http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de goede week

Herdenken van het lijden van Jezus. Hoogtepunt Kerkelijk jaar.
Laatste  dagen van de vastentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In tegenstelling met gisteren moet men hier de naam ‘dienaar’ op de profeet zelf toepassen. Net als Mozes en Jeremia wordt hij geroepen en krijgt een opdracht. Net als Mozes en Jeremia zwoegt hij vergeefs, wordt niet gehoord en richt zich klagend tot God. Maar zoals zij, zet hij door want Jahweh is met hem. Hij zal ‘zijn doel’ bereiken, of men dit nu ziet als een bevrijding uit de ballingschap of een moreel-religieuze vernieuwing of beide samen. In elk geval reikt zijn actie tot de einden der aarde. De eerste christenen en ook de liturgie tot op vandaag passen dit toe op het Christusgebeuren.

EERSTE LEZING                     Jes. 49, 1-6

Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

Uit de Profeet Jesaja

Gij eilanden, luistert naar mij!
Spitst uw oren, verre volken!
Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen,
mijn naam heeft Hij al genoemd van de moederschoot af.
Hij heeft van mijn mond een scherpsnijdend zwaard gemaakt
en mij beschut met de schaduw van zijn hand.
Hij heeft mij een spitse pijl gemaakt
en mij in zijn koker geborgen.
Hij heeft mij gezegd :
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.”
Maar ik zei :
“Vruchteloos heb ik gezwoegd,
mijn kracht verging in leegte en wind,
maar toch behartigt de Heer mijn recht,
en komt mijn beloning van God.”
Thans echter heeft de Heer gesproken,
die mij van de moederschoot af tot zijn dienaar gevormd heeft
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte.
Hij heeft mij gezegd :
“Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de gespaarden van Israël terug te brengen.
“Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”

TUSSENZANG                    Ps. 71(70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15, 17

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luister en kom mij te hulp.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats ;
mijn rots en mij burcht zijt Gij altijd geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars.

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning.
Gehoorzaam aan de Vader
werd Hij weggebracht naar het kruis,
als een argeloos lam dat naar de slachtbank wordt geleid.

EVANGELIE               Joh. 13, 21-33.36-38

Eén van u zal Mij overleveren. Nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag
werd Hij ontroerd en bevestigde :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Een van u zal Mij overleveren.”
De leerlingen keken elkaar aan,
in het onzekere wie Hij bedoelde.
Een van de leerlingen,
degene die door Jezus bemind werd,
lag dicht tegen Jezus aan.
Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem :
“Wie bedoelt Hij?”
Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei :
“Heer, wie is het?”
Jezus antwoordde :
“Hij is het
aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen.”
Na het stuk brood te hebben ingedoopt
reikte Hij het toe aan Judas Iskariot.
En toen Judas dit had aangenomen
voer de satan in hem.
Jezus zei hem :
“Wat gij te doen hebt
doe dat spoedig.”
Maar niemand van de aanliggenden
begreep waarom Hij dit tot hem zei.
Omdat Judas de beurs hield,
meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg :
Koop wat wij voor het feest nodig hebben,
of dat hij iets aan de armen moest geven.
Toen hij het stuk brood had aangenomen
ging hij terstond weg.
Het was nacht.

Na zijn vertrek zei Jezus :
“Nu is de Mensenzoon verheerlijkt
en God is verheerlijkt in Hem.
“Als God in Hem verheerlijkt is
zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.
“Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn.
“Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb :
Waar Ik heenga kunt gij niet komen,
zo zeg Ik het thans tot u.
Simon Petrus zei Hem :
“Heer, waar gaat Gij naar toe?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Waar Ik heenga kunt gij Mij nu niet volgen,
later wel.”
Petrus vroeg Hem :
“Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen?
“Mijn leven zal ik voor U geven.”
Jezus antwoordde:
“Uw leven zult gij voor Mij geven ?
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Nog eer de haan kraait
zult gij Mij driemaal verloochend hebben.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Vervuiling, afval en wegwerpcultuur

20. Er bestaan vormen van vervuiling die de mensen dagelijks treffen. Blootstelling aan atmosferische vervuiling brengt een breed spectrum aan uitwerkingen voort op de gezondheid in het bijzonder van de armen en veroorzaken miljoenen gevallen van voortijdig overlijden. Men wordt bijvoorbeeld ziek ten gevolge van het inademen van hoge hoeveelheden rook, veroorzaakt door brandstof die wordt gebruikt om te koken of voor verwarming. Hier komt nog de vervuiling bij die allen treft en die wordt veroorzaakt door het vervoer, de rook van de industrie, het lozen van stoffen die bijdragen aan de verzuring van de bodem en het water, door kunstmest, insecticiden, fungiciden, onkruidverdelgers en giftige pesticiden in het algemeen. De technologie, die in verband met de financiën beweert de enige oplossing voor de problemen te zijn, is de facto niet in staat het mysterie te zien van de vele verbanden die er bestaan tussen de dingen en lost daarom soms een probleem op om andere te creëren.

 

Wordt vervolgd               Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Tuesday in Good Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In contrast to yesterday, here the name ‘servant’ must be applied to the prophet himself. Like Moses and Jeremiah, he is called and given an assignment. Like Moses and Jeremiah, he toils in vain, is not heard and turns to God in complaint. But like them, he perseveres because Yahweh is with him. He will achieve ‘his goal’, whether one sees it as a deliverance from exile or a moral-religious renewal or both together. In any case, his action reaches to the ends of the earth. The first Christians and also the liturgy to this day apply this to the Christ event.

 

FIRST READING   Isa. 49, 1-6

I will make you a light to the Gentiles, so that my salvation will go to the borders of the earth.

From the Prophet Isaiah

You islands, listen to me!
Prick up your ears, distant peoples!
From my mother’s womb the Lord has called me,
He has called my name from my mother’s womb.
He has made my mouth a sharp-edged sword
and sheltered me with the shadow of his hand.
He has made me a pointed arrow
and secured me in His quiver.
He has said to me :
“My servant art thou,
Israel, through whom I am going to find My glory.”
But I said :
“Fruitless have I toiled,
my strength perished in emptiness and wind,
yet the Lord upholds my right,
and my reward is from God.”
Now, however, the Lord has spoken,
who formed me into his servant from my mother’s womb
to bring Jacob back to Him
and to save Israel from destruction.
I stand with the Lord in honor
and my God is my strength.
He has said to me :
“Thou art not only my servant
to raise up Jacob’s tribes
and to bring back the spared of Israel.
“I now make thee also a light unto the Gentiles,
so that my salvation may go to the borders of the earth.”

INTERLUDIUM Ps. 71(70), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15, 17

I will praise your righteousness.

To You, Lord, I take refuge,
yet never fail me.
Thou art just, save and deliver me,
listen and come to my aid.

Be to me a refuge, a safe place ;
Thou hast been my rock and my fortress.
Deliver me, my God, from the hands of sinners.

For thou, my God, art my hope,
Thou, Lord, art my hope from my earliest youth.
From the mother’s womb I have leaned on Thee,
Thou hast been my protector since my birth.

I will praise thy righteousness,
Thy assistance all the day long.
From childhood I have experienced it,
and even now I praise Your deeds.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King.
Obedient to the Father
He was carried off to the cross
like an unsuspecting lamb led to the slaughter.

GOSPEL    John 13, 21-33.36-38

One of you will hand Me over. Before the cock crows you will have denied Me three times.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time when Jesus was at table with his disciples
He was moved and affirmed :
“Verily, verily, I say unto you :
One of you shall deliver Me up.”
The disciples looked at each other,
unsure who He meant.
One of the disciples,
the one Jesus loved,
lay close to Jesus.
Simon Peter gave him a sign and asked him :
“Who does He mean?”
Then this one leaned against Jesus’ chest and said :
“Lord, who is it?”
Jesus answered :
“It is he
to whom I will give the piece of bread that I am going to baptize.”
After having baptized the piece of bread
He reached out to Judas Iscariot.
And when Judas had accepted it
Satan entered into him.
Jesus said to him :
“What ye have to do
do it quickly.”
But none of those lying down
understood why He said this to him.
Because Judas held the purse strings,
some thought Jesus was telling him to :
Buy what we need for the feast ,
or that he should give something to the poor.
When he had taken the piece of bread
he left immediately.
It was night time.

After he left, Jesus said :
“Now the Son of Man is glorified
and God is glorified in Him.
“If God is glorified in Him
God will also glorify Him in Himself ,
yes, He will soon glorify Him.
“Little children, yet for a short time I will be with you.
“Ye shall seek Me, and as I said unto the Jews :
Where I go ye cannot come ,
I now say it to you.
Simon Peter said to Him :
“Lord, where art thou going?”
Jesus answered him :
“Where I am going ye cannot follow Me now,
You can later.”
Peter asked Him :
“Lord, why can I not follow Thee at once?
“My life I will give for Thee.”
Jesus replied:
“Thy life wilt thou give for Me?
“Verily, verily, I say unto thee :
Before the cock crows
thou shalt deny me thrice.”

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Pollution, waste and disposable culture

20. There are forms of pollution that affect people every day. Exposure to atmospheric pollution has a wide range of effects on health, particularly on the poor, and causes millions of premature deaths. For example, people fall ill as a result of inhaling high levels of smoke caused by fuel used for cooking or heating. Added to this is the pollution affecting everyone caused by transport, industrial smoke, the discharge of substances that contribute to the acidification of soil and water, by fertilisers, insecticides, fungicides, herbicides and toxic pesticides in general. Technology, which in connection with finance claims to be the only solution to problems, is de facto incapable of seeing the mystery of the many connections that exist between things, and therefore sometimes solves a problem in order to create others.

 

To be continued                              For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: