http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede Paaszondag Beloken Pasen

 

De leerlingen bevonden zich in een afgesloten ruimte.
Plotseling stond Jezus in hun midden en konden zij zien dat Hij het was.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

De leerlingen hielden de deuren van hun verblijfplaats gesloten, uit vrees.
Vandaar ook de naam ‘beloken Pasen’, van het oude werkwoord ‘luiken’,
dat in het Middelnederlands ‘sluiten’ betekent.
Toch komt Jezus, ongehinderd door die gesloten deuren, in hun midden
en sterkt hen in hun geloof.

Vandaag komen we opnieuw samen rond de Heer
om ons, net als de leerlingen destijds,
door Hem te laten ‘ont-luiken’,
de grendels van onze vrees te laten wegnemen
en ons te laten sterken in geloof,
zodat ook wij, door wie Christus is voor ons,
aanstekelijk kunnen worden voor anderen.

EERSTE  LEZING                         Hand. 5, 12-16

Steeds meer mensen geloofden in de Heer.

Uit de Handelingen der Apostelen 

Door de handen van de apostelen
geschiedden er vele wondertekenen onder het volk.
Allen waren eensgezind
en kwamen tezamen in de Zuilengang van Salomo.
Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen,
hoezeer het volk hen ook prees.
Steeds meer geloofden er in de Heer;
mannen zowel als vrouwen
sloten zich in grote groepen bij hen aan.
Men bracht zelfs de zieken op straat;
ze werden neergelegd, de een op een bed,
de ander op een draagbaar,
in de hoop dat als Petrus voorbijging
tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen.
Zelfs uit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe.
Zij brachten zieken mee en mensen die van onreine geesten te lijden hadden,
en allen werden genezen.

Antwoordpsalm                        Ps. 118(117), 2-4, 22-24,25-27a

Keervers
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Herhaalt het, stammen van Israël:
Eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, zonen van Aäron:
Eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed.
Gezegend die komt met de naam van de Heer;
wij zegenen u uit het huis des Heren;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

TWEEDE LEZING                     Apok.  1, 9-11a.12-13.17-19

Ik was dood, en zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen.

Uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes,
uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking
en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus,
ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus.
Ik raakte in geestvervoering op de dag des Heren
en hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: “Schrijf op in een boek wat gij ziet
en stuur het aan de zeven kerken.”

Ik keerde mij om om te zien wie mij had aangesproken.
En toen ik mij omkeerde zag ik zeven gouden luchters,
en tussen de luchters iemand als een Mensenzoon,
gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte,
het middel omgord met een gouden gordel.

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en sprak:
“Vrees niet.
Ik ben het,
de Eerste en de Laatste,
de Levende.
Ik was dood, en zie
Ik leef in de eeuwen der eeuwen.
En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Schrijft dan op wat gij gezien hebt,
én wat nu is én wat hierna geschieden zal.”

Vers voor het evangelie               Joh. 20,29

Alleluia
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge,
zegt de Heer,
zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia

 

EVANGELIE                                 Joh. 20,19-31
Acht dagen later kwam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Op de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft
zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”

Tomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd,
was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem:
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde kan leggen,
zal ik zeker niet geloven.”

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

In het bijzijn van zijn leerlingen  heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan,
welke niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven
dat Jezus de Christus is,
de Zoon van God,
en opdat gij door te geloven
leven moogt in zijn Naam.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

31. Een grotere schaarste aan water zal een stijging van de kosten van levensmiddelen en verschillende producten die van het watergebruik afhankelijk zijn, ten gevolge hebben. Sommige studies hebben het gevaar gesignaleerd dat men binnen weinig decennia acuut te maken zal hebben met waterschaarste, als men niet snel maatregelen neemt. De milieu-effecten zouden miljarden mensen kunnen treffen en anderzijds is te voorzien dat de watercontrole door grote internationale ondernemingen verandert in een van de belangrijkste bronnen voor een conflict in deze eeuw.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Second sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

The disciples kept the doors of their abode closed, out of fear.
Yet, unhindered by those closed doors, Jesus comes into their midst
and strengthens them in their faith.

Today we gather again around the Lord
In order to allow ourselves, just like the disciples back then,
let ourselves be ‘unfolded’ by Him,
let the shackles of our fears be removed
and be strengthened in faith,
so that we too, through who Christ is for us,
can become contagious for others.

FIRST READING      Act 5, 12-16

More and more people believed in the Lord.

From the Acts of the Apostles

Through the hands of the apostles
many miracles were performed among the people.
All were united
and gathered in the Colonnade of Solomon.
None of the others dared to join them,
however much the people praised them.
More and more believed in the Lord;
men and women
joined them in large groups.
Even the sick were brought out into the streets
and laid down, one on a bed,
the other on a stretcher,
in the hope that when Peter passed by
at least his shadow would fall on one of them.
Even from the towns around Jerusalem, people poured in.
They brought the sick
and those suffering from unclean spirits,
and all were healed.

Reply Ps. 118(117), 2-4, 22-24,25-27a

Refrain
Give thanks to the Lord, for he is merciful.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Repeat it, tribes of Israel:
his mercy is infinite!
Repeat it, sons of Aaron:
His mercy is endless!
Repeat it, servants of the Lord,
his mercy is endless!

The stone which the builders despised
has become the cornerstone.
It is the Lord who has done this,
a miracle before our eyes.
This is the day that the Lord has made,
and we shall celebrate it with joy.

O Lord, give us Thy salvation,
O Lord, grant us prosperity.
Blessed is he who comes in the name of the Lord;
we bless thee from the house of the Lord;
the Lord is God, he enlightens us.

SECOND READING     Apok.  1, 9-11a.12-13.17-19

I was dead, and look, I live for ever.

From the Book of Revelation by the holy Apostle John

I, John,
your brother and your companion in the tribulation
and in the kingdom and in the expectation of Jesus,
was on the Isle of Patmos
because of the word of God and the testimony about Jesus.
I was carried away on the Lord’s day
and heard a voice behind me, loud like a trumpet, calling,
“Write down in a book what you see
and send it to the seven churches.”

I turned around to see who had addressed me.
And when I turned round I saw seven golden chandeliers,
and among the chandeliers one like a Son of Man,
clothed in a robe that reached to the feet,
girded at the waist with a golden girdle.

When I saw Him I fell as though dead at His feet.
But He laid His right hand upon me and said,
“Fear not.
It is I,
the first and the last,
the Living One.
I was dead, and behold
I live throughout the ages of ages.
And I have the keys of death and of the realm of the dead.
Write therefore what ye have seen,
and what is, and what shall be hereafter.

Verse for the Gospel John 20,29

Alleluia
Because thou hast seen me, O Tomas, thou believest,
saith the Lord,
Blessed are those who have not seen and yet have believed.
Alleluia

GOSPEL     John 20,19-31
Eight days later Jesus came.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

On the evening of the first day of the week,
when the doors of the disciples’ dwelling place
were closed for fear of the Jews,
Jesus came in,
stood in their midst, and said,
“Peace be with you.”
Having said this,
He showed them His hands and His side.
The disciples were filled with joy
when they saw the Lord.
As the Father has sent Me,
so I am sending you.”
After these words He breathed on them and said,
“Receive the Holy Spirit.
If you forgive anyone sins,
they are forgiven;
and if you do not forgive them,
they are not forgiven.”

However, Tomas, one of the twelve, also called Dídymus,
was not with them when Jesus came.
The other disciples told him,
“We have seen the Lord.”
But he replied,
“Until I see in his hands the sign of the nails,
and can put my finger in the place of the nails,
and can put my hand in his side,
I will certainly not believe.”

Eight days later
his disciples were again gathered in the house,
and now Tomas was there.
Although the doors were closed, Jesus entered,
stood in their midst and said,
“Peace be with you.”
Then He said to Tomas,
“Come here with your finger and look at my hands.
Reach out your hand and put it in my side,
and be no longer unbelieving but believing.”
Then Tomas exclaimed:
“My Lord and my God!”
Then Jesus said to him,
“Because you have seen Me you believe?
Blessed are those who have not seen and yet have believed.”

In the presence of His disciples,
Jesus performed many other signs,
which are not recorded in this book,
but these are recorded here that you may believe
that Jesus is the Christ,
the Son of God,
and that by believing
you may live in His Name.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

31. A greater scarcity of water will lead to an increase in the cost of food and various products that depend on the use of water. Some studies have identified the danger of acute water scarcity within a few decades if action is not taken quickly. The environmental impact could affect billions of people and, on the other hand, it is foreseeable that water control by large international corporations will turn into one of the main sources of conflict in this century.

 

To be continued      For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: