http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de goede week

Herdenken van het lijden van Jezus. Hoogtepunt Kerkelijk jaar.
Laatste  dagen van de vastentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Dit is het derde lied aan de dienaar. De profeet lijdt omwille van zijn zending maar blijft volhouden en vertrouwen temidden vervolging. Hij is zeker dat God aan zijn kant staat en verwacht een spoedige en totale ommekeer van de situatie. De liturgie heeft deze lezing ingevuld met de geseling en de doornenkroning. Wanneer we op Goede Vrijdag het vierde lied van de lijdende dienaar beluisteren, zullen we er heel stil bij worden. Het is bijna als het passieverhaal zelf.

 

EERSTE LEZING                                                          Jes. 50, 4-9a
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden.

Uit de profeet Jesaja

De Heer heeft mij gegeven
de tong van een goede leerling,
zodat ik de moedeloze toe kan spreken.
In de morgen wekt Hij mij op om te spreken,
in de morgen wekt Hij mij op om te luisteren,
zodat ik hoor wat een leerling hoort.
God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en bespuwden.
God de Heer zal mij helpen :
Daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij staat naast mij, mijn verdediger !
Wie durft mij aanklagen ?
Laat ons tegenover elkaar gaan staan !
Wie is mijn tegenpartij ? Hij trede op mij toe !
De Heer is mijn helper !
Wie overtuigt mij van schuld ?

 

TUSSENZANG                              Ps. 69(68), 8-10, 21bcd-22, 31, 33-34

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt, Heer,
nu is het de tijd van genade.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

De smaad heeft mijn hart gebroken,
ondraaglijk is het geschimp.
Ik wachtte vergeefs op deernis,
op troost, maar ik vond ze niet.
Zij deden vergif in mijn voedsel,
zij lesten mijn dorst met azijn.

Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
Hem dankbaar overal prijzen.
Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij alleen heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

EVANGELIE                      Mt. 26, 14-25

De Mensenzoon gaat heen, zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging een van de twaalf,
Judas Iskariot geheten,
naar de hogepriesters en zei :
“Wat wilt ge mij geven als ik Hem u in handen speel ?”
Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit.
En van toen af
zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.
Op de eerste dag van het ongedesemde brood
kwamen de leerlingen Jezus vragen :
“Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken ?”
Hij antwoordde :
“Gaat naar de stad en zegt aan die en die :
De Meester laat weten :
Mijn uur is nabij;
bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.”
De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen
en maakten het paasmaal gereed.
Toen de avond gevallen was
lag Hij met de twaalf leerlingen aan.
Onder de maaltijd sprak Hij :
“Voorwaar, Ik zeg u :
een van u zal Mij overleveren.”
Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen :
“Ik ben het toch niet, Heer ?”
Hij antwoordde :
“Die met Mij zijn hand in de schotel steekt
zal Mij overleveren.
“Wel gaat de Mensenzoon heen,
zoals van Hem geschreven staat,
maar wee de mens
door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd !
“Het zou beter voor hem zijn
als hij niet geboren was, die mens !”
Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei :
“Ik ben het toch niet, Rabbi ?”
Hij antwoordde hem :
“Gij zegt het.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

21. Men dient ook te denken aan de vervuiling die wordt veroorzaakt door afval, inbegrepen het gevaarlijke afval dat aanwezig is in verschillende milieus. Er worden honderden miljoenen tonnen afval per jaar geproduceerd, waarvan vele niet afbreekbaar zijn: huisafval en commercieel afval, sloopafval, klinisch, elektronisch en industrieel afval, hoog giftig en radioactief afval. De aarde, ons huis, lijkt steeds meer te veranderen in een immense opslagplaats van vuilnis. Op veel plaatsen van de planeet herinneren de ouderen zich nostalgisch de landschappen uit andere tijden, die nu verschijnen als bedolven onder afval. De chemische producten die in de stad en op de velden worden gebruikt, kunnen evenzeer als het industriële afval een effect van bio-opeenhoping hebben in de organismen van de bewoners aan de randgebieden, en deze komt ook tot stand, wanneer het niveau van de aanwezigheid van een giftig element op een plaats laag is. Vaak neemt men alleen maatregelen, wanneer de veroorzaakte effecten onomkeerbaar zijn voor de gezondheid van de personen.

