet. In tegenstelling met de vorige overheersers was hij geen tiran. De auteur durft hem ‘gezalfde’ noemen. Hij liet gerechtigheid stralen en bevrijdde gevangenen. Wat er ook van zij, de eerste christenen hebben deze teksten gelezen en ingevuld met het beeld van Jezus, de dienaar, die zij voor ogen hadden. De liturgie kon niet anders dan dit alles op Jezus toepassen.

EERSTE LEZING                 Jes. 42, 1-7

Hij roept niet, en op straat verheft hij zijn stem niet.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep :
De gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
“Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
“Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
“Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren :
De verre kusten zien uit naar zijn leer.”
Zo spreekt God de Heer,
Hij, die het uitspansel schiep en het spande,
die de aarde en haar gewassen uitspreidde,
die de mensen daarop adem gaf
en een geest aan allen die er zich bewegen :
“Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
“Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

TUSSENZANG               Ps. 27(26), 1, 2, 3, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden ;
mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken.
Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd,
al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Ziet uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij alleen heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

EVANGELIE                      Joh. 12, 1-11

Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op mijn begrafenis.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië,
waar Lazarus woonde
die Hij uit de doden had opgewekt.
Men gaf daar een maaltijd te zijner ere.
Marta bediende
en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen.
Maria nu nam een pond nardusbalsem,
echte en heel kostbare,
zalfde daarmee Jezus’ voeten
en droogde ze met haar haren af.
Het huis hing vol balsemgeur.
Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen,
dezelfde die Hem zou overleveren :
“Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht
en het geld aan de armen gegeven ?”
Hij zei dat niet omdat hij bezorgd was voor de armen,
maar omdat hij een dief was
en uit de beurs die hij bewaarde wegnam wat erin kwam.
Jezus echter zei :
“Laat haar begaan.
“Zij heeft dit gebruik onderhouden
vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis.
“Want de armen houdt gij altijd bij u,
Mij echter niet altijd.”

Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen
dat Jezus daar was
en kwamen erheen,
niet alleen omwille van Jezus
maar ook om Lazarus te zien
die Hij uit de doden had opgewekt.
De hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen,
omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

19. Na een tijd van irrationeel vertrouwen in de vooruitgang en de menselijke vermogens, gaat een gedeelte van de maatschappij een fase van grotere bewustwording in. Men neemt een groeiende gevoeligheid voor het milieu en voor de zorg voor de natuur waar en ontwikkelt een oprechte en smartelijke bezorgdheid voor wat er met onze planeet aan het gebeuren is. Wij zullen op een ongetwijfeld onvolledige wijze de kwesties behandelen die vandaag bij ons onrust veroorzaken en die wij intussen niet meer kunnen verdoezelen. Het doel is niet informatie te verzamelen of onze nieuwsgierigheid te verzadigen, maar ons smartelijk bewust te worden van hetgeen er met de wereld gebeurt, de moed te hebben om het in persoonlijk lijden te veranderen en zo te erkennen wat de bijdrage is die ieder kan leveren.

Wordt vervolgd               Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Monday in the good week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
We are listening to the first song of the Servant of the LORD. People have often wanted to recognise the Persian king Cyrus in these verses. Indeed, he did not break the broken reed (Israel). He did not extinguish the languishing flame (Israel). Unlike the previous rulers, he was not a tyrant. The author dares to call him ‘anointed one’. He let justice shine and freed captives. Whatever the case may be, the first Christians read these texts and filled them with the image of Jesus, the servant, they had in mind. The liturgy could not but apply all this to Jesus.

FIRST READING   Isa 42, 1-7

He does not call out, nor does he raise his voice in the street.

From the Prophet Isaiah

Thus speaks the Lord :
“This is my Servant whom I support,
My chosen one in whom I am pleased :
I pour out my spirit on him,
righteousness will he pour out on the nations.
“He does not cry out, he does not shout
And in the street he raises not his voice.
“The kinked reed he will not break,
the languishing flaxen flame not quench,
in truth he will make righteousness shine.
“Untiring and unbroken
He will make justice prevail on earth :
The distant coasts look forward to his teaching.”
Thus speaks God the Lord,
He who created the firmament and stretched it,
who spread out the earth and its crops,
who gave breath to the people thereon
and a spirit to all who move there :
“I, the Lord, call you in righteousness,
I will take you by the hand and watch over you
and make you a sign of my covenant to men
and a light to the nations.
“Blind people you will open their eyes,
deliver captives from their dungeon
and out of prison all who sit in darkness.”

INTERLUDIUM Ps. 27(26), 1, 2, 3, 13-14

The Lord is my light and my guide.

The Lord is my light and my guide,
whom should I fear ;
the Lord is the shelter of my life,
of whom shall I be afraid?

Though evildoers storm in to devour me ;
my enemies stumble, all my adversaries succumb.
Though they stand in battle before me, I am not afraid,
though they make war upon me, yet I remain confident.

I count on being able during my life
to experience the benefits of the Lord.
Look forward to the Lord and stand firm,
be of good cheer and trust in the Lord.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King,
for He alone has shown mercy
for our trespasses.

GOSPEL    John 12, 1-11

Let her be. She has maintained this custom in advance of my burial.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Six days before Easter Jesus came to Bethany,
where Lazarus dwelt
whom He had raised from the dead.
A meal was given there in His honor.
Martha served
and Lazarus was one of those who dined with Him.
Now Mary took a pound of nardus balm,
real and very precious,
anointed Jesus’ feet with it
and dried them with her hair.
The house was full of the scent of balsam.
Then Judas Iscariot, one of his disciples, said,
the same one who was to hand Him over :
“Why was not this balm sold for three hundred denarii
and the money given to the poor?”
He said this not because he was concerned for the poor ,
but because he was a thief
and took from the purse he kept what came into it.
Jesus however said :
“Let her be.
“She has maintained this custom
in anticipation of the day of my burial.
“For the poor thou keepest always with thee,
me, however, not always.”

Meanwhile, a great many Jews had come to know
that Jesus was there
and came there,
not only for the sake of Jesus
but also to see Lazarus
whom He had raised from the dead.
The high priests then decided to take Lazarus out of the way as well,
because of him many Jews ran away and believed in Jesus.
___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

19. After a time of irrational faith in progress and human capabilities, a section of society is entering a phase of greater awareness. There is a growing sensitivity to the environment and to the care of nature, and a genuine and painful concern for what is happening to our planet. We will address, in an undoubtedly incomplete manner, the issues that are troubling us today and that we can no longer gloss over. The aim is not to collect information or to satiate our curiosity, but to become painfully aware of what is happening to the world, to have the courage to turn it into personal suffering and thus recognise the contribution that each of us can make.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: