Jezus toont zijn hand aan de apostel Thomas

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord
Als verrezen Heer verschijnt Jezus aan zijn leerlingen.
Schoorvoetend herkennen ze Hem
en komen ze tot inzicht.
Alle twijfel wordt weggenomen,
maar het vergt wat tijd.
Gaandeweg wordt alle vertrouwen hersteld.
Jezus zelf komt hun hierin tegemoet.

In brood en maaltijd komt Hij ook ons, vandaag,
zoals zijn leerlingen toen, tegemoet.
Mogen ook wij tot inkeer en tot inzicht komen,
en erkennen wij Hem als ‘de Heer’ in ons midden.

EERSTE LEZING                          Hand. 5 .27b-32.40b-41

Van dit alles zijn wij getuigen maar ook de heilige Geest.

Uit de Handelingen der Apostelen 

In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen:
“Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden
in de naam van Jezus onderricht te geven?
Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.

”Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord:
“Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt
door Hem aan het kruis te slaan.
Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven
aan zijn rechterhand
om aan Israël
bekering en kwijtschelding van zonden te schenken.
Van dit alles zijn wij getuigen,
maar ook de heilige Geest
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”

Maar men verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus
en stelden hen in vrijheid.
Zij verlieten de Hoge Raad,
verheugd dat ze waardig bevonden waren
smaad te lijden omwille van Jezus’ naam.

Antwoordpsalm  Ps. 30(29) 2 en 4, 5 en 6, 11 en12a en 13b

Keervers
U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.

Heer, luister en ontferm u over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd,
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

TWEEDE LEZING                          Apok. 5, 11-14

Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 

Ik, Johannes, zag toe
en hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon
en de stem van levende wezens en van de oudsten;
en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen;
en zij riepen luid:
“Waardig is het Lam dat geslacht werd
te ontvangen de macht en de rijkdom,
de wijsheid en de kracht,
en eer en heerlijkheid en lof.”

En elk schepsel in de hemel en op de aarde
en onder de aarde en in de zee,
het ganse heelal hoorde ik roepen:
“Aan Hem die gezeten is op de troon
en aan het Lam
zij de lof en de eer en de roem en de kracht
in de eeuwen der eeuwen!”
En de vier levende wezens zeiden:
“Amen.”
En de oudsten vielen in aanbidding neer.

Vers voor het evangelie                                Lc. 24,26

Alleluia.
Moest de Messias dat alles niet lijden
om in zijn glorie binnen te gaan?
Alleluia

EVANGELIE                          Joh. 21, 1- 19 of 21, 1-14

Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen
bij het meer van Tiberias.
De verschijning verliep als volgt:
er waren bijeen:
Simon Petrus, Tomas die ook Dídymus genoemd wordt,
Natánaël uit Kana in Galilea,
de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.
Simon Petrus zei tot hen:
“Ik ga vissen!”
Zij antwoordden:
“Dan gaan wij mee.”
Zij gingen dus op weg en klommen in de boot
maar ze vingen die nacht niets.
Toen het reeds morgen begon te worden
stond Jezus aan het strand,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
Jezus sprak hen aan:
“Vrienden, hebben jullie soms wat vis?”
“Neen”,
zeiden ze.
Toen beval Hij hun:
“Werpt het net uit, rechts van de boot,
daar zult ge iets vangen.”
Nadat ze dit gedaan hadden,
waren ze niet meer bij machte het net op te halen
vanwege de grote hoeveelheid vissen.
Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus:
“Het is de Heer!”Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was
trok hij zijn bovenkleed aan
– want hij droeg slechts een onderkleed –
en sprong in het meer.
De andere leerlingen kwamen met de boot,
want zij waren niet ver van de kust,
slechts ongeveer tweehonderd el,
en sleepten het net met de vissen achter zich aan.
Toen zij aan land waren gestapt
zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd
met vis erop en brood.
Jezus sprak tot hen:
“Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt.”
Simon Petrus ging weer aan boord
en sleepte het net aan land.
Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,
en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet.
Jezus zei hun:
“Komt ontbijten.”
Wetend dat het de Heer was
durfde geen van de leerlingen Hem vragen:
“Wie zijt Gij?”
Jezus trad dichterbij,
nam het brood en gaf het hun,
en zo ook de vis.
Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen
sinds Hij uit de doden was opgestaan.

(Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus:
“Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?”
Simon antwoordde:
“Ja Heer,
Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus zei hem:
“Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
En deze antwoordde:
“Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam:
“Hoed mijn schapen.”

Voor de derde maal vroeg Jezus:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg:
Hebt ge Mij lief?
en hij zei Hem:
“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarop zei Jezus hem:
“Weid mijn schapen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Toen ge jong waart
deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden
en u brengen waarheen ge niet wilt.”
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor Petrus God zou verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem:
“Volg Mij.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

38. Wij herinneren bijvoorbeeld aan de longen van de planeet die boordevol biodiversiteit zitten, zoals het Amazonegebied en het rivierbekken van de Kongo of de grote waterhoudende aardlagen en de gletsjers. Het belang van deze plaatsen voor het geheel van de planeet en de toekomst van de mensheid is maar al te bekend. De ecosystemen van de tropische wouden hebben een biodiversiteit met een grote complexiteit, die men onmogelijk geheel kan kennen, maar wanneer deze wouden in brand worden gestoken of met de grond gelijk worden gemaakt om het verbouwen van producten te doen toenemen, dan gaan er binnen weinig jaren ontelbare soorten verloren of veranderen deze gebieden in dorre woestijnen. Een teer evenwicht dringt zich echter op, wanneer men het heeft over deze plaatsen, omdat men ook niet de geweldige internationale economische belangen kan negeren die met de pretentie dat men ervoor zorgt, de nationale soevereiniteit in gevaar kan brengen. Er bestaan inderdaad “voorstellen tot internationalisering van het Amazonegebied, die alleen maar de economische belangen van de multinationals dienen”. Prijzenswaardig is de inzet van internationale organisaties en organisaties van de burgermaatschappij de volken sensibiliseren en op kritische wijze samenwerken, daarbij ook gebruik makend van wettige pressiemiddelen, opdat iedere regering haar eigen en niet te delegeren taak vervult het milieu en de natuurlijke bronnen van het eigen land te beschermen zonder zich te verkopen aan onzuivere lokale en internationale belangen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Third Easter Sunday

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words
Jesus appears to his disciples as the risen Lord.
Reluctantly they recognise Him
and come to understand.
All doubts are removed,
but it takes time.
Gradually, all trust is restored.
Jesus himself meets them there.

In bread and meal, he also meets us today,
like his disciples then.
May we too come to repentance and insight,
and acknowledge Him as ’the Lord’ in our midst.

FIRST READING     Acts 5.27b-32.40b-41

Of all this we are witnesses, and so is the Holy Spirit.

From the Acts of the Apostles 

In those days the high priest questioned the apostles:
“Did we not expressly forbid you
Did we not expressly forbid you to teach in the name of Jesus?
By your doing, all Jerusalem is full of your teaching.
Moreover, you want to charge us with the blood of that man.”
But Peter and the other apostles replied:
“One must obey God more than men.
The God of our fathers raised Jesus to life,
Whom you have perverted by crucifying him.
God has exalted him at his right hand as Guide and Redeemer
in order to grant Israel repentance and the remission of sins.
We are witnesses to all of this, as well as the Holy Spirit
which God has given to those who obey him.
But the apostles were forbidden to speak in the name of Jesus
and set them free.
They left the High Council, rejoicing that they had been found worthy to suffer reproach for the sake of Jesus’ name.

Responsorial  Ps. 30(29) 2 and 4, 5 and 6, 11 and12a and 13b

Refrain
I will praise you, Lord, for you have delivered me.

I will praise thee, O Lord, for thou hast delivered me,
Thou hast not let my enemies triumph.
Lord, out of the realm of the dead hast Thou redeemed my soul,
Thou hast delivered me from the grave.

Praise then the Lord with me, all his pious ones,
and give thanks unto his name which is exalted.
His wrath is brief, but His mercy is everlasting,
The evening brings weeping, the morning brings joy.

Lord, hearken and have mercy on me,
my God, help me with Thy mercy.
You have turned my mourning into a dance of joy,
unto thee will I praise, Lord my God, for ever and ever.

SECOND READING     Apok. 5, 11-14

Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches.

From the Revelation of the holy Apostle John 

I, John, was watching
and heard the voice of countless angels round about the throne
and the voice of living creatures and of the elders;
and their number was ten thousands ten thousands
and thousands of thousands; and they cried aloud:
“Worthy is the Lamb that was slain
to receive the power and the riches
the wisdom and the power, and honour and glory and praise.”
And every creature in heaven and in earth
and under the earth and in the sea, all the universe I heard shouting:
“To Him who sits on the throne and to the Lamb be the praise and the honour and the glory and the power
throughout the ages of ages!”
And the four living creatures said:
“Amen.”
And the elders fell down in worship.

Verse for the Gospel Lk. 24,26

Alleluia.
Did not the Messiah have to suffer all that
to enter into his glory?
Alleluia

GOSPEL      John 21, 1- 19 or 21, 1-14

Jesus came closer, took the bread and gave it to them, and so did the fish.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John

At that time Jesus appeared again to the disciples
Jesus appeared again to the disciples by the lake of Tiberias.
The appearance took place as follows:
There were gathered together:
Simon Peter, Tomas who is also called Dídymus,
Natacha from Cana in Galilee,
the sons of Zebedee and two more of his disciples.
Simon Peter said to them:
“I am going fishing!”
They replied:
“Then we will go with you.”
So they set out and climbed into the boat.
But they caught nothing that night.
When morning came already
Jesus was standing on the beach,
but the disciples didn’t know it was Jesus.
Jesus said to them:
“Friends, have you any fish?”
“No!
they said.
Then He commanded them:
“Cast the net on the right side of the boat,
and you will catch something.”
After they had done this,
they were unable to retrieve the net
because of the great number of fish.
Then the disciple whom Jesus loved very much said to Peter:
“It is the Lord!”
When Simon Peter heard that it was the Lord
he put on his outer garment
– For he wore only an undergarment
and jumped into the lake.
The other disciples came by boat,
for they were not far from the shore,
only about two hundred cubits,
and dragged the net with the fish behind them.
When they had stepped ashore
they saw that a charcoal fire had been built
with fish on it and bread.
Jesus spoke to them:
“Fetch some of the fish that you have just caught.”
Simon Peter went back on board
and dragged the net ashore.
It was full of large fish, one hundred and fifty-three of them,
and though there were so many, the net didn’t part.
Jesus said to them:
“Come and have breakfast.”
Knowing that it was the Lord
none of the disciples dared to ask Him:
“Who art Thou?”
Jesus came closer,
took the bread and gave it to them,
and so also the fish.
This was the third time that Jesus appeared to the disciples since He had risen from the dead.

(After breakfast, Jesus said to Simon Peter:
“Simon, son of John,
do you love Me more than these love Me?”
He replied:
“Yes Lord, Thou knowest that I love Thee.”
Jesus said to him:
“Pasture My lambs.”
A second time He said to him:
“Simon, son of John, do you love Me?”
And this one answered:
“Yes Lord, Thou knowest that I love Thee.”
Jesus resumed:
“Shepherd my sheep.”
For the third time He asked:
“Simon, son of John, do you love Me?”
Now Peter was grieved,
because he asked him a third time:
Do you love Me?” and he said to him:
“Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee.”
Thereupon Jesus said to him:
“Pasture my sheep.
Verily, verily, I say unto thee:
When you were young
you put on your own belt and went where you wanted to go,
but when thou art old, thou shalt stretch forth thy hands,
another shall gird thee up
and bring you whither ye will not.”
With this He alluded to death
through which Peter would glorify God.
And after these words He said to him:
“Follow Me.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

38. We recall, for example, the lungs of the planet that are brimming with biodiversity, such as the Amazon and the Congo River Basin, or the great aquifers and glaciers. The importance of these places for the whole of the planet and the future of humanity is well known. The ecosystems of the tropical forests have a biodiversity of great complexity, which is impossible to know in its entirety, but when these forests are burnt or razed to the ground in order to increase the cultivation of products, innumerable species are lost within a few years or these areas are transformed into barren deserts. However, a delicate balance must be struck when talking about these places, because one also cannot ignore the tremendous international economic interests that, by pretending to care for them, may jeopardise national sovereignty. Indeed, there are “proposals for the internationalisation of the Amazon that only serve the economic interests of the multinationals”. What is commendable is the commitment of international organisations and civil society organisations to sensitise the peoples and to cooperate in a critical manner, also using legitimate means of pressure, so that each government fulfils its own and undeclared task of protecting the environment and the natural resources of its own country without selling out to impure local and international interests.

 

To be continued                For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________