http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de derde paasweek

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Na de steniging van Stefanus barst de kerkvervolging in alle geweld los. We kunnen daarbij drie zaken bemerken; Als fijnzinnig historicus merkt Lucas op dat de vervolging en de verspreiding een kern is voor missionering. Maar als gelovig theoloog kijkt hij nog dieper. Het offer van Stefanus is niet vruchteloos. Hij plaatst het verhaal van zijn begrafenis tussen twee bemerkingen over de vervolging. Tenslotte plaatst hij de naam Paulus naast die van Stefanus : De martelaar naast de kerkvervolger. Het is alsof hij de bekering en de roeping van de missionaris van de heidenen reeds in het vooruitzicht stelt: De kerkvervolger die eens martelaar zal worden.

EERSTE LEZING              Hand. 8, 1-8
Zij trokken rond en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Na de dood van Stefanus
brak een hevige vervolging los
tegen de kerk van Jeruzalem.
Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria,
uitgezonderd de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus
en hielden een grote rouwklacht over hem.
Saulus echter woedde tegen de kerk,
waarbij hij het ene huis na het andere binnendrong, mannen en vrouwen wegsleepte
en overleverde om gevangen gezet te worden.
Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond
en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en toen zij de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen
gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

TUSSENZANG                Ps 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God :
Verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

ALLELUIA              Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE               Joh. 6, 35-40
Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet, eeuwig leven bezit.

Ut het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Ik ben het brood des levens :
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
“Maar Ik zei u reeds dat gij toch niet gelooft,
hoewel gij Mij hebt gezien.
“Al wat de Vader Mij geeft zal tot Mij komen,
en wie tot Mij komt zal Ik niet buitenwerpen.
“Ik ben immers uit de hemel neergedaald,
niet om mijn eigen wil te doen
maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft ;
en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft,
dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan
maar het doe opstaan op de laatste dag.
“Dit is de wil van mijn Vader,
dat ieder die, wanneer hij de Zoon ziet en in Deze gelooft,
eeuwig leven bezit ;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”

_____________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

41. Wanneer wij doordringen in de tropische en subtropische zeeën, ontmoeten wij de koraalriffen, die overeenkomen met de grote wouden van het vasteland, omdat zij ongeveer een miljoen soorten huisvesten, vissen, krabben, weekdieren, sponzen, algen inbegrepen. Veel van de koraalriffen van de wereld zijn heden onvruchtbaar of gaan voortdurend achteruit: “Wie heeft de wonderlijke wereld van de zee veranderd in onderaardse kerkhoven zonder leven en kleur?”. Dit verschijnsel is merendeels te wijten aan de vervuiling die de zee bereikt als gevolg van de ontbossing, de monoculturen in de landbouw, het industriële afval en de verwoestende methodes van bevissing, vooral die welke cyanide en dynamiet gebruiken. Het wordt nog verergerd door de toename van de temperatuur van de oceanen. Dit alles helpt ons inzien hoe ieder ingrijpen in de natuur gevolgen kan hebben die wij op het eerste gezicht niet waarnemen en dat men bepaalde vormen van exploitatie van de hulpbronnen verkrijgt ten koste van een verval dat uiteindelijk de bodem van de oceanen bereikt.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the third Easter week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
After the stoning of Stephen, church persecution erupted violently. We can see three things in this; as a discerning historian, Luke observes that the persecution and spread is a core to mission. But as a faithful theologian, he looks even deeper. Stephen’s sacrifice is not fruitless. He places the story of his burial between two remarks on persecution. Finally, he places the name of Paul next to that of Stephen: The martyr next to the persecutor of the church. It is as if he were already foretelling the conversion and the calling of the missionary to the Gentiles: The persecutor of the church who would one day become a martyr.

FIRST READING      Acts 8, 1-8
They went about proclaiming the word of the Good News.

From the Acts of the Apostles

After the death of Stephen
a fierce persecution broke out
against the Church in Jerusalem.
All spread out over the countryside of Judea and Samaria,
except for the apostles.
Pious men buried Stephen and held a great mourning over him.
Saul, however, raged against the church,
breaking into house after house, dragging men and women away
and delivered them up to be put in prison.t
Now those who had scattered went about proclaiming the word of the Good News.
So Philip came to the city of Samaria
and there he preached the Messiah.
Philip’s words met with universal approval
when the people heard what he said
and when they saw the signs he performed.
The unclean spirits came out of many possessed people with loud screaming
and many lame men and cripple were healed.
There was great joy in that city.

INTERLUDIUM    Ps 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a

Rejoice before God, all the nations of the earth,
sing to the glory of his name.

Rejoice before God, all the countries of the earth,
sing the glory of his name.
Give Him your homage, and say unto your God :
Marvel at all thy deeds.

All the earth must worship You,
sing to Thy holy Name.
Come and see what God has done,
astonishing deeds among men.

He made the sea a dry valley,
they went on foot through the bed.
Let us rejoice for Him
who reigns forever by his power.

ALLELUIA            John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

 GOSPEL                    John 6, 35-40

This is the will of my Father, that everyone who sees the Son should have eternal life.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to the crowd :
“I am the bread of life :
Whoever comes to Me will never be hungry again,
and whoever believes in Me will never thirst again.
“But I told you already that you do not believe,
though ye have seen Me.
“All that the Father gives Me will come to Me,
and whosoever cometh unto Me I will not cast out.
“For I am come down from heaven,
not to do my own will
but the will of Him who sent Me ;
and this is the will of Him who sent Me,
that I will not let anything of what He has given Me go to waste
but raise it up at the last day.
“This is the will of my Father,
that everyone who sees the Son and believes in him
will have eternal life;
and I will raise him up at the last day.”

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

41. When we penetrate the tropical and sub-tropical seas, we meet the coral reefs, which correspond to the great forests of the mainland, because they are home to about a million species, including fish, crabs, molluscs, sponges and algae. Many of the world’s coral reefs are now barren or in continuous decline: “Who has turned the wonderful world of the sea into subterranean graveyards devoid of life and colour? This phenomenon is largely due to the pollution that reaches the sea as a result of deforestation, agricultural monocultures, industrial waste and destructive fishing methods, especially those that use cyanide and dynamite. It is made worse by the increase in the temperature of the oceans. All this helps us to understand how any intervention in nature can have consequences that we do not perceive at first glance and that certain forms of resource exploitation are obtained at the cost of a decline that eventually reaches the bottom of the oceans.

 

To be continued For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: