Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het evangelie van vandaag vat de gebeurtenissen van de afgelopen week nog eens samen. De verrezen Heer verschijnt een aantal malen, en steeds is er sprake van ongeloof en halsstarrige weigering van de leerlingen om geloof te hechten aan de getuigenissen. Ooit met twaalf, waarvan een de Messias verraden heeft en een andere zijn banden met Hem verloochende en de rest weggevlucht is, blijft er na Jezus’ dood een klein, bang groepje over. Nu hun meester gekruisigd is lopen ook zij gevaar, en wanhopig en moedeloos brengen zij ergens verborgen de dagen door. Daarom kan het contrast met hun houding van een paar dagen later niet groter zijn: we treffen de leerlingen zelfzeker en vastbesloten aan, verenigd in een enthousiaste gemeenschap, hardnekkig getuigend in Jeruzalem – zelfs tot in het Sanhedrin toe – dat de gekruisigde nog leeft. Het kan dus niet anders of er heeft zich in die luttele dagen iets van formaat afgespeeld, iets zodanig ingrijpend en wezenlijk dat het deze omkeer kan verklaren. De verkondiging van een nieuwe uittocht uit de slavernij van zonde en kwaad zal zich van nu af aan overal verspreiden.

EERSTE LEZING          Hand. 4, 13-21

Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
stonden de hogepriesters,
de oudsten van het volk en de schriftgeleerden verbaasd
toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen.
Zij herkenden hen als gezellen van Jezus.
Omdat zij bovendien de genezen man bij hen zagen staan
wisten zij er niets tegen in te brengen.
Nadat zij hun gelast hadden het Sanhedrin te verlaten
pleegden zij met elkaar overleg en zeiden :
“Wat moeten wij met die mensen doen ?
“Het is duidelijk voor alle inwoners van Jeruzalem
dat een onmiskenbaar wonderteken door hen is verricht.
“We kunnen dat niet loochenen.
“Maar om te verhinderen dat het gerucht daarvan
nog verder onder het volk verbreid wordt,
zouden we hun met dreigementen moeten verbieden
nog ooit met een beroep op die Naam tot enig mens te spreken.”
Toen riepen zij hen binnen
en verboden hun nog ooit iets te zeggen of te leren
met een beroep op Jezus’ Naam.
Petrus en Johannes gaven hun echter ten antwoord :
“Oordeelt zelf
of het voor God te rechtvaardigen zou zijn
als wij meer naar u luisterden dan naar God.
“Het is voor ons onmogelijk
niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben.”
Na hen nogmaals gedreigd te hebben
stelden zij hen in vrijheid
omdat ze met het oog op het volk
niet wisten hoe ze hen moesten straffen ;
want allen verheerlijkten God om hetgeen er gebeurd was.

TUSSENZANG                            Ps. 118(117), 1, 14-15, 16ab-18, 19-21

Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord.
of : Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.
Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer,
Hij is het die mij verlost.
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk
in alle tenten der vromen.

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht,
de hand van de Heer was machtig.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer,
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer,
maar niet ten dode gedoemd.

Maakt open de poort der gerechtigheid,
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer,
de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

ALLELUIA                    Ps. 118(117), 24

Alleluia.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Alleluia.

SEQUENTIE              (vert. J.W. Schulte Nordholt)

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
‘t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden te samen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is ‘t dat gij gezien hebt ?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mij Christus in leven !
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen : stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia.

EVANGELIE               Mc 16, 9-15

Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Nadat Jezus
in de vroege morgen van de eerste dag van de week
verrezen was,
verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena,
uit wie Hij zeven duivels had uitgedreven.
Deze ging het vertellen
aan hen die zijn metgezellen waren geweest
en nu rouwden en weenden.
Maar toen die hoorden
dat Hij leefde en door haar gezien was
geloofden ze het niet.
Daarna verscheen Hij in een andere gedaante
aan twee van hen
toen zij te voet op weg waren naar buiten.
Nadat dezen teruggekeerd waren
vertelden ze het aan de overigen,
maar zelfs zij werden niet geloofd.
Later verscheen Hij aan de elf
terwijl zij aan tafel aanlagen.
Hij maakte hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof,
omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen
die Hem gezien hadden nadat Hij verrezen was.
Daarop sprak Hij tot hen :
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

30. Terwijl de kwaliteit van beschikbaar water voortdurend verslechtert, wordt op sommige plaatsen de tendens steeds sterker deze schaarse hulpbron te privatiseren, die is veranderd in koopwaar, onderworpen aan de wetten van de markt. In werkelijkheid is de toegang tot veilig drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat het het overleven van de mensen bepaalt en daarom is het een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens. Deze wereld heeft een zware maatschappelijke schuld jegens de armen, die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat dit betekent dat hun het recht op een leven in lijn met hun onvervreemdbare waardigheid wordt ontzegd. Deze schuld wordt gedeeltelijk ingelost door grotere economische bijdragen om schoon water en zuiveringsinstallaties te leveren bij de armste bevolkingen. Maar men constateert een verspilling van water in de ontwikkelde landen, maar ook in de ontwikkelingslanden die grote reserves bezitten. Dat maakt duidelijk dat het waterprobleem gedeeltelijk een kwestie van opvoeding en cultuur is, omdat er geen bewustzijn is van de ernst van deze gedragingen in een context van grote ongelijkheid.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

Saturday ‘in Albis’ of Easter Week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Today’s Gospel once again summarizes the events of the past week. The risen Lord appears a number of times, and each time there is unbelief and stubborn refusal on the part of the disciples to give credence to the testimonies. Once with twelve, one of whom betrayed the Messiah and another denied his ties to Him, and the rest fled, a small, frightened group remains after Jesus’ death. Now that their Master has been crucified they too are in danger, and desperate and despondent they spend their days somewhere hidden. Therefore, the contrast with their attitude a few days later could not be greater: we find the disciples self-confident and determined, united in an enthusiastic community, persistently testifying in Jerusalem – even to the Sanhedrin – that the crucified one still lives. It is therefore inevitable that in those few days something significant happened, something so profound and substantial that it could explain this turnaround. The proclamation of a new exodus from the bondage of sin and evil will spread everywhere from now on.

FIRST READING   Acts 4, 13-21

It is impossible for us not to speak of what we have seen and heard.

From the Acts of the Apostles

In those days
the high priests,
the elders of the people and the scribes were amazed
when they saw the boldness of Peter and John.
They recognized them as companions of Jesus.
Because they also saw the healed man standing with them
they knew not to object.
After they had ordered them to leave the Sanhedrin
they consulted each other and said :
“What should we do with these people?
“It is clear to all the inhabitants of Jerusalem
that an unmistakable miracle has been performed by them.
“We cannot deny that.
“But in order to prevent the rumor of it
be spread still further among the people,
we should threaten to forbid them
ever again to speak to any human being with an appeal to that Name.”
Then they called them in
and forbade them from ever saying or teaching anything
with an appeal to Jesus’ Name.
Peter and John, however, answered them :
“Judge for yourself
Whether it would be justifiable before God
if we listened to you more than to God.
“It is impossible for us
not to speak of what we have seen and heard.”
After threatening them again
They set them free
because in view of the people
they did not know how to punish them ;
for all glorified God for what had happened.

 INTERLUDIUM Ps. 118(117), 1, 14-15, 16ab-18, 19-21

I thank Thee, that Thou hast heard me.
or : Alleluia.

Give thanks to the Lord, for He is gracious.
My strength and my power is the Lord,
It is He who delivers me.
Now there is a shout of celebration and happiness
in all the tents of the pious.

The Lord intervened with a mighty hand,
the hand of the Lord established me,
the hand of the Lord was mighty.
I shall not die but shall live
and universally recount the work of the Lord,
beaten, disciplined is the Lord’s way,
but not doomed.

Open up the gate of righteousness,
in it I will go and thank the Lord.
This is the gate of the Lord,
the pious enter into it.
I thank Thee, that Thou hast heard me,
that Thou hast brought me salvation.

ALLELUIA       Ps. 118(117), 24

Alleluia.
This is the day, which the Lord has made,
we will celebrate it in gladness.
Alleluia.

SEQUENCE (transl. J.W. Schulte Nordholt)

Let us praise the Lamb of Easter,
let us honour the Lamb of God with sacrifice.
Yes the Lamb saves the sheep,
Christ through his innocence
us poor sinners to the Father.
Death and life, oh miracle,
must fight together.
Who died, He lives, He is our King.
Tell us, Mary,
what is it you have seen?
The emptiness of Christ’s tomb,
the glory of Him who is risen,
angels as witnesses,
the sudarium and the shroud.
My hope, my Christ alive!
Behold He goeth before thee into Galilee.
Truly Christ is risen : rose from the dead.
O King, our Hero, give us peace. Alleluia.

GOSPEL  Mk 16, 9-15

Go out into all the world and proclaim the Gospel.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

After Jesus
early in the morning of the first day of the week
was risen,
He first appeared to Mary Magdalene,
from whom He had cast out seven devils.
This one went on to tell
to those who had been His companions
and now mourned and wept.
But when they heard
that He was alive and had been seen by her
they did not believe it.
Then He appeared in another form
to two of them
when they were on foot on their way out.
After these had returned
they told the others,
but even they were not believed.
Later he appeared to the eleven
while they were sitting at the table.
He reproached them for their stubborn unbelief,
because they had not believed those
who had seen Him after He had risen.
Thereupon He spoke to them :
“Go into all the world
and proclaim the Gospel to all creation.”

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

30. As the quality of available water continues to deteriorate, in some places there is a growing tendency to privatise this scarce resource, which has become a commodity subject to the laws of the market. In reality, access to safe drinking water is an essential, fundamental and universal human right, because it determines people’s survival and is therefore a precondition for the exercise of the other human rights. This world owes a heavy social debt to the poor, who do not have access to drinking water, because it means denying them the right to live in line with their inalienable dignity. This debt is partly repaid through increased economic contributions to provide clean water and treatment facilities to the poorest populations. But there is a wastage of water in developed countries, as well as in developing countries with large reserves. This shows that the water problem is partly a matter of education and culture, as there is no awareness of the seriousness of these behaviours in a context of great inequality.

 

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________________