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Wednesday in Good Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
This is the third song to the servant. The prophet suffers for the sake of his mission but perseveres and trusts in the midst of persecution. He is sure that God is on his side and expects a swift and total reversal of the situation. The liturgy has filled this reading with the scourging and crowning of thorns. When we listen to the fourth song of the suffering servant on Good Friday, we will become very quiet. It is almost like the passion story itself.

FIRST READING     Isa. 50, 4-9a
My face I have not turned away from those who slander me and spit on me.

From the prophet Isaiah

The Lord has given me
the tongue of a good student,
so that I may speak to the despondent.
In the morning he raises me up to speak,
in the morning, He raises me up to listen,
so that I may hear what a disciple hears.
God the Lord has spoken to me
and I have not resisted,
I did not flinch.
My back I offered to those who beat me,
my cheeks to those who snatched my beard.
And I did not turn away my face
from those who slander me and spit on me.
God the Lord will help me :
Therefore I will not be ashamed.
He is beside me, my defender !
Who dares to accuse me?
Let us face each other!
Who is my opponent? He approaches me!
The Lord is my helper!
Who will convince me of my guilt?

RESPONSORIAL   Ps. 69(68), 8-10, 21bcd-22, 31, 33-34

Hear me because thou art merciful, Lord,
now is the time of mercy.

For Your sake I have endured every reproach,
Though the red of shame rose to my face.
I became a stranger to my relatives,
my own brothers know me no more.
The care of Your house has worn me out,
on me came the scorn of those who scorn you.

The defamation has broken my heart,
the taunts are unbearable.
I waited in vain for mercy,
for comfort, but I did not find it.
They put poison in my food,
they quenched my thirst with vinegar.

God’s Name I will praise in my song,
praising him with gratitude everywhere.
Behold, the humble, and rejoice,
take courage, all of you who seek God.
God listens to what a poor person asks Him,
and does not forget his prisoners.

VERSE FOR THE GOSPEL

Do we pay homage to our King,
for He alone has shown mercy
for our debt.

GOSPEL    Mt 26, 14-25

The Son of Man is going, as it is written of Him,
but woe to the man by whom he is delivered !

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days one of the twelve,
named Judas Iscariot,
went to the high priests and said:
“What will you give me if I play Him into your hands?”
They paid him out thirty pieces of silver.
And from then on
he sought a favorable opportunity to deliver Him.
On the first day of the unleavened bread
the disciples came and asked Jesus :
“Where do You want us to prepare the Passover meal for You?”
He answered :
“Go to the city and say to such and such :
The Master lets it be known :
My hour is at hand;
with you I will take my disciples to the Passover meal.”
The disciples did as Jesus had instructed them
and prepared the Passover meal.
When evening had fallen
He lay down with the twelve disciples.
During the meal He spoke :
“Verily, I say unto you :
one of you shall deliver Me up.”
Smartly struck, one after another began to ask Him :
“Surely it is not I, Lord?”
He answered :
“He who puts his hand in the dish with Me
shall deliver Me up.
“Well goes the Son of Man,
as it is written of Him,
but woe to the man
by whom the Son of Man is delivered up!
“It would be better for him
if he had not been born, that man!”
Judas, his betrayer, also took the floor and said :
“Surely it is not I, Rabbi ?”
He answered him :
“Thou sayest.”
___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

21. One should also think of the pollution caused by waste, including the hazardous waste present in various environments. Hundreds of millions of tonnes of waste are produced every year, many of them non-biodegradable: domestic and commercial waste, demolition waste, clinical, electronic and industrial waste, highly toxic and radioactive waste. The earth, our home, seems more and more to be turning into an immense repository of rubbish. In many places on the planet, the elderly nostalgically recall the landscapes of other times, which now appear as buried under waste. The chemicals used in the city and in the fields, just like the industrial waste, can have an effect of bio-accumulation in the organisms of the inhabitants of the peripheral areas, and this also occurs when the level of presence of a toxic element in a place is low. Often, measures are taken only when the caused effects are irreversible for the health of the people.

 

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: