http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Petrus Chanel, pr. en mrt.

 

Geb: 12/07/1803 Overleden: 28/04/1841 Futuna
Geb: 31/01/1673 Overleden: 28/04/1716
Eerste martelaar van Oceanië
Zaig:1889 Heilig 1954

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De apostelen worden door de hogepriesters beschuldigd. Ze houden zich niet aan het verbod om te verkondigen, en inhoudelijk blijven ze de overheid ervan beschuldigen de moord op Jezus uitgevoerd te hebben. Petrus beantwoordt de beschuldigingen, maar bevestigt formeel dat ze niet zullen gehoorzamen, tenzij aan God. Het geloof in Jezus, in zijn dood en verrijzenis zal offers vragen: ook van ons. Zijn wij daartoe bereid ?

EERSTE LEZING                  Hand. 5, 27-33

Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber
de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin.
De hogepriester begon hen te ondervragen :
“Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden
in die Naam onderricht te geven ?
“Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
“Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.”
Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord :
“Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
“De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt
door Hem aan het kruis te slaan.
“Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven
aan zijn rechterhand
om aan Israël bekering
en kwijtschelding van zonden te schenken.
“Van dit alles zijn wij getuigen,
maar ook de heilige Geest
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”
Toen zij dit hoorden ontstaken zij in woede
en besloten hen te doden.

TUSSENZANG                 Ps. 34(33), 2, 9, 17-18, 19-20

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.
of : Alleluia.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                         Joh. 3, 31-36

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus :
“Wie van boven komt
staat boven allen.
“Wie van de aarde is
behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde.
“Wie uit de hemel komt staat boven allen.
“Hij legt getuigenis af van wat Hij zag en hoorde,
maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis.
“Wie zijn getuigenis wel aanvaardt
bezegelt daarmee dat God waarachtig is.
“Want Hij, die door God gezonden is
spreekt Gods eigen woorden :
zo mateloos schenkt God zijn Geest.
“De Vader heeft de Zoon lief
en heeft Hem alles in handen gegeven.
“Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwig leven.
“Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien,
integendeel, de toorn Gods blijft op hem.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

35. Wanneer wij het milieueffect van sommige economische initiatieven analyseren, dan zijn wij gewoon de effecten op de bodem, het water en de lucht in aanmerking te nemen, maar niet altijd wordt daarin een nauwkeurige studie van het effect op de biodiversiteit opgenomen, alsof het verlies van enkele soorten of groepen dieren of planten iets van weinig belang zou zijn. Straten, nieuwe culturen, omheiningen, waterbassins en andere constructies nemen bezit van de leefgebieden en versplinteren deze soms zodanig dat de dierenpopulaties niet meer kunnen trekken of zich vrij kunnen verplaatsen, zodat sommige soorten het risico lopen uit te sterven. Er bestaan alternatieven die minstens het effect van deze werken verzachten, zoals het aanleggen van biologische corridors, maar men komt in weinig landen een dergelijk zorg en aandacht tegen. Wanneer enkele soorten commercieel worden geëxploiteerd, dan wordt niet altijd hun wijze van groei bestudeerd om een buitensporige afname ervan met daaruit voortkomende ontwrichting van het ecosysteem te vermijden.

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

 Thursday – St Peter Chanel, pr. and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The apostles are accused by the high priests. They fail to comply with the prohibition against proclaiming, and in substance they continue to accuse the authorities of having carried out the murder of Jesus. Peter answers the accusations, but formally affirms that they will not obey except to God.  Faith in Jesus, in his death and resurrection will require sacrifices, also from us. Are we prepared to do so?

FIRST READING    Acts 5:27-33

Of all this we are witnesses, but also the Holy Spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days, the servants of the Commander-in-Chief
were taken away the apostles and brought them before the Sanhedrin.
The high priest began to question them :
“Have we not expressly forbidden you
teaching in that Name?
“By your doing all Jerusalem is full of your teaching.
“Moreover, you want to charge us with the blood of that man.”
But Peter and the other apostles replied :
“One must obey God more than men.
“The God of our fathers raised Jesus to life,
whom you have attempted
by crucifying him on the cross.
“God has exalted him as Guide and Savior
at his right hand
to bring repentance
and remission of sins.
“Of all this we are witnesses,
but also the Holy Spirit
whom God has given to those who obey Him.”
When they heard this, they flew into a rage
and decided to kill them.

INTERLUDIUM   Ps. 34(33), 2, 9, 17-18, 19-20

Those who cry out in distress, to them the Lord listens.
or : Alleluia.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
Pay attention and notice how gracious the Lord is,
happy is he who seeks his salvation in Him.

From evildoers He turns away His face,
they are forgotten on earth.
To the pious who cry the Lord listens
and rescues them from every need.

The Lord is near to sorrowful hearts,
He helps those who acknowledge their guilt.
Many disasters will threaten the pious,
from each of them the Lord rescues him.

ALLELUIA

Alleluia.
He who called everything into existence
and has mercy on us, his people,
He is risen, Christ the Lord!
Alleluia.

GOSPEL  John 3, 31-36

The Father loves the Son and has given Him everything.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to Nicodemus :
“He who comes from above
is above all.
“He who is of the earth
belongs to the earth and speaks the language of the earth.
“He who comes from heaven is above all.
“He bears witness to what He saw and heard,
yet no one accepts His testimony.
“Those who do accept His testimony
seals that God is true.
“For He who is sent by God
speaks God’s own words :
so immoderately does God bestow His Spirit.
“The Father loves the Son
and has given Him everything in His hands.
“He who believes in the Son has eternal life.
“Whoever refuses to believe in the Son will not see life,
on the contrary, the wrath of God remains on him.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

35. When we analyse the environmental impact of certain economic initiatives, we are used to considering the effects on soil, water and air, but this does not always include a precise study of the impact on biodiversity, as if the loss of a few species or groups of animals or plants were something of little importance. Streets, new cultures, fences, water basins and other constructions take over habitats and sometimes fragment them to such an extent that animal populations can no longer migrate or move freely, putting some species at risk of extinction. There are alternatives that at least mitigate the effect of these works, such as the creation of biological corridors, but such care and attention is encountered in few countries. When some species are commercially exploited, their mode of growth is not always studied in order to avoid their excessive decline with subsequent disruption of the ecosystem.

 

To be continued           For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: