http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de tweede Paasweek

Boek met kaars 40

                                                       

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Voor alles wat met Jezus gebeurde, tijdens zijn leven over het kruis heen tot en met de heerlijkheid bij God, is maar één enkele grond: Gods onbegrijpelijke, onmetelijke, mateloze liefde. Een wereld die van God vervreemd is, kan de kloof nooit vanuit zichzelf dichten:Het initiatief komt van God. Het is in Jezus dat God tot het uiterste gegaan is om de mens te redden. Dat geeft de mens een zekere verantwoordelijkheid, die hij in vrijheid kan opnemen of weigeren: Hij is voor of hij is tegen Jezus, hij gelooft of hij gelooft niet. Hij kan keuzes maken, ten goede of ten kwade. En zelfs wie Jezus niet kent en goed doet, leeft in zekere zin in God.

 

EERSTE LEZING          Hand. 4, 32-37
Eén van hart en één van ziel 

  
Uit de Handelingen van de Apostelen
  

De menigte die het geloof had aangenomen
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde;
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen.
Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten
en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.
Zo bezat Jozef, een leviet uit Cyprus,
die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen,
– dit betekent: Zoon van vertroosting –
een akker die hij verkocht
en waarvan hij het geld meebracht
om het aan de voeten van de apostelen neer te leggen.

TUSSENZANG                     Ps. 93 (92), 1ab, 1c-2,5

De Heer is koning, met luister omkleed.
Alleluia
De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij!

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

ALLELUIA            Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia

EVANGELIE                 Joh.  3,7-15

Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij Hij die
uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
 

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij moet opnieuw geboren worden.
“De wind blaast waarheen hij wil:
gij hoort wel zijn gesuis
maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heengaat;
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”
Nikodémus gaf Hem ten antwoord:
“Hoe kan dat geschieden?”
Daarop zei Jezus weer:
“Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens?
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wij spreken over wat Wij weten,
en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben
maar onze getuigenis aanvaardt gij niet.
Wanneer ge zelfs niet gelooft  als Ik u spreek over dingen die op aarde reeds bekend zijn,
hoe zult ge dan geloven
als Ik u spreek over dingen die nog in de hemel verborgen zijn?
“Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen,
tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
de Mensenzoon.
“En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven,
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

33. Het is echter niet genoeg alleen maar te denken aan de verschillende soorten als eventuele te exploiteren “hulpbronnen” en daarbij te vergeten dat zij een waarde op zich hebben. Ieder jaar verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die wij niet meer zullen kunnen kennen, die onze kinderen niet zullen kunnen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De overgrote meerderheid sterft uit om redenen die te maken hebben met de een of andere menselijke activiteit. Door toedoen van ons zullen duizenden soorten God geen lof meer brengen met hun bestaan, noch zullen zij ons hun boodschap kunnen meedelen. Wij hebben het recht niet ertoe.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday in the second Easter week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION
For everything that happened to Jesus, during his life across the cross to glory with God, there is only one ground: God’s incomprehensible, immeasurable, boundless love. A world estranged from God can never close the gap by itself: the initiative comes from God. It is in Jesus that God went to the extreme to save man. This gives man a certain responsibility, which he can accept or refuse freely: he is for or against Jesus, he believes or does not believe. He can make choices, for better or for worse. And even those who do not know Jesus and do good, in a sense live in God.

 

FIRST READING      Acts 4, 32-37
One in heart and one in soul 

From the Acts of the Apostles
The crowd that had accepted the faith
were one in heart and one in soul
And there was not one who called any of his possessions
There was no one who called any of his possessions his own;
On the contrary, they owned everything in common.
With strength and emphasis the apostles testified
of the resurrection of the Lord Jesus
and rich grace rested upon them all.
There was not a single needy person among them,
because all those who owned lands or houses sold them
and brought the proceeds
to be laid at the apostles’ feet.
To each according to his need.
So Joseph , a Levite from Cyprus,
who was nicknamed Barnabas by the apostles,
– which means Son of Consolation –
owned a field which he sold
and from which he brought the money
to lay it down at the feet of the Apostles.

INTERLUDIUM   Ps. 93 (92), 1ab, 1c-2,5

The Lord is King, clothed with glory.
Alleluia
The Lord is King, clothed in glory,
with power the Lord hath girded himself.

As firm as the earth, unshakable,
as firm is thy throne throughout the ages,
from everlasting, God, art thou!

All that thou dost proclaim is trustworthy,
Thy house is holy for ever.

ALLELUIA      Rom. 6, 9

Alleluia.
Christ, once risen from the dead
dies no more;
death has no more power over Him.
Alleluia

GOSPEL      John 3,7-15

No one has ever ascended into heaven except He who
descended from heaven, the Son of Man.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus said to Nicodemus:
“Verily, verily, I say unto thee:
Ye must be born again.
“The wind blows whithersoever it pleases:
Ye hear its hissing, but know not whence it cometh,
and whither it goeth;
so it is with everyone who is born of the Spirit.”
Nicodemus answered him:
“How can this be?”
Thereupon Jesus said again:
“Thou art a teacher of Israel, and knowest not even this?
“Verily, verily, I say unto thee:
We speak of what We know
and We testify of what We have seen
but ye do not accept Our testimony.
If ye believe not even when I speak unto you of things already known on earth,
how then will you believe
when I speak to you of things that are still hidden in the heavens?
“Never has anyone ascended to Heaven,
except He that descended from heaven,
the Son of Man.
“And this Son of Man must be lifted up,
as Moses once lifted up the serpent in the wilderness,
so that everyone who believes
in Him shall have everlasting life.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

33. It is not enough, however, just to think of the various species as possible “resources” to be exploited, forgetting that they have a value in themselves. Every year, thousands of plant and animal species disappear that we will not be able to know, that our children will not be able to see, because they are lost forever. The vast majority die out for reasons related to human activity of one kind or another. Because of us, thousands of species will no longer be able to praise God with their existence, nor will they be able to communicate their message to us. We have no right to do so.

 

To be continued             For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: