http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Catharina van Siëna, mgd. en krkl.

 

Kerklerares. Geb: 25/3/1347 +: Rome 29/4/1380
Een van de beroemdse mystici. Patrones van Europa.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
‘Peilloze diepte, eeuwige God, Gij zijt een vuur dat altijd brandt en niet opraakt. Gij verteert met uw warmte iedere eigenliefde van de ziel. Gij zijt het vuur dat iedere koude wegneemt, en Gij verlicht de geesten met uw licht, met dat licht waarmee Gij mij uw waarheid hebt doen kennen. Heer, Gij roept mij om naar u te komen, en ik kom naar U toe, zeker niet op grond van mijn verdiensten, maar slechts dank zij uw barmhartigheid.’
(Catharina van Siena, Dialoog over de goddelijke Voorzienigheid)

EERSTE LEZING             1 Joh. 1, 5-2, 2

Het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Dit is de boodschap die wij van Christus gehoord hebben
en aan u doorgeven :
God is licht,
en er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als wij beweren deel te hebben aan zijn leven
terwijl onze wegen duister zijn
liegen wij met woord en met daad.
Maar als wij wandelen in het licht,
– zoals Hij zelf is in het licht –
dan hebben wij deel aan elkanders leven,
terwijl het bloed van zijn Zoon Jezus ons reinigt van elke zonde.
Als wij beweren zonder zonde te zijn
bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden,
is Hij zo getrouw en genadig
dat Hij onze zonden vergeeft
en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben
maken wij Hem tot een leugenaar ;
dan woont zijn woord niet in ons.

Kinderen,
ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven :
wij hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

TUSSENZANG       Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden.

EVANGELIE             Mt. 11, 25-30

Deze dingen hebt Gij verborgen gehouden
voor wijzen en verstandigen,
maar geopenbaard aan kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
“Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

_________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

36. De zorg voor de ecosystemen vraagt om een blik die verder gaat dan het onmiddellijke, omdat de bescherming ervan niemand interesseert, wanneer men alleen maar snel en gemakkelijk economisch gewin zoekt. Maar de kosten van de door egoïstische zorgeloosheid veroorzaakte schade is vele malen groter dan het economisch voordeel dat men kan behalen. In het geval van het verlies of een serieuze beschadiging van enkele soorten hebben wij het over waarden die welke berekening dan ook te boven gaan. Daarom kunnen wij stomme getuigen zijn van zeer ernstige ongerechtigheden, wanneer men beweert belangrijke economische voordelen te behalen en de rest van de tegenwoordige en toekomstige mensheid voor de zeer hoge kosten van het verval van het milieu laat betalen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Friday – St. Catherine of Siena, virg. and clerg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

CONSIDERATION
Deep down, eternal God, you are a fire that always burns and never runs out. Thou art the fire that consumes every self-love of the soul. Thou art the fire that takest away every cold, and Thou dost enlighten the spirits with thy light, with that light wherewith Thou hast made me know thy truth. Lord, You call me to come to You, and I come to You, certainly not on account of my merits, but only thanks to Your mercy.’
(Catherine of Siena, Dialogue on Divine Providence)

FIRST READING      1 Jn 1:5-2:2

The blood of Christ cleanses us from all sin.

From the First Letter of the Holy Apostle John

My friends,

This is the message which we have heard from Christ
and pass on to you:
God is light,
and in Him there is no trace of darkness.
If we claim to be partakers of His life
while our ways are dark
we lie in word and in deed.
But if we walk in the light
– as He Himself is in the light –
Then we have part in each other’s lives,
while the blood of His Son Jesus cleanses us from all sin.
If we claim to be without sin
we deceive ourselves
and the truth does not dwell in us.
If we confess our sins,
He is so faithful and merciful
that He forgives our sins
and cleanses us from all evil.
But if we say that we have not committed any sin
we make Him a liar ;
then His word does not dwell in us.

Children,
I write to you
with the intention that you should not sin.
But even if someone were to sin :
we have an advocate with the Father,
Jesus Christ,
who is completely without sin,
who makes up for all our sins
and not only ours but of the whole world.

INTERLUDIUM            Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a

Glorify, my soul, the Lord.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of thy being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits!

It is he who forgives you your debts,
He who heals you of your infirmities.
It is he who saves you from destruction,
who surrounds you with his favour and mercy.

The Lord is merciful and gracious,
forgiving and clement.
He does not keep reproaching you,
He is not wroth forever.

As much as a father loves his children,
the Lord loves His servants.
He knows from what He made man,
He remembers that we are but dust.

But God’s mercy endures forever and ever,
He is just to one generation after another,
for all who faithfully keep his covenant.

 

GOSPEL       Mt 11, 25-30

These things thou hast hidden
from the wise and prudent,
but revealed them to children.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said :
“I praise You, Father, Lord of heaven and earth,
because Thou hast hidden these things
from the wise and prudent
but have revealed them to children.
“Yes, Father, so it has pleased You.
“Everything has been given into My Father’s hands.
“No one knows the Son except the Father,
and no one knows the Father except the Son
and he to whom the Son wills to reveal Him.
“Come unto me all ye
who are weary and burdened
and I will give you rest and relief.
“Take my yoke upon your shoulders and learn from me:
I am gentle and humble of heart;
and you will find rest for your souls,
for my yoke is soft and my burden is light.”

_________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

36. Caring for ecosystems requires a view that goes beyond the immediate, because protecting them does not interest anyone, when all they are looking for is quick and easy economic gain. But the cost of the damage caused by selfish carelessness is many times greater than the economic benefit to be gained. In the case of the loss or serious damage of some species, we are talking about values beyond any calculation. Therefore, we can be mute witnesses of very serious injustices, when one claims to obtain important economic benefits and makes the rest of present and future humanity pay for the very high costs of environmental degradation.

 

To be continued                  For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: