Reisgezel van Paulus en Barnabas. Schrijver van het tweede evangelie.
Patroon van Venetië. overleden ca. 68

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

OVERWEGING

Uit de Petrusbrief weerhouden we een punt om in gebed te overwegen: de nederigheid of deemoed. Alleen wanneer wij ons klein en nederig weten, kan God zijn grootheid tonen. Met een trotse mens kan God niet veel doen, tenzij oproepen tot bekering. De weg is vaak dat wij eerst ‘vastlopen’, om te ontdekken dat we Gods genade nodig hebben.
In feite is dit de beleving van het sterven en verrijzen van de Heer Jezus. Dat is waarom het getuigenis van de evangelisten zo belangrijk is: zij getuigen van een gekruisigde én verrezen Jezus, opdat wij zouden geloven, ons zouden bekeren, en de weg ten leven zouden inslaan.

EERSTE LEZING                1 Petr. 5, 5b-14  

U groet mijn zoon Marcus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Allen moeten zich in de omgang met elkaar
laten leiden door nederigheid,
want God weerstaat de hovaardigen
maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Houdt u dan klein onder de sterke hand van God :
Hij zal u te zijner tijd omhoogheffen.
Schuift al uw zorgen op Hem af
want Hij heeft zorg voor u.
Weest nuchter,
wordt wakker !
Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw,
op zoek naar een prooi om te verslinden.
Weerstaat hem,
sterk door het geloof.
Ge weet dat soortgelijk lijden
het deel is van uw broeders over heel de wereld.
De God van alle genade
die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen,
Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen
en stevig zetten op hechte grondslagen.
Hem is de kracht in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Ik beschouw Silvanus als een betrouwbaar medebroeder ;
met zijn hulp heb ik u dit kort woord van bemoediging geschreven.
Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is :
Houdt daarin stand !

U groet de zustergemeente in Babylon,
evenals mijn zoon Marcus.
Groet elkaar met de kus van de liefde.

Vrede voor u allen die in Christus zijt !

TUSSENZANG                      Ps. 89(88), 2-3, 6-7, 16-17

Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen.
of : Alleluia.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd : mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

De hemel prijst uw grote daden, Heer,
de bovenaardse machten uw getrouwheid.
Want wie is in den hoge aan de Heer gelijk?
Wie is als Hij onder de godenzonen ?

Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid.

ALLELUIA              1 Kor. 1, 23-24

Alleluia.
Wij verkondigen een gekruisigde Christus,
Gods kracht en Gods wijsheid.
Alleluia.

EVANGELIE           Mc. 16, 15-20

Verkondig het evangelie aan heel de schepping.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei :
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
“Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
“En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen :
In mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen ;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen ;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken,
en de Heer werkte met hen mee
en schonk kracht aan hun woord
door de tekenen die het vergezelden.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Het verlies van de biodiversiteit

32. Ook de hulpbronnen van de aarde worden geplunderd ten gevolge van opvattingen over economie en commerciële activiteit die te zeer verband houden het onmiddellijke resultaat. Het verlies van wouden en bossen houdt tegelijkertijd het verlies in van soorten die in de toekomst uiterst belangrijke hulpbronnen zouden kunnen zijn, niet alleen voor de voeding, maar ook voor de genezing van ziekten en vele diensten. De verschillende soorten bevatten genen die belangrijke hulpbronnen kunnen zijn om in de toekomst te kunnen beantwoorden aan sommige menselijke behoeften of om sommige milieuproblemen op te lossen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday Saint Mark, Evangelist

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION

From the letter to Peter we take a point to consider in prayer: humility. Only when we are small and humble can God show his greatness. God cannot do much with a proud man, except call him to repentance. The way is often that we first ‘get stuck’, to discover that we need God’s grace.
In fact, this is the experience of the death and resurrection of the Lord Jesus. That is why the testimony of the evangelists is so important: they testify of a crucified and risen Jesus, so that we would believe, repent, and take the road to life.

FIRST READING 1 Peter 5, 5b-14  
You greet my son Mark.

From the first letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

In their relations with one another, all should be
guided by humility,
for God resists the proud
but to the humble he gives grace.
Then keep yourselves small under the strong hand of God:
He will lift you up in due time.
Cast all your cares upon Him
for He careth for you.
Be sober,
wake up!
Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion,
looking for prey to devour.
Resist him,
strong in faith.
You know that similar suffering
is the portion of your brothers throughout the world.
The God of all grace
who in Christ has called you to His eternal glory,
He Himself will restore and confirm you after a short time of suffering
and set you on firm foundations.
His is the power in the ages of ages.
Amen.

I consider Silvanus a trustworthy fellow brother ;
with his help I have written you this short word of encouragement.
It is my firm conviction that this is the true grace of God :
Stand firm in it !

You salute the sister congregation in Babylon,
as well as my son Marcus.
Greet one another with the kiss of love.

Peace to you all who are in Christ !

INTERLUDIUM            Ps. 89(88), 2-3, 6-7, 16-17

Your favours, Lord, I will always sing.
or : Alleluia.

Your favours, Lord, I wish to sing,
proclaiming your faithfulness to every generation.
Thou hast said, My favour endureth forever,
heaven is the foundation of my faithfulness.

The heavens praise your great deeds, Lord,
the heavenly powers thy faithfulness.
For who in the highest is equal to the Lord?
Who is like Him among the sons of the gods?

Happy is the people who know what joy is,
because they live, Lord, in the light of your countenance.
From day to day it trusts in your Name,
finding its strength in your righteousness.

ALLELUIA 1 Cor. 1, 23-24

Alleluia.
We proclaim a crucified Christ,
God’s power and God’s wisdom.
Alleluia.

 

GOSPEL       Mk. 16, 15-20

Proclaim the Gospel to All Creation.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus appeared to the eleven and said :
“Go out into all the world
and preach the gospel to all creation.
“He who believes and is baptised will be saved,
but whoever does not believe will be condemned.
“And these signs shall accompany the believers :
In my name they will cast out devils,
speak new languages,
take up serpents ;
even if they drink deadly poison it will not harm them ;
and if they lay hands on the sick
the sick shall be healed.”
After the Lord Jesus had thus spoken to them,
He was taken up to heaven
and He is seated at the right hand of God.
But they went out to preach everywhere,
and the Lord worked with them
and gave power to their word
by the signs which accompanied it.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

The loss of biodiversity

32. The earth’s resources are also being plundered as a result of attitudes to economics and commercial activity that are too closely linked to the immediate result. The loss of forests and woodlands implies at the same time the loss of species that could be extremely important resources in the future, not only for food but also for curing diseases and many services. The different species contain genes that could be important resources for meeting some human needs in the future or for solving some environmental problems.

 

To be continued               For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________