Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Van meet af aan waart de figuur van Paulus door het boek Handelingen. Het verhaal van zijn bekering is het verhaal van een mens zoals wij, die Jezus ervaart en daardoor radicaal voor Hem kiest. Een mens voor wie Christus niet langer de dode figuur uit een lang vervlogen tijd is, maar voor wie Christus vandaag de Levende wordt. De dialoog die Jezus vandaag met Paulus aangaat, zal voortaan elke dag hervat worden. In ons leven is dat niet anders. Vragen wij niet elke dag:  ‘Heer, wie zijt Gij?’ Mag de verrezen Heer ons instrumenten van Gods heil maken?

 

EERSTE LEZING              Hand. 9, 1-20

Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen onder de heidenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen ging Saulus,
die in ziedende woede
de leerlingen van de Heer met de dood bedreigde,
naar de hogepriester
aan wie hij brieven vroeg voor de synagogen in Damascus,
om alle aanhangers van de nieuwe leer die hij daar zou vinden,
mannen zowel als vrouwen,
gevangen naar Jeruzalem te mogen voeren.
Toen hij op zijn tocht Damascus naderde
omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel.
Hij viel ter aarde
en hoorde een stem die hem zei :
“Saul, Saul,
waarom vervolgt gij Mij ?”
Hij sprak :
“Wie zijt Gij Heer ?”
Hij antwoordde :
“Ik ben Jezus,
die gij vervolgt.
“Maar sta op en ga de stad in;
daar zal iemand u zeggen wat ge doen moet.”
Zijn reisgezellen stonden sprakeloos,
want zij hoorden wel de stem
maar zagen niemand.
Saulus stond van de grond op,
maar hoewel zijn ogen open waren zag hij niets.
Zij namen hem dus bij de hand
en brachten hem Damascus binnen.
Drie dagen lang kon hij niet zien
en at en dronk hij niet.
Nu woonde er in Damascus een leerling die Ananias heette
en tot hem sprak de Heer in een visioen :
“Ananias”
Hij antwoordde :
“Hier ben ik, Heer.”
De Heer vervolgde :
“Begeef u naar de Rechte Straat
en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus ;
hij is juist in gebed.”
Deze zag reeds in een visioen
een man, Ananias, binnenkomen
en hem de handen opleggen opdat hij weer zou zien.
Maar Ananias wierp tegen :
“Heer, ik heb van velen gehoord
hoeveel kwaad die man
uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan.
“Ook hier heeft hij van de hogepriesters volmacht
om allen die uw Naam aanroepen in boeien te slaan.”
De Heer beval hem :
“Ga,
want die man is mijn uitverkoren werktuig
om mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen
en onder de zonen van Israël.
“Ik zal hem laten zien
hoeveel hij om mijn Naam moet lijden.”
Toen begaf Ananias zich naar het huis,
trad binnen
en legde Saulus de handen op met de woorden :
“Saul, broeder,
de Heer heeft mij gezonden,
Jezus die u op de weg hierheen verschenen is,
opdat ge weer zien moogt
en vervuld moogt worden van de heilige Geest.”
Op hetzelfde ogenblik
vielen hem als het ware de schellen van de ogen.
Hij zag weer
en terstond liet hij zich dopen.
Hij nam voedsel tot zich
en kwam weer op krachten.
Enige tijd bleef hij bij de leerlingen in Damascus.
Terstond begon hij in de synagoge Jezus te prediken en zei :
“Deze is de Zoon Gods.”

TUSSENZANG                  Ps. 117(116), 1, 2

Gaat uit over heel de wereld
en verkondigt het Evangelie (Mc. 16,15).

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom ;
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALELUIA                  Joh 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Joh. 6, 52-59

Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen geraakten de Joden met elkaar in twist
en zeiden :
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven ?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Want mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed is echte drank.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
blijft in Mij en Ik in hem.
“Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet
leven door Mij.
“Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
“Het is niet zoals bij de vaderen
die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn :
Wèie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

Dit zei Jezus
bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 Achteruitgang van de kwaliteit van het menselijk leven en maatschappelijk verval

43. Als wij rekening houden met het feit dat een menselijk wezen een schepsel is van deze wereld, dat recht heeft te leven en gelukkig te zijn, en bovendien een bijzondere waardigheid heeft, kunnen wij niet nalaten de effecten van het verval van het milieu, van het huidige ontwikkelingsmodel en van de wegwerpcultuur op het leven in overweging te nemen.

 

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Friday in the third Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
From the very beginning, the figure of Paul looms through the book of Acts. The story of his conversion is the story of a man like us, who experiences Jesus and as a result chooses him radically. A person for whom Christ is no longer the dead figure from a time long gone, but for whom Christ becomes the Living One today. The dialogue that Jesus entered into with Paul today will be resumed every day from now on. In our lives, it is no different. Do we not ask every day, “Lord, who art thou? May the risen Lord make us instruments of God’s salvation?

FIRST READING   Acts 9, 1-20

That man is my chosen instrument to spread my Name among the Gentiles.

From the Acts of the Apostles

In those days Saul,
who in seething anger
threatened the Lord’s disciples with death,
went to the high priest
to whom he asked for letters for the synagogues in Damascus,
all the followers of the new doctrine he would find there,
men as well as women,
to take them as prisoners to Jerusalem.
As he approached Damascus on his journey
suddenly a light from heaven surrounded him.
He fell to the ground
and heard a voice saying to him :
“Saul, Saul,
why are you persecuting me?”
He spoke :
“Who art thou Lord?”
He answered :
“I am Jesus,
whom ye persecute.
“But arise and go into the city;
there someone will tell you what to do.”
His traveling companions stood speechless,
for they heard the voice
but saw no one.
Saul rose from the ground ,
but though his eyes were open he saw nothing.
So they took him by the hand
and brought him into Damascus.
For three days he could not see
and neither ate nor drank.
Now there lived in Damascus a disciple named Ananias
and to him the Lord spoke in a vision :
“Ananias”
He answered :
“Here I am, Lord.”
The Lord continued :
“Go to the Straight Street
and ask in the house of Judas for Saul of Tarsus ;
he is just now in prayer.”
The latter had already seen in a vision
a man named Ananias come in
and laid hands on him so that he might see again.
But Ananias objected :
“Lord, I have heard from many
how much evil that man
has done to your saints in Jerusalem.
“Here, too, he has power from the high priests
to put in chains all those who call on your Name.”
The Lord commanded him :
“Go,
for this man is my chosen instrument
to spread my Name among heathens and kings
and among the sons of Israel.
“I will show him
how much he must suffer for my Name’s sake.”
Then Ananias went to the house,
entered it
and laid hands on Saul with the words :
“Saul, brother ,
the Lord has sent me,
Jesus, who appeared to you on the way here,
so that you may see again
and be filled with the Holy Spirit.”
At the same moment
the scales fell from his eyes.
He saw again
and immediately he was baptized.
He took some food
and regained his strength.
For some time he stayed with the disciples in Damascus.
Immediately he began to preach Jesus in the synagogue, saying :
“This one is the Son of God.”

INTERLUDIUM              Ps. 117(116), 1, 2

Go out into all the world
and proclaim the Gospel (Mk. 16:15).

Praise now the Lord, all the nations of the earth,
praise the Lord, all the nations around ;
because he has shown his goodness with us ;
the faithfulness of the Lord endures forever.

ALLELUIA           John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord,
and I know them and they follow me.
Alleluia.

 

GOSPEL    Jn 6, 52-59

My flesh is real food and my blood is real drink.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days the Jews were quarreling among themselves
and said :
“How can He give us His flesh to eat?”
Jesus thereupon spoke to them:
“Verily, verily, I say unto you,
if you do not eat the flesh of the Son of Man
and drink not his blood,
ye have not life in yourselves.
“Whoever eats my flesh and drinks my blood
shall have everlasting life
and I will raise him up at the last day.
“For my flesh is real food
and my blood is real drink.
“He who eats my flesh and drinks my blood
abides in Me and I in him.
“As I have been sent by the Father who lives
and live by the Father,
so shall he also who eats Me
live through Me.
“This is the bread that came down from heaven.
“It is not as with the fathers
who ate and nevertheless died :
He who eats this bread shall live forever.”

This Jesus said
when teaching in the synagogue at Capernaum.

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

Decline in the quality of human life and social decay

43. If we take into account the fact that a human being is a creature of this world, who has the right to live and be happy, and also has a special dignity, we cannot fail to consider the effects on life of the degradation of the environment, of the current development model and of the throwaway culture.

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays.
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